Turun HAO 20.12.2005 05/0405/1

Rakennusluvan myöntämisen edellytykset - Rakennuksen soveltuminen rakennettuun ympäristöön, Historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja kaupunkikuvan turmelemiskielto

Lupahakemuksen mukainen rakennushanke koski asuinrakennuksen julkisivumateriaalin muuttamista puuverhouksesta PVC-muovista valmistetuksi lautajäljitelmäksi. Rakennus on kunnassa laaditun rakennuskulttuuriselvityksen kohdeinventoinnin mukaan tilan vuonna 1905 rakennettu päärakennus. Inventointiperusteeksi on merkitty, että aivan kylän keskustassa sijaitseva pitkä asuinrakennus vaikuttaa kyläkuvaan ja että rakennuksessa on säilynyt 1900-luvun alun tyyli.

Voiluodon ja Anttilan kylät ja kulttuurimaisema on Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisussa 16/1993 luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Julkaisu sisältyy valtioneuvoston 30.11.1999 antamaan päätökseen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Kohdekuvauksen mukaan vierekkäiset Voiluodon ja Anttilan kylät ovat säilyttäneet hyvin perinteisen ilmeensä.

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue on Satakunnan seutukaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi (kh). Seutukaavamääräysten mukaan alueella rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen.

Lupahakemus oli hylätty.

Luvanhakijat vaativat hallinto-oikeudessa päätöksen kumoamista ja luvan myöntämistä.

Hallinto-oikeus toimitti rakennuspaikalla katselmuksen ja hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa seuraavaa:

Rakennusta ei ole suojeltu kaavallisesti tai rakennussuojelulain nojalla. Rakennus kuitenkin edustaa siihen myöhemmin rakennettua vähäisempää lisärakennusosaa lukuunottamatta 1900-luvun alun rakentamistapaa ja ajankohdalle tyypillisiä rakennusmateriaaleja. Suurehko ja ympäristöstään erottuva asuinrakennus on myös osa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua Voiluodon kylän kulttuurimaisemaa.

Asiakirjoista ja katselmuksessa saadun selvityksen mukaan rakennuksen ulkoverhouksen toteuttaminen PVC-lautajäljitelmällä ei yksityiskohdiltaan vastaa ulkonäöltään puista julkisivuverhousta. Lähietäisyydeltä tarkasteltuna myös itse materiaalien välinen ero on selvästi havaittavissa.

Noin sadan vuoden ikäisen, aikakautensa rakentamistavan ja -tyylin säilyttäneen rakennuksen julkisivuverhouksen muuttaminen rakentamisajankohdan mukaisesta puuverhoilusta PVC-muoviseksi lautajäljitelmäksi merkitsee rakennukseen ja sen rakentamistapaan liittyvien historiallisten arvojen sekä valtakunnallisesti arvokkaan Voiluodon kyläkuvan turmelemista. PVC-muoviverhous ei sovellu kysymyksessä olevaan rakennettuun ympäristöön ja maisemaan eikä täytä kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 136 § 1 mom 2 kohta
Maankäyttö- ja rakennuslaki 138 § 1 mom

KHO:n päätös 1.3.2007 taltionumero 479. Ei muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.