09.11.1993 692J0132

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Eläke - Sosiaalipolitiikka - Samapalkkaisuus - Täydentävä eläke - Työntekijä - Eläkejärjestelmä - Tasa-arvo - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 9.11.1993. Birds Eye Walls Limited
vs. F.M. Roberts. Englannin ja Walesin Court of Appealin kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-132/92.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta,
onko ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklaa rikottu, kun
työnantaja on vapaaehtoisesti perustanut työnantajakohtaisen eläkejärjestelmän
ja soveltaa mies- ja naispuolisiin entisiin työntekijöihin
samaa mallia, joka tuottaa yhtä suuren kokonaiseläkkeen,
josta vähennetään se osa vanhuuseläkkeestä, jota varten työnantaja
ja entinen työntekijä ovat suorittaneet vakuutusmaksuja.
EY:n tuomioistuin kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että
työnantajan kokonaisuudessaan rahoittama täydentävä eläke oli vapaaehtoinen
korvaus työntekijöille, jotka joutuvat heikentyneen
terveydentilan vuoksi siirtymään varhaiseläkkeelle. Lakisääteinen
eläkeikä Isossa-Britanniassa on naisilla 60 vuotta ja miehillä 65
vuotta.

EY:n tuomioistuin totesi, että ETY:n perustamissopimuksen 119
artiklan tasa-arvoisen kohtelun periaate kuten siitä osan muodostava
syrjinnän kiellon periaate edellyttävät, että sen soveltamisalaan
kuuluvat miehet ja naiset ovat samanlaisessa asemassa.
Näin ei kuitenkaan ole, jos työnantajan maksamaa lykättyä korvausta
työntekijöille, jotka ovat pakotettuja siirtymään varhaiseläkkeelle
heikentyneen terveydentilan vuoksi, pidetään lisäavustuksena
kyseisten miesten ja naisten taloudelliseen tilanteeseen.
Vaikka 60 ikävuoteen saakka varhaiseläkkeelle siirtyvän naisen
taloudellinen tilanne on verrattavissa vastaavassa asemassa olevan
miehen tilanteeseen eli kumpikaan heistä ei vielä ole oikeutettu
vanhuuseläkkeeseen, tämä ei ole tilanne ikävuosien 60-65 osalta,
jolloin naiset pääsääntöisesti aloittavat eläkkeelle siirtymisen.
Tätä lähtökohtaista eroa, josta seuraa välttämättä, että miehille
ja naisille maksettavan täydentävän eläkkeen määrä ei ole sama, ei
voida pitää syrjintänä.
EY:n tuomioistuin katsoi, että vaihtoehto maksaa alhaisempia vanhuuseläkkeisiin
oikeuttavia vakuutusmaksuja, oli asia, josta naimisissa
olevat naiset saattoivat vapaaehtoisesti päättää.
EY:n tuomioistuin katsoi, ettei olisi tarkoituksenmukaista jättää
tätä seikkaa huomiotta ja laskea täydentävä eläke sen eläkkeen
mukaan, jota nainen tosiasiassa saa.

RATKAISU:
(1) Täydentävällä eläkkeellä pyritään korvaamaan heikentyneen
terveydentilan vuoksi varhaiseläkkeelle jääville mies- ja naispuolisille
työntekijöille aiheutuva tulonmenetys, koska he eivät
ole täyttäneet vanhuuseläkkeen edellyttämää eläkeikää. ETY:n perustamissopimuksen
119 artikla sallii, että täydentävän eläkkeen
määrää laskettaessa otetaan huomioon myöhemmin saatavan vanhuuseläkkeen
määrä ja vähennetään se täydentävästä eläkkeestä, vaikka
tästä seuraa, että 60-65 vuotiaista työntekijöistä naispuoliset
entiset työntekijät tulevat saamaan vähemmän täydentävää eläkettä
kuin vastaavassa asemassa olevat miehet. Naispuolisten työntekijöiden
tappio vastaa sitä vanhuuseläkkeen määrää, johon naispuolinen
työntekijä on oikeutettu 60 vuotta täytettyään.

(2) ETY:n perustamissopimuksen 119 artikla sallii, että täydentävää
eläkettä laskettaessa otetaan huomioon täysi vanhuuseläke,
jonka naimisissa oleva nainen olisi saanut, jos hän ei olisi valinnut
sellaisen alhaisemman vakuutusmaksun maksamista, joka oikeuttaa
alennettuun eläkkeeseen tai ei oikeuta lainkaan eläkkeeseen
taikka oikeuttaa vanhuuseläkettä vastaavaan leskeneläkkeeseen,
joka voidaan myöhemmin peruuttaa.

TOSISEIKAT: Pääkäsittelyssä oli kyse Robertsille Ison-Britannian
työehtosopimukseen perustuvasta eläkejärjestelmästä maksettavan
täydentävän eläkkeen määrästä. Roberts oli kuulunut kyseisen järjestelmän
piiriin ennen kuin hän 57 vuotiaana siirtyi varhaiseläkkeelle
heikentyneen terveydentilan vuoksi. Työnantajan kokonaisuudessaan
rahoittama täydentävä eläke on vapaaehtoinen maksu
työntekijöille, jotka joutuvat huonontuneen terveydentilan vuoksi
siirtymään varhaiseläkkeelle ennen lakisääteistä eläkeikää, joka
Isossa-Britanniassa on naisilla 60 vuotta ja miehillä 65 vuotta.
Tämä lisämaksu suoritetaan, kun henkilö ei ole vielä oikeutettu
vanhuuseläkkeeseen ja on oikeutettu työnantajakohtaiseen eläkkeeseen
vähennettynä niillä vuosilla, joita ei ole täytetty vanhuuseläkejärjestelmän
mukaisesti. Täydentävän eläkkeen päätarkoitus
on saattaa työntekijä vastaavaan taloudelliseen tilanteeseen,
kuin missä hän olisi ollut ellei hän terveydentilan heikentymisen
vuoksi olisi joutunut jättämään työtään. Tällaisella eläkkeellä
hyvitetään varhaiseläkkeen ja vanhuuseläkkeen välinen ero ja kohdellaan
vastaavassa asemassa olevia miehiä ja naisia taloudellisesti
tasa-arvoisina.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Työnantaja ei riko ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklaa,
jos hän ottaen huomioon miesten ja naisten erilaiset eläkeiät on
luonut työnantajakohtaisen eläkejärjestelmän, johon liittyy täydentävä
eläke, jolla on tarkoitus varmistaa sama eläke mies- ja
naispuolisille entisille työntekijöille.
(2) Jos naispuolinen entinen työntekijä on työsuhteen kestäessä
valinnut alhaisempien vakuutusmaksujen maksamisen, hänen työnantajansa
ei ole rikkonut ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklaa, jos
työnantaja on kuitenkin laskenut yllä mainitun vanhuuseläkkeen
kokonaismäärän, jonka naispuolinen työntekijä olisi voinut saada,
jos hän olisi maksanut vakuutusmaksut täysimääräisinä. Näin on
silloin, kun entinen työntekijä saa vanhuuseläkettä vastaavaa
leskeneläkettä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 119 art. vastaa ETA-sopimuksen 69 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986,
SK:609/1986 (muut. SK:624/1992 [ETA]), erityisesti 8§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E119
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
688J0262
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 16.2.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.