30.03.1993 692J0024

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Kansallinen tuomioistuin - EY:n tuomioistuin - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 30.3.1993. Pierre Corbiau vs. Administration
des Contributions. Luxemburgin Directeur des Contributions'in
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan tulkinnasta.
Tapaus C-24/92.

OIKEUSKYSYMYS: Ennen kuin EY:n tuomioistuin vastasi sille esitettyyn
kysymykseen, tuomioistuin pohti sitä, voidaanko Directeur des
Contributions'ia pitää tuomioistuimena ETY:n perustamissopimuksen
177 artiklan merkityksessä. EY:n tuomioistuin halusi selvittää,
voidaanko kysymys ottaa tutkittavaksi.
EY:n tuomioistuin totesi, että tuomioistuimen käsitteellä on
yhteisön luonne. Näin ollen tuomioistuimella voidaan olennaisesti
ainoastaan tarkoittaa kolmannen osapuolen asemassa olevaa viranomaista
suhteessa siihen viranomaiseen, joka antoi kanteen kohteena
olevan päätöksen.
Edellä esitetty määritelmä ei sovellu käsiteltävänä olevassa tapauksessa
Directeur des Contributions Directes et des Accises'iin.
Hän on hallinnon johdossa. Hänellä on selvä järjestäytynyt yhteys
niiden eri osastojen välillä, jotka olivat laskeneet kiistanalaisen
veron, ja joita vastaan kyseinen kanne oli suunnattu. Tämä
näkemys vahvistuu entisestään todettaessa, että kyseinen johtaja
on osapuolena valitusasian käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa
(Conseil d'Etat).
Tästä on seurauksena, ettei Directeur des Contributions'ia voida
pitää tuomioistuimena ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
merkityksessä, eikä hänen esittämäänsä kysymystä näin ollen voida
ottaa tutkittavaksi.

RATKAISU:
Luxemburgin Directeur des Contributions'in kysymystä ei voida
ottaa tutkittavaksi.

TOSISEIKAT: Corbiau haki kansallisessa viranomaisessa (Directeur
des Contributions) liikaa maksetun tuloveron takaisinmaksua. Tässä
yhteydessä edellä mainittu viranomainen pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi vastata seuraavasti:
EY:n tuomioistuimella ei ole toimivaltaa tutkia Luxemburgin Directeur
des Contributions'in esittämää kysymystä.
Vaihtoehtoisesti EY:n tuomioistuin voi todeta, että ETY:n perustamissopimuksen
48 artiklan 2 kohta ei estä ottamasta huomioon
koko verovuoden tuloja mukaan lukien ne tulot, joita on hankittu
kyseisessä valtiossa muutoin kuin jäsenvaltiossa asuvana silloin,
kun määritellään veronmaksajaan sovellettavaa veroprosenttia.
Edellytyksenä on, että asianosainen hyötyy samoista eduista ja
vähennyksistä kuin jäsenvaltion kansalainen.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 48 art. vastaa ETA-sopimuksen 28 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 177 artikla vastaa EFTA-valtioiden
valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen
34 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Hallitusmuoto 17.7.1919, SK:94/1919, erit. 2§ 4 mom.ja V luku.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E048 157E177
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 15.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.