20.10.1993 692J0326

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Tekijänoikeus - Syrjintä - Immateriaalioikeus - Välitön oikeusvaikutus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 20.10.1993. Phil Collins vs. Imtrat
Handelsgesellschaft mbH and Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft
mbH vs. EMI Electrola GmbH. Münchenin Landgerichtin
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.
Yhdistetyt tapaukset C-92/92 ja C-326/92.

C-92/92

OIKEUSKYSYMYS: Kansalliset tuomioistuimet kysyivät EY:n tuomioistuimelta
sovelletaanko ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklan 1
kohtaa kansalliseen tekijänoikeuslainsäädäntöön.
EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, ettei yhteisön oikeudessa
ole yhdenmukaistettu tai lähennetty kirjallisen ja taiteellisen
omaisuuden suojelemista koskevia säännöksiä. Kansallisen lainsäätäjän
tehtäväksi jää määritellä edellytykset tällaiselle suojalle.
Tekijänoikeudella on tarkoitus suojata tekijänoikeuden haltijan
moraalisia ja taloudellisia oikeuksia. Moraalisten oikeuksien
suoja tarkoittaa, että tekijällä on oikeus vastustaa kaikkea teoksensa
rumentamista, turmelemista ja muuntamista, joka loukkaa
hänen tekijänkunniaansa.
Tekijänoikeus ja ns. naapurioikeudet antavat tekijänoikeuden haltijalle
mahdollisuuden hyötyä taloudellisesti suojatun teoksen
saattamisesta markkinoille.
Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus saada korvaus teoksen hyödyntämisestä.
Tekijänoikeuden avulla tekijänoikeuden haltija, tekijänoikeusjärjestöt
ja lisenssinsaajat voivat valvoa teoksen markkinointia.

Kuten muut teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvät oikeudet,
kirjalliseen ja taiteelliseen omaisuuteen liittyvät yksinoikeudet
saattavat vaikuttaa tavaroiden vaihdantaan.
Tästä on seurauksena, että ETY:n perustamissopimusta ja siinä
asetettuja vaatimuksia sovelletaan näihin kansallisen lainsäädännön
alaisiin oikeuksiin.

ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklan ensimmäisen kappaleen yleistä
syrjinnän kieltoa sovelletaan suoraan tekijänoikeuksiin ja
liitännäisiin oikeuksiin ilman, että on tarvetta viitata ETY:n
perustamissopimuksen 30, 36, 59 ja 66 artiklaan.
Syrjinnän osalta EY:n tuomioistuin totesi, että ETY:n perustamissopimuksen
7 artikla ei koske erilaista kohtelua, joka johtuu
jäsenvaltioiden välisistä lainsäädännöllisistä eroista. Edellytyksenä
on, että kaikkia lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia kohdellaan
objektiivisin perustein kansalaisuudesta riippumatta.
Kansallisten tekijänoikeuksien suojelemista koskevien säännösten
väliset erot eivät siten voi oikeuttaa poikkeamaan ETY:n perustamissopimuksen
7 artiklan 1 kohdassa säädetystä syrjinnän kiellon
periaatteesta. Myöskään se, etteivät kaikki jäsenvaltiot ole osapuolina
Roomassa 26 päivänä lokakuuta 1961 tehdyssä esiintyviä
taiteilijoita, levytuottajia koskevassa kansainväliseen sopimuksessa,
ei voi oikeuttaa poikkeamaan syrjinnän kiellon periaatteesta.

ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklassa edellytetään, että yhteisön
oikeuden soveltamisalaan kuuluvat henkilöt asetetaan yhdenvertaiseen
asemaan jäsenvaltion kansalaisten kanssa.
Sikäli kuin tämä periaate soveltuu tilanteeseen, jäsenvaltio ei
voi asettaa tietyn oikeuden myöntämisen edellytykseksi sitä, että
henkilöllä on asuinpaikka kyseisessä valtiossa. Tällaista ei edellytetä
jäsenvaltion omilta kansalaisiltakaan.

Kansalliset tuomioistuimet tiedustelivat EY:n tuomioistuimelta,
onko ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklan 1 kohdalla välitön
oikeusvaikutus.
EY:n tuomioistuin on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan katsonut,
että yhdenvertaisuusperiaate perustuu suoraan yhteisön oikeuteen.
Tähän oikeuteen voidaan vedota kansallisissa tuomioistuimissa,
jotta ne jättäisivät soveltamatta kansallisia syrjiviä säännöksiä,
joilla toisen jäsenvaltion kansalaisille ei myönnetä samoja oikeuksia
kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaiselle.

RATKAISU:
(1) Tekijänoikeudet ja ns. naapurioikeudet kuuluvat ETY:n perustamissopimuksen
soveltamisalaan 7 artiklan 1 kohdan merkityksessä.
Syrjinnän kiellon periaatetta sovelletaan näihin oikeuksiin.
(2) Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa toisesta jäsenvaltiosta peräisin
olevilta kirjailijoilta ja esiintyviltä taiteilijoilta ja
heidän oikeudenomistajiltaan evätään oikeus kieltää ulkomailla
pidetyistä esityksestä taltioitujen piraattikopioiden markkinointi
kyseisessä jäsenvaltiossa, on ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen
7 artiklan kanssa, kun tämä oikeus on kansallisessa lainsäädännössä
myönnetty jäsenvaltion kansalaisille.
(3) ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklaa on tulkittava siten,
että toisista jäsenvaltioista peräisin olevat kirjailijat ja
esiintyvät taiteilijat voivat vedota syrjinnän kiellon periaatteeseen
välittömästi kansallisessa tuomioistuimessa, jotta he saisivat
saman suojan kuin kotimaiset kirjailijat ja esiintyvät taiteilijat.

TOSISEIKAT: Tapauksen C-92/92 pääkäsittelyssä oli kyse brittiläisen
laulaja-säveltäjä Phil Collinsin ja äänilevyjen jälleenmyyjän
Imtratin välisestä oikeudenkäynnistä. Imtrat oli myynyt Saksassa
"Phil Collins - Live U.S.A." cd-levyjä, jotka olivat piraattikopioita
Collinsin Yhdysvalloissa pitämästä konsertista. Münchenin
alioikeus (Landgericht) pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklan tulkinnasta.
Tapauksen C-326/92 pääkäsittelyssä oli kyse EMI Electrolan ja
Patrician sekä toimitusjohtaja Kraulin välisestä riidasta. Riita
koski brittiläisen laulajan Cliff Richardin vuosina 1958-1959
pitämistä konserteista taltioituja kappaleita sisältävien äänilevyjen
markkinointia Saksassa. EMI Electrola, jolla on yksinoikeus
näihin Richardin konsertteihin Saksassa, väitti Patrician rikkoneen
tätä yksinoikeutta markkinoimalla äänilevykopioita kyseisistä
konserteista. Saksan korkein oikeus (Bundesgerichtshof) pyysi EY:n
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa.
Saksan tekijänoikeuslaissa säädetään, että saksalaisten esittävien
taiteilijoiden kaikkia esityksiä suojataan ja että heillä on oikeus
kieltää luvatta äänitetyt konserttitaltioinnit riippumatta
esiintymispaikasta. Kansallisen lainsäädännön tulkinnasta ilmenee,
etteivät ulkomaalaiset esiintyvät taiteilijat voi vedota näihin
säännöksiin silloin, kun taiteilija on esiintynyt Saksan ulkopuolella.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Kansallisten tuomioistuinten on ETY:n perustamissopimuksen 7
artiklan 1 kohdan nojalla sallittava toisesta jäsenvaltiosta peräisin
olevien kirjailijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden vastustaa
luvattomasti tuotettujen konserttitaltioiden kopiointia
samoin edellytyksin kuin mitä sovelletaan jäsenvaltion omiin kansalaisiin.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 7 art. vastaa ETA-sopimuksen 4 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Tekijänoikeuslaki 8.7.1961, SK:404/1961.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E007
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
687J0341 680J0055
680J0057 682J0007
678J0070 668J0014
687J0186
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 6.4.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.