18.02.1993 692J0193

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijä - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Etuus - Eläke - Työkyvyttömyys - Pro rata - Päällekkäisyyden estäminen - Yhteensovittaminen - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 18.2.1993. Fioravante Luigi Bogana
vs. Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS). Brysselin
Tribunal de Travailin kysymykset neuvoston asetuksen N:o 1408/71
51 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-193/92.

OIKEUSKYSYMYS: Tapauksessa oli kyse työkyvyttömyysetuuden arvon
uudelleen laskemisesta.

RATKAISU:
Jäsenvaltion siirtotyöläiselle turvaama työkyvyttömyysetuus, jota
maksetaan neuvoston asetuksen N:o 1408/71 40 ja 46 artiklan nojalla
ja jonka kansallisen lainsäädännön ja päällekkäisyyksiä koskevien
säännösten perusteella laskettu summa vastaa kyseisen asetuksen
46 artiklan ja 46 artiklan 3 päällekkäisyyksiä koskevien säännösten
nojalla laskettua summaa, on sovitettava asetuksen 51 artiklan
eikä kansallisten säännösten mukaisesti silloin, kun viimeksi
mainitut säännökset edellyttävät kansallisen etuuden uudelleenlaskemista
ottaen huomioon toisesta jäsenvaltiosta saadun etuuden
vaihtelut, kun ne perustuvat erityisesti kurssivaihteluihin tai
yleisen taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen kehitykseen.

TOSISEIKAT: Bogana on Italian kansalainen. Hän on ollut palkattuna
työntekijänä sekä Italiassa että Belgiassa. Kun Boganasta tuli
työkyvytön, hän oli oikeutettu työkyvyttömyysetuuteen molemmista
jäsenvaltioista. Toimivaltaiset viranomaiset olivat laskeneet
Belgian työkyvyttömyysetuuden vastaavan Belgiassa myönnettävää
täyttä etuutta vähennettynä Italiassa prorata -menetelmällä lasketulla
työkyvyttömyysetuudella. Myöhemmin Belgian työkyvyttömyysetuutta
tarkistettiin suhteessa Italian työkyvyttömyysetuuden
vaihteluihin. Silloin kun edellä mainittu tarkistus tehtiin, UNMS
kiinnitti huomiota siihen, että Belgian lainsäädännön mukaan Boganalle
Italiassa myönnetyn etuuden vaihteluja ei ollut otettu
asianmukaisesti huomioon. Tästä oli seurauksena, että Boganaa
pyydettiin maksamaan takaisin etuuden ylimenevä osa. Bogana valitti
UNMS:n päätöksestä alioikeuteen (Tribunal du Travail). Alioikeus
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua neuvoston asetuksen
N:o 1408/71 säännösten tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 51 artiklaa on tulkittava siten,
että mikäli kansallisen lainsäädännön ja päällekkäisyyksiä koskevien
säännösten mukaan laskettu etuus tuottaa saman lopputuloksen
kuin asetuksen N:o 1408/71 46 artiklan 3 kohta, etuudesta ei voida
myöhemmin vähentää toisesta jäsenvaltiosta saadun etuuden arvon
vaihteluista johtuvia muutoksia, jos tällaiset muutokset ovat
seurausta yleisestä taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen kehityksestä
tai jos ne ovat seurausta kurssivaihteluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.
[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus- , jälkeenjääneiden-
ja työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta
1996 asti.]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan".
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Työntekijäin eläkelaki 8.7.1961, SK:395/1961 (muut. SK:553/1993
[ETA], SK:753/1993 [ETA]), erityisesti 4§ 3 mom., 6§ ja 8§.
Kansaneläkelaki 8.6.1956, SK:347/1956 (muut. SK:547/1993
[ETA]), erityisesti 1§, 22§ ja 23§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 7.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.