17.11.1993 691J0002

Kilpailu - Vakuutus - Yritys - Asiamies - Alennus - Kielto - Yhdenmukaistettu menettelytapa - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 17.11.1993. Wolf Meng. Berlinin Kammergerichtin
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 3 artiklan f
kohdan ja 5 artiklan toisen kohdan sekä 85 artiklan tulkinnasta.
Tapaus C-2/91.

C-2/91
OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että ETY:n
perustamissopimuksen 85 artikla sellaisenaan liittyy ainoastaan
yrityskäyttäytymiseen eikä kansalliseen lainsäädäntöön. EY:n tuomioistuin
on vakiintuneessa oikeuskäytännössään kuitenkin todennut,
että ETY:n perustamissopimuksen 85 artikla yhdessä 5 artiklan
kanssa edellyttävät, ettei jäsenvaltio ryhdy toimenpiteisiin tai
ylläpidä toimenpiteitä, jotka saattavat viedä yrityksiin sovellettavilta
kilpailusäännöksiltä niiden tehokkuuden. Tästä on kyse,
jos jäsenvaltio edellyttää tai suosii ETY:n perustamissopimuksen
86 artiklan vastaisia sopimuksia, päätöksiä tai yhdenmukaistettuja
menettelytapoja tai jos jäsenvaltio vahvistaa tällaisten sopimusten
vaikutuksia taikka luovuttaa yksityisille kauppiaille vastuun
talouden alaan vaikuttavista päätöksistä.
Saksalaiset vakuutussäännökset eivät edellyttäneet eivätkä rohkaisseet
vakuutusedustajia laittomiin vakuutussopimuksiin, koska
säännösten sisältämä kielto oli itsessään riittävä.

Komissio väitti kuitenkin, että tietyt yritykset olivat tehneet
sopimuksen, jonka tarkoituksena oli kieltää ylimääräisten korvausten
maksaminen henkivakuutusalalla. Tämän sopimuksen soveltamisalaa
laajennettiin myöhemmin myös muihin vakuutusaloihin.
EY:n tuomioistuin ei hyväksynyt tätä kantaa. Tiettyyn vakuutusalaan
soveltuvia sääntöjä voitiin pitää aikaisempiin sopimuksiin
perustuvina ainoastaan, jos ne rajoittuivat sellaisiin sopimuskohtiin,
joista oli sovittu alan etujen mukaisesti.
EY:n tuomioistuin katsoi, että kansalliset säännökset itsessään
sisälsivät kiellon myöntää etuuksia vakuutuksensaajille.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 3 artiklan f kohta, 5 artiklan toinen
kohta ja 85 artiklan 1 kohta eivät estä jäsenvaltiota säätämästä
säännöksiä, joissa kielletään vakuutusedustajia siirtämästä asiakkailleen
vakuutusyhtiöiltä saamiaan palkkioita tai osia niistä.

TOSISEIKAT: Meng on taloudellinen neuvonantaja. Hän on erikoistunut
vakuutussopimuksiin. Vakuutussopimuksia tehdessään Meng oli
luovuttanut asiakkailleen palkkion, jonka hän oli saanut vakuutusyhtiöltä.
Näistä sopimuksista kolme liittyi sairausvakuutuksiin
ja kolme oikeusturvavakuutuksiin. Saksassa lainsäädännössä kiellettiin
palkkioiden luovuttaminen sairaus-, vahinko- ja oikeusturvavakuutusten
osalta.
Alioikeus (Amtsgericht) katsoi, että Meng oli rikkonut kansallisia
säännöksiä luovuttaessaan palkkionsa asiakkailleen. Hänelle
määrättiin 1.850 DM:n sakko. Meng valitti päätöksestä ylioikeuteen
(Kammergericht) väittäen, että kansalliset säännökset olivat ristiriidassa
ETY:n perustamissopimuksen 3 artiklan f kohdan, 5 artiklan
toisen kohdan ja 85 artiklan 1 kohdan kanssa. Ylioikeus
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
ETY:n perustamissopimuksen 3 artiklan f kohtaa, 5 artiklan 2 kohtaa
ja 85 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että ilman 85
artiklan 1 kohdassa viitattua toimintaa määräykset eivät estä jäsenvaltiota
kieltämästä sairaus- ja oikeusturvavakuutusasioita
hoitavia vakuutusedustajia siirtämästä asiakkailleen kaikkea tai
osaa saamastaan palkkiosta.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissop. 3 artikla vastaa ETA-sopimuksen 1 artiklaa.
ETY:n perustamissop. 5 artikla vastaa ETA-sopimuksen 3 artiklaa.
ETY:n perustamissop. 85 artikla vastaa ETA-sopimuksen 53 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L kilpailunrajoituksista, 27.5.1992, SK:480/1992 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E003 157E085
157E005
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
686J0267
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 21.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.