12.10.1993 692J0037

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Viennin este - Palvelujen vapaa liikkuvuus - Ympäristönsuojelu - Kansallinen lupajärjestelmä - Jätehuolto - Lupa - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 12.10.1993. Criminal Proceedings
against J. Vanacker and another. Douain Cour d'appelin kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan sekä neuvoston direktiivin
75/439/ETY tulkinnasta. Tapaus C-37/92.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta,
onko kansallinen lainsäädäntö, jolla luodaan alueellinen jäteöljyjen
keräily- ja kuljetusjärjestelmä sellaisten kotimaisten
yritysten hyväksi, joille viranomaiset antavat aluekohtaisen luvan,
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan ja neuvoston
direktiivin 75/439/ETY vastainen.
EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että jäteöljyistä huolehtimista
koskevat määräykset on yhdenmukaistettu yhteisön tasolla
erityisellä direktiivillä. Näin ollen kaikkia direktiivin noudattamisen
edellyttämiä kansallisia toimenpiteitä on tulkittava tämän
direktiivin säännösten eikä ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36
artiklan valossa.
EY:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut, että kansallinen
lainsäädäntö, jolla luodaan alueellinen lupajärjestelmä, on
direktiivin 75/439/ETY ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien
määräysten vastainen, koska se estää jäteöljyjen viennin.
EY:n tuomioistuin katsoi, että alueellinen lupajärjestelmä, jonka
nojalla lupa myönnettiin ainoastaan kotimaisille yrityksille, on
ristiriidassa direktiivin 75/439/ETY kanssa.

RATKAISU:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklalla luodun yhteistyöjärjestelmän
mukaan kansallisten säännösten tulkinta kuuluu kansallisille
tuomioistuimille eikä EY:n tuomioistuimelle siitä huolimatta,
että kun direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset
säännökset on saatettu voimaan, kansallisten tuomioistuinten tehtävänä
on tulkita kansallista lainsäädäntöä annetun direktiivin
sanamuodon ja tarkoituksen valossa.
(2) Neuvoston direktiiviä 75/439/ETY on tulkittava siten, että se
estää kansalliset säännökset, joilla luodaan alueellinen jäteöljyjen
keräily- ja kuljetusjärjestelmä sellaisten yritysten hyväksi,
joille viranomaiset myöntävät aluekohtaisen luvan, kun lupa käytännössä
myönnetään ainoastaan kotimaisille yrityksille.

TOSISEIKAT: Kahta Belgian kansalaista Vanackeria ja Lesagea vastaan
oli nostettu syyte Ranskan alioikeudessa (Tribunal correctionnel).
Heitä syytettiin jäteöljyjen keräilystä ja kuljetuksesta
Ranskan alueella ilman Ranskan lainsäädännön edellyttämää lupaa.
Tällainen toiminta oli kansallisessa lainsäädännössä rangaistuksen
uhalla kielletty. Alioikeus (Tribunal correctionnel) kuitenkin vapautti
syytetyt. Asianomistajat valittivat päätöksestä ylioikeuteen
(Cour d'appel d'Amiens), joka vahvisti alioikeuden päätöksen.
Toinen asianomistajista valitti korkeimpaan oikeuteen
(Cour de cassation), joka kumosi Amiensin ylioikeuden päätöksen ja
palautti asian Douain ylioikeuden (Cour d'appel) käsiteltäväksi.
Douain ylioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta, että kansallinen jäteöljyistä
huolehtimista koskeva lainsäädäntö, jossa maa on jaettu jäteöljyjen
keräilyalueisiin siten, että kullekin alueelle voidaan myöntää
ainoastaan yksi jäteöljyjen keräilylupa, on ETY:n perustamissopimuksen
59 artiklan vastainen.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 art. vastaa ETA-sopimuksen 11 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 36 art. vastaa ETA-sopimuksen 13 artiklaa.
Neuvoston direktiiviin 75/439/ETY viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
XX. Liitteeseen XX viitataan ETA-sopimuksen 74 artiklassa,
joka koskee ympäristöä.
ETA-sopimusta sovellettaessa direktiiviä koskee seuraava mukautus:
Norja saattaa tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet
voimaan 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen, jollei tätä
ennen tapahtuvasta tarkastelusta muuta johdu.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Jätelaki 3.12.1993, SK:1072/1993 [ETA].
Ympäristölupamenettelylaki 19.4.1991, SK:735/1991 (muut.
SK:1073/1993, SK:471/1994 [ETA])
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E036
157E177 375L0439
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
686J0080 682J0172
682J0295 683J0173
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 7.12.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.