15.12.1993 692J0292

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Valmiste - Mainonta - Kielto - Määrällinen rajoitus - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 15.12.1993. R. Hünermund and Others
vs. Landesapothekerkammer. Baden-Württembergin Verwaltungsgerichtin
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta.
Tapaus C-292/92.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin halusi selvittää, onko
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa tulkittava siten,
että farmaseuttiyhdistyksen hyväksymä lääketieteelliseen etiikkaan
perustuva lääkkeenomaisten valmisteiden mainontakielto on oikeutettu.

EY:n tuomioistuin katsoi, ettei ammattiyhdistyksen hyväksymä sääntö,
joka kieltää farmaseutteja mainostamasta lääkkeenomaisia valmisteita
apteekkien ulkopuolella, koske jäsenvaltioiden välistä
tavarakauppaa. Tämä kielto ei myöskään vaikuttanut muiden kuin
farmaseuttina toimivien kauppiaiden oikeuksiin mainostaa kyseisiä
valmisteita.

EY:n tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että tällainen sääntö
saattoi rajoittaa myynnin määrää ja siten myös toisista jäsenvaltioista
peräisin olevien lääkkeenomaisten valmisteiden myynnin
määrää, sikäli kuin kiellolla estettiin farmaseuteilta yksi keino
edistää myyntiä. Tuomioistuin piti välttämättömänä selvittää,
voidaanko sääntöä pitää vaikutukseltaan määrällistä rajoitusta
vastaavana toimenpiteenä ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan
merkityksessä.

Kansalliset säännökset, joita sovelletaan toisista jäsenvaltioista
tuotuihin tuotteisiin ja jotka rajoittavat tai estävät tietyt
myyntikeinot, eivät ole omiaan estämään suoraan tai välillisesti,
tosiasiallisesti tai mahdollisesti jäsenvaltioiden välistä kauppaa,
jos säännöksiä sovelletaan kaikkiin kansallisella alueella
asianomaista toimintaa harjoittaviin kauppiaisiin edellyttäen,
että säännökset vaikuttavat lainsäädännössä ja käytännössä yhtäläisesti
kotimaisten ja toisissa jäsenvaltiossa peräisin olevien
valmisteiden markkinointiin.

EY:n tuomioistuin katsoi, että nämä edellytykset täyttyivät käsiteltävänä
olevassa tapauksessa. Säännökset, joita sovelletaan
alkuperästä riippumatta yhtäläisesti kaikkiin farmaseutteihin,
jotka ovat ammattiyhdistyksen jäseniä, eivät vaikuttaneet toisista
jäsenvaltioista peräisin olevien valmisteiden markkinointiin eri
tavalla kuin kotimaisten valmisteiden markkinointiin.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklaa on tulkittava siten, että
se ei sovellu lääketieteelliseen etiikkaan perustuvaan sääntöön,
jonka jäsenvaltiossa toimiva farmaseuttiyhdistys on hyväksynyt ja
jossa farmaseutteja kielletään mainostamasta apteekkien ulkopuolella
niissä yleisesti myynnissä olevia valmisteita.

TOSISEIKAT: Saksan farmaseuttiyhdistyksen (Landesapothekerkammer)
työjärjestyksessä (Berufsordnung) kielletään farmaseutteja mainostamasta
lääkkeenomaisia valmisteita apteekkien ulkopuolella. Pääkäsittelyn
kantajat omistivat Baden-Württembergin alueella apteekkeja,
joissa myytiin lääkkeenomaisia tuotteita, joita he halusivat
mainostaa apteekkien ulkopuolella. He nostivat kanteen alioikeudessa
(Verwaltungsgericht) ja väittivät, että tällainen työjärjestykseen
sisältyvä mainoskielto on ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen
30 ja 36 artiklan kanssa. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklaa on tulkittava siten, että
kansallinen säännös, jossa kielletään farmaseutteja mainostamasta
lääkkeenomaisia valmisteita apteekkien ulkopuolella, ei ole vaikutukseltaan
tuonnin määrällistä rajoitusta vastaava toimenpide.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissop. 30 artikla vastaa ETA-sopimuksen 11 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Lääkelaki, 10.4.1987, SK:395/1987, erityisesti 2 3 mom., 21 a
ja 91.
Kuluttajansuojalaki, 20.1.1978, SK:38/1978.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
687J0266 674J0008
691J0267
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 18.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.