Hämeenlinnan HAO 21.2.2006 06/0090/1

Elinkeinotulon verotus - Osakehuoneiston korjausmenot - Pitkävaikutteinen meno - Hankintameno

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Oikeuskysymyksenä oli, tuleeko ennen osakehuoneiston käyttöönottoa syntyneet huoneiston kunnostuksesta aiheutuneet korjausmenot jaksottaa pitkävaikutteisina menoina vaikutusaikanaan kuluksi yhtäsuurina poistoina vai tuleeko ne lukea osakkeen hankintahintaan.

Asian aikaisempi käsittely

Yhtiö toimi tiloissa, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet se itse omistaa. Verovuonna 2000 yhtiö on ostanut lisää kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, joista toisella kaupalla ostettujen osakkeiden käsittämät tilat yhtiö on ottanut omaan käyttöön pääasiassa sähköliikkeen myyntivarastoksi.

Tiloissa oli aikaisemmin toiminut metsäkonehuolto. Ennen käyttöönottoa yhtiö teetti tiloissa remontin. Työ on käsittänyt tavanomaisen remontin lisäksi kevyiden väliseinien poistamista, mitä voitaneen pitää lähinnä muutosjärjestelyinä yhtiön toiminnan tarvetta ajatellen. Rakennuslupa on vaadittu väliseinän puhkaisemisen vuoksi.

Verotarkastuksessa katsottiin, että ratkaisevaa on se, että remontti on jouduttu tekemään heti osakkeiden oston jälkeen ennen kuin tilat on voitu ottaa käyttöön ja tämän johdosta osakkeiden arvo yhtiölle itselleen sen omaa toimintaa ajatellen on noussut. Näin ollen tarkastajat katsoivat, että kyseessä on verotuskäytännön oikeustapausten valossa poistokelvoton osakkeiden hankintameno. Tarkastajat esittivät, että yhtiön verovuoden 2000 verotettuun tuloon lisätään remonttikuluista pitkävaikutteisen menon poistona verotuksessa vähennykseksi hyväksytty määrä. Verovirasto toimitti jälkiverotuksen tarkastajien esityksen mukaisesti.

Veroviraston päätös

Verovirasto hyväksyi yhtiön oikaisuvaatimuksen jälkiverotuksen poistamisesta. Päätöksen perusteluissa todetaan muun muassa, että oikeuskäytäntö on epäselvä ja tulkinnanvarainen sen suhteen, tuleeko ennen osakehuoneiston käyttöönottoa syntyneet osakkeen kunnostuksesta aiheutuneet perusparannusmenot lukea osakkeen hankintahintaan vai tuleeko ne jaksottaa pitkävaikutteisina menoina vaikutusaikanaan kuluksi yhtä suurina vuotuisina poistoina. Tämän vuoksi ja koska verovelvollinen on itse katsonut kyseessä olevan osakkeen perusparannusmenot pitkävaikutteisiksi jaksotettaviksi kuluiksi, jälkiverotus poistetaan.

Käsittely hallinto-oikeudessa

Veroasiamies vaati, että veroviraston päätös kumotaan ja toimitettu jälkiverotus saatetaan voimaan. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan käyttöomaisuuden hankintameno on hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta johtuneiden muuttuvien menojen määrä. Käyttöomaisuuden hankintamenoksi katsotaan myös omaisuuden uudistus- sekä muut vastaavat perusparannusmenot sekä, verovelvollisen vaatiessa, suurehkot korjausmenot.

Verotuskäytännössä luovutusvoittoverotuksessa katsotaan huoneiston hankinnan yhteydessä ennen sen käyttöönottoa kaikki korjausmenot osakkeiden ja kiinteistön hankintamenoon aktivoitaviksi menoiksi. Tässä yhteydessä jaottelulla perusparannukseen ja vuosikorjaukseen ei ole merkitystä. Osakehuoneiston kyseessä ollessa osakkeiden hankintamenoon aktivoidut perusparannus- ja korjausmenot vähennetään vasta osakkeita luovutettaessa. Veroasiamies on viitannut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin KHO 15.5.1992/1849 ja KHO:2003:21.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen seuraavin perustein.

Elinkeinotulon verotusta koskevan oikeuskäytännön mukaan sellaisten korjaustöiden, jotka on suoritettu hankinnan jälkeen ennen kuin kiinteistö on otettu käyttöön, korjausmenot on lisättävä rakennuksen poistamattomaan hankintamenoon ja ne vähennetään tulosta menojäännöksestä tehtävin poistoin.

Kulumattoman käyttöomaisuuden kohdalla kuten kiinteistön tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeitten kohdalla, joiden hankintamenosta ei tehdä säännönmukaisia poistoja, oikeustila elinkeinotulon verotuksessa ei ole yhtä selkeä.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että perusparannusmenot voivat olla joko jaksotettavia pitkävaikutteisia menoja tai osakkeitten hankintamenoon aktivoitavia eriä (Tikka-Nykänen, Yritysverotus I, Andersson - Ikkala, Elinkeinoverolain kommentaari, Helsinki 2005 s. 450). Kiinteistöosakeyhtiön osakkeitten perusteella hallitun huoneiston perusparannusmenot poistetaan säännönmukaisin poistoin, ellei menoja ole tapauskohtaisen harkinnan perusteella luettava osakkeitten hankintamenoon.

Tässä tapauksessa korjauksessa ei ole ollut kysymys sellaisista muutoksista, jotka nostaisivat osakkeitten arvoa vaan korjausmenot ovat pitkävaikutteisia menoja, jotka osakeyhtiöllä on oikeus vähentää poistoina. Oikaisulautakunnan päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

OIKEUSOHJEET

Laki elinkeinotulon verottamisesta 14 § 1 mom
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 42 §

ÄÄNESTYSTIEDOT

Äänestys 2-1 ja eriävä mielipide.

Kumoan oikaisulautakunnan päätöksen ja saatan toimitetun jälkiverotuksen voimaan.

Yhtiö on toiminut tiloissa, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet se itse omistaa. Verovuonna 2000 yhtiö on ostanut lisää kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja ottanut osan osakkeiden käsittämistä tiloista omaan käyttöönsä. Omaan käyttöön otetuissa tiloissa on ennen käyttöönottoa tehty remontti. Remontissa yrityksen uudet toimitilat on yhdistetty vanhoihin tiloihin puhkaisemalla seinään oviaukko. Lisäksi remontti käsitti muun muassa lattiapinnan korjauksen ja kevyiden väliseinien poistamista. Kustannukset puheena olevista töistä olivat yhteensä 147 800 markkaa.

Edellä mainitut menot ovat olleet osa kiinteistöyhtiön hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankintamenoa eikä niiden osalta siten voida tehdä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 24 §:n mukaista poistoa.

KHO:n päätös 11.5.2007 taltionumero 07/1268. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.