10.11.1993 692J0060

Kilpailu - Yritys - Puolustuksen oikeus - Menettely - Todistusaineisto - Määräävä asema - Yhdenmukaistettu menettelytapa - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 10.11.1993. Otto BV vs. Postbank NV.
Amsterdamin Arrondissementsrechtbankin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
5 artiklan tulkinnasta sekä sellaisten yhteisön
oikeuden yleisten periaatteiden tulkinnasta, jotka liittyvät menettelyihin,
joihin sovelletaan ETY:n perustamissopimuksen 85 ja
86 artiklaa. Tapaus C-60/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut,
että yhteisön oikeusjärjestyksen perusperiaatteisiin kuuluva puolustuksen
oikeuksien periaate tarkoittaa, ettei komissio voi pakottaa
yritystä antamaan vastauksia, jotka johtavat yhteisön kilpailusäännöksiä
koskevan rikkomuksen tunnustamiseen. Rikkomuksen
todistaminen kuuluu komission tehtäviin.

Kansallinen tuomioistuin halusi selvittää, ovatko samat rajoitukset
voimassa yhteisön oikeuden puolustuksen oikeuksien suojan
osalta, kun kansallisessa siviilioikeudellisessa prosessissa sovelletaan
ETY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaa.
EY:n tuomioistuin katsoi, että koska pääkäsittelyssä oli kyse
yksinomaan yksityisten osapuolten välisestä menettelystä, eikä se
voinut johtaa julkisen viranomaisen määräämään suoraan tai välilliseen
rangaistukseen, yhteisön oikeus ei edellyttänyt, että osapuolilla
on mahdollisuus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, jotka
paljastavat kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen. Puolustuksen
oikeuksilla on pääsääntöisesti tarkoitus suojata yksilöä julkisen
viranomaisen suorittamassa kuulustelussa, jolla pyritään saamaan
henkilö tunnustamaan rikos- tai hallinto-oikeudellisen rangaistuksen
alainen teko.

Komissiolle tällaisia kansallisessa menettelyssä ilmenneitä tietoja
voivat välittää käsittelyn osapuolet. Komissio ja kansallinen
viranomainen eivät kuitenkaan voi käyttää tällaisia tietoja todisteina
kilpailusäännösten rikkomisesta taikka todisteina, jotka
oikeuttavat välikäsittelyn aloittamisen ennen varsinaista menettelyä.

RATKAISU:
Kun kansallinen tuomioistuin arvioi hakemusta, joka koskee alustavaa
todistajien kuulemista ennen varsinaisen siviiliprosessin
aloittamista, sen ei tarvitse yhteisön oikeuden nojalla soveltaa
periaatetta, jonka mukaan yritys ei ole velvollinen vastaamaan
tiettyihin kysymyksiin, jos vastaus johtaa kilpailusäännösten
rikkomisen tunnustamiseen.

TOSISEIKAT: Otto omisti postimyyntiyrityksen. Noin puolet yrityksen
asiakkaista maksoivat tilauksensa Postbankin postisiirtolomakkeilla
Otton tilille. Tilisiirrot tehtiin valmiiksi täytetyille
lomakkeille. Pankki hoiti vuosittain noin miljoona tilisiirtoa.
Yritykselle ilmoitettiin, että pankki ryhtyisi perimään 0.45 guldenin
suuruista korvausta tilisiirtolomakkeista heinäkuusta 1991
lähtien. Otto aloitti välikäsittelyn todistajien kuulemiseksi
tarkoituksenaan selvittää tiettyjä tosiseikkoja ennen kuin se
aikoi nostaa kanteen Postbankia vastaan ETY:n perustamissopimuksen
85 ja 86 artiklan vastaisesta toiminnasta. Todistajiksi nimettiin
pankin johtokunnan jäseniä. Alankomaiden siviiliprosessissa todistaja
voi kieltäytyä ainoastaan, jos hänen todistuksensa saattaa
johtaa rikosprosessiin, joka nostetaan häntä tai hänen sukulaistaan
vastaan. Postbank väitti puolustuksessaan, että koska Alankomaiden
prosessisäännökset pakottivat pankin antamaan tietoja, ne
olivat ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa. Amsterdamin alioikeus
(Arrondissementsrechtbank) pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Kansallisen tuomioistuin, jonka on päätettävä todistajien kuulemisesta
ennen varsinaista siviiliprosessia, ei ole yhteisön oikeuden
nojalla sidottu soveltamaan periaatetta, jonka mukaan yrityksen
ei tarvitse vastata kysymyksiin, joihin vastaamiseen liittyy
kilpailusäännösten rikkomisen tunnustaminen.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissop. 85 artikla vastaa ETA-sopimuksen 53 artiklaa.
ETY:n perustamissop. 86 artikla vastaa ETA-sopimuksen 54 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L kilpailunrajoituksista, 27.5.1992, SK:480/1992 [ETA].
L kilpailuvirastosta, 29.7.1988, SK:711/1988 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E085 157E086
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
687J0374 688J0027
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 27.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.