01.07.1993 692J0020

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Palvelujen vapaa liikkuvuus - Yhdenvertainen kohtelu - Pesänjako - Vakuus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 1.7.1993. A. Hubbard vs. P. Hamburger.
Hampurin Landgerichtin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
7 artiklan 1 kohdan ja 59 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-20/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin katsoi, että sen tuli varmistaa,
olivatko pääkäsittelyn olosuhteet sellaiset, että niihin voitiin
soveltaa ETY:n perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklaa.
EY:n tuomioistuin on jo aiemmin todennut, että ETY:n perustamissopimuksen
59 artiklaa on sovellettava kaikissa niissä tapauksissa,
joissa palvelujen tarjoaja tarjoaa palvelujaan muussa kuin
siinä jäsenvaltiossa, jonne hän on sijoittautunut riippumatta
siitä, minne palvelujen vastaanottaja on sijoittautunut.
EY:n tuomioistuin korosti, että jos jäsenvaltio, jonka tuomioistuimessa
pesänjakajana toimiva toisen jäsenvaltion kansalainen on
nostanut kanteen, vaatii kyseiseltä henkilöltä vakuutta oikeudenkäyntikuluista,
kun vastaavaa ei edellytetä jäsenvaltion omilta
kansalaisilta, tätä on pidettävä ETY:n perustamissopimuksen 59 ja
60 artiklan vastaisena kansalaisuuteen perustuvana syrjintänä.
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla yhteisön oikeuden
sisältämää yhdenvertaista kohtelua ei voida syrjäyttää jäsenvaltioiden
välisellä vastavuoroisella sopimuksella.
EY:n tuomioistuin muistutti siitä, ettei yhteisön oikeuden tehokkuus
saa vaihdella sen mukaan, mihin kansallisen lainsäädännön eri
osaan sillä on vaikutusta. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa
vaikutuksenalaisena ei ole pääkäsittelyssä riitautettu kansallisen
lainsäädännön osa, vaan kansallinen hallinto-oikeus.

RATKAISU:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklaa on tulkittava
siten, että ne estävät jäsenvaltiota vaatimasta toisessa jäsenvaltiossa
itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalta henkilöltä
vakuutta oikeudenkäyntikuluista, kun kyseinen henkilö on nostanut
kanteen ensiksi mainitun jäsenvaltion tuomioistuimessa tällaisen
vaatimuksen perustuessa siihen, että ammatinharjoittajalla on toisen
jäsenvaltion kansalaisuus.
(2) Euroopan yhteisön kunnioittamaa oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun
ei voida tehdä riippuvaiseksi jäsenvaltioiden välisten kansainvälisten
sopimusten olemassaolosta.
(3) Se, että kanne koskee yleisseuraantoa, ei oikeuta poikkeamaan
yhteisön oikeuden kunnioittamasta palvelujen vapaan liikkuvuuden
periaatteesta tapauksesta vastuussa olevan ammatinharjoittajan
osalta.

TOSISEIKAT: Englantilainen asianajaja Hubbard nosti toimiessaan
Englannin lainsäädännön nojalla pesänjakajana kanteen Hampurin
alioikeudessa (Landgericht) ja haki vainajan Saksassa sijaitsevien
varojen luovuttamista kuolinpesälle. Pääkäsittelyn vastaaja Hamburger
pyysi Saksan siviilimenettelylain 110 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen lauseen perusteella, että Hubbard antaisi menettelykustannukset
kattavan vakuuden. Saksan lainsäädännön nojalla ulkomaalaiset
kantajat olivat velvollisia saksalaisessa tuomioistuimessa
käsiteltävänä olevan kanteen yhteydessä antamaan vastaajan
pyynnöstä vakuuden oikeudenkäyntikulujen osalta. Kyseisen 110
artiklan 2 kohdan ensimmäisessä lauseessa säädetään, ettei edellytystä
kuitenkaan sovelleta, kun kantaja on sellaisen jäsenvaltion
kansalainen, jossa ei edellytetä vastaavaa vakuutta Saksan
kansalaiselta. Hampurin alioikeus (Landgericht) pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklan
ja 59 artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
ETY:n perustamissopimuksen 59 ja 60 artikla estää jäsenvaltiota
vaatimasta palveluja tarjoavalta yhteisön kansalaiselta, joka on
nostanut jäsenvaltion tuomioistuimessa kanteen, vastaajan hakemuksesta
vakuuden asettamista kustannuksista ennen puolustautumista
itse pääasiassa ja ainoastaan sen vuoksi, että hänellä on toisen
jäsenvaltion kansalaisuus.
Kansainvälinen vastavuoroinen sopimus, joka on tehty sen valtion
kanssa, jonka kansallisen lainsäädännön piirissä palveluja tarjoava
harjoitti ammattiaan, ei voi vaikuttaa syrjinnän kieltoon ja
yhteisön kansalaisen vapauteen harjoittaa palveluammattiaan toisen
jäsenvaltion alueella.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 59 art. vastaa ETA-sopimuksen 36 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 60 art. vastaa ETA-sopimuksen 37 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
-
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E059 157E060
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 11.11.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.