07.12.1993 692J0109

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Palvelujen tarjoamisvapaus - Opiskelija - Rahoitus - Sijoittautumisoikeus - Syrjintä - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 7.12.1993. S.M. Wirth vs.
Landeshauptstadt Hannover. Hannoverin Verwaltungsgerichtin
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 59, 60 ja 62 tulkinnasta.
Asia C-109/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin katsoi kansallisen tuomioistuimen
haluavan selvittää, voidaanko korkeakoulukurssit luokitella
palveluiksi ETY:n perustamissopimuksen 60 artiklan merkityksessä.
EY:n tuomioistuin korosti, että ETY:n perustamissopimuksen 60
artiklan 1 kohdan mukaan ainoastaan palvelut, joita tarjotaan
korvausta vastaan, kuuluvat luvussa tarkoitettuihin palveluihin.
Suurin osa korkeakoululaitoksista saa rahoituksensa julkisista
varoista, mutta osaa rahoitetaan pääosin yksityisillä varoilla.
Silloin kun kursseja tarjoavat tällaiset laitokset, kurssit ovat
palveluja ETY:n perustamissopimuksen 60 artiklan merkityksessä.
Tällaisten laitosten tarkoituksena on itse asiassa tarjota
palveluja korvausta vastaan. EY:n tuomioistuimelle esitettyjen
kysymysten sanamuodosta kuitenkin ilmeni, että kansallisen
tuomioistuimen käsiteltävänä oli tapaus, jossa koulutuslaitosta
oli rahoitettu julkisista varoista.

RATKAISU:
(1) Kurssit, joita tarjotaan korkeakouluopinnoista vastaavissa
yliopistoissa ja laitoksissa eivät ole palveluja ETY:n
perustamissopimuksen 60 artiklan merkityksessä, kun toiminta
rahoitetaan pääasiassa julkisista varoista.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 59 ja 62 artikla eivät estä
koulutustukijärjestelmiä, jos ne liittyvät harjoitettaviin
opintoihin sellaisissa laitoksissa, joiden toimintaa ei voida
pitää palveluna ETY:n perustamissopimuksen 60 artiklan
merkityksessä.

TOSISEIKAT: Saksalainen Wirth asui Tettnangissa Saksassa. Hän haki
Hannoverin viranomaisilta tukea opiskellakseen Alankomaissa
Arnhemin taidekorkeakoulussa jazz-saksofonistiksi. Hän perusteli
hakemustaan sillä, ettei hänelle löytynyt paikkaa saksalaisessa
oppilaitoksessa. Hänen hakemuksensa hylättiin. Päätöstä
perusteltiin sillä, että Wirthin pysyvä asuinpaikka oli Saksassa,
jolloin tukea voidaan Saksan lainsäädännön mukaan
(Bundesausbildungsförderungsgesetz [BAföG 5(2) art.]) myöntää
ainoastaan, jos henkilölle on hyötyä ulkomaanopinnoista nykyisessä
opintojen vaiheessa. Viranomaiset katsoivat, että tästä ei voinut
olla kyse Wirthin kohdalla, sillä hän oli aloittamassa ensimmäistä
lukukauttaan.

Wirth valitti hylkäyspäätöksestä ja esitti, että hänen pysyvä
asuinpaikkansa oli Alankomaissa, missä hän opiskeli. Näin hänellä
oli oikeus tukeen BAföG 6 artiklan merkityksessä. Tämän artiklan
mukaan saksalainen, joka asuu pysyvästi ulkomailla, voi saada
tukea koulutukseen, jos tapauskohtaiset olosuhteet sen
oikeuttavat. Wirth katsoi tällaisten olosuhteiden täyttyneen,
koska hän ei ollut päässyt sisään saksalaiseen oppilaitokseen.
Viranomainen (Bezirksregierung) hylkäsi valituksen. Wirth valitti
edelleen Sigmaringenin alioikeuteen (Verwaltungsgericht), joka
palautti asian Hannoverin alioikeuteen (Verwaltungsgericht).
Hannoverin alioikeus katsoi, ettei Wirthillä ollut oikeutta
BAföG:n mukaiseen tukeen, koska hän asui pysyvästi Saksassa ja
koska hän oli vasta aloittamansa opintonsa. Alioikeus kiinnitti
kuitenkin huomiota siihen, että ennen BAföG:n 12. lainmuutosta
Wirth olisi ollut oikeutettu tukeen. Tuolloin riitti, että
opiskelija halusi suorittaa ulkomaanopintoja ja että tätä
koulutusta ei pystytty varmistamaan Saksassa ja että opiskelijalla
oli riittävä kielitaito. Alioikeus epäili, että BAföG:n 12.
lainmuutos oli ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
I.
(1) ETY:n perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklaa on tulkittava
siten, että kansallisessa koulutusjärjestelmässä
korkeakouluopetuksesta vastaavan laitoksen järjestämiä kursseja ei
voida pitää palveluina kyseisten säännösten merkityksessä.
(2) Toisaalta tästä voi olla kyse, kun sellaiset
koulutuslaitokset, joiden rahoitus perustuu yksityisiin varoihin,
tarjoavat kursseja.
(3) ETY:n perustamissopimuksen 62 artikla sallii jäsenvaltion
kansalliset säännökset, joissa evätään oikeus koulutustukeen
omilta kansalaisilta, jotka opiskelevat ulkomailla.
II.
ETY:n perustamissopimuksen 7 artikla ei estä jäsenvaltiota
maksamasta kansalaisilleen koulutustukea korkeakoululaitoksissa
opiskeluun ainoastaan, jos koulutusta annetaan kotimaassa. Näin on
siitä huolimatta, että aiemmassa lainsäädännössä tällainen etuus
olisi ollut toisessa jäsenvaltiossa opintojaan jatkavien
kansalaisten käytettävissä.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Opintotukilaki 21.1.1994, SK:65/1994.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E059
157E060
157E062
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
686J0263
690J0159
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 15.5.1995
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/KP

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.