Vesiylioikeus 1.6.1994 129/1994

Menettely - Hakemuskompetenssi - Korvaushakemus - Asian vireilläolon vaikutus - Lis pendens - Oikeussuojakeinon valinta - Asian palauttaminen

VYP oli 14.9.1993 vesioikeuteen toimittamallaan hakemuksella
pannut vireille niiden vahinkojen korvaamista koskevan asian,
jotka olivat aiheutuneet Lievestuoreen Lipeälammen kunnostuksen
yhteydessä lammesta vesistöön syksystä 1991 alkaen johdetuista
valumavesistä. Toimenpide oli aiheuttanut ennalta arvioitua
suuremman vesistökuormituksen niin, että Lipeälampi oli
jouduttu sulkemaan uudelleen toukokuussa 1992. VEO oli jättänyt
hakemuksen tutkimatta.

VYP:n valituksesta VYO katsoi, että toimenpiteen suorittaja
voi panna vireille hakemuksen vesilain 11 luvun 1 §:n 3 momentissa
tarkoitetun vahingon korvaamisesta.

VYO ei pitänyt VYP:n vireillepanemaa hakemusasiaa ja myöhemmin
vireilletullutta rikosasiaa korvausten osalta samana niin,
että VYP:n koko hakemus tulisi rikosasian vireilläolon vuoksi
jättää suoraan tutkimatta. VYO totesi muun ohella, että hakemusasiassa
noudatetaan VL 16:20 ja 21:stä ilmenevää virallisperiaatetta
ja että korvausvelvollisuus hakemus- ja rikosasiassa
ei niiden käsittelytavan erilaisuudesta johtuen määräydy
samalla tavoin. Lopputulos voi korvausvelvollisuuden,
vahinkoalueen laajuuden, korvauksensaajien, korvattavien edunmenetysten
sekä korvausten ja vahinkoa estävien toimenpiteiden
osalta olla erilainen. (Tässä tapauksessa asiakirjoissa olevan
syytteen teonkuvauksen mukainen vahinkoalue oli suppeampi kuin
hakemuksen tarkoittama vahinkoalue.)

Koska vahingonkärsijällä kuitenkin on oikeus valita haluamansa
oikeusuojakeino, tuomioistuimen on ensin ratkaistava vahingonkärsijöiden
rikosasiassa mahdollisesti esittämät korvausvaatimukset.
Hakemusasiaa ei siten voitu ratkaista vesioikeudessa
ennen kuin oli selvinnyt, mitkä hakemuksen tarkoittamista korvauskysymyksistä
oli jo ratkaistu käräjäoikeudessa rikosasian
yhteydessä.

VYO kumosi VEO:n päätöksen ja palautti asian VEO:lle uudelleen
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi sen jälkeen kun asianomistajien
rikosasiassa esittämistä korvausvaatimuksista on olemassa
lainvoimainen ratkaisu.
VesiL 11 luku 1 § 3 mom
VesiL 11 luku 8 § 4 mom
OK 14 luku 8 §

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.