14.12.1993 691J0110

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijä - Sosiaalipolitiikka - Eläkejärjestelmä - Samapalkkaisuus - Tasa-arvo - Ajallinen rajoitus - Täydentävä eläke - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 14.12.1993. M. Moroni vs. Firma Collo
GmbH. Bonnin Arbeitsgerichtin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
119 artiklan, neuvoston direktiivin 86/378/ETY sekä EY:n tuomioistuimen
ratkaisuun C-262/86 Barber [1990] ECR I-1889 sisältyvän
ajallisen rajoituksen tulkinnasta. Tapaus C-110/91.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin halusi selvittää, onko
ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan vastaista, että sukupuolen
perusteella määriteltävien erilaisten eläkeikien vuoksi miespuolinen
työntekijä saattoi vaatia työeläkettä myöhemmällä iällä
kuin naispuolinen työntekijä.

EY:n tuomioistuin on Barber-ratkaisussaan todennut, että 119 artiklassa
kielletään kaikki miesten ja naisten palkkaukseen liittyvä
syrjintä. Siksi eri eläkeiän edellyttäminen miehiltä ja naisilta
vakuutusmaksuihin perustumattomassa järjestelmässä on 119 artiklan
vastaista, vaikka erilaisen eläkeiän soveltamisesta säädetään
kansallisessa lakisääteisessä eläkejärjestelmässä.
Barber-tapaus liittyi vapaaehtoiseen työnantajakohtaiseen eläkejärjestelmään.
EY:n tuomioistuin vetosi kuitenkin samoihin periaatteisiin
erottaen lakisääteisen eläkejärjestelmän työnantajakohtaisesta
vakuutusjärjestelmästä.

Lisäksi Barber-tapauksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa kysymyksiä,
jotka liittyivät sukupuoleen perustuvaa erilaista eläkeikää
koskevaan syrjivään kohteluun 119 artiklan merkityksessä.
Oli yleisesti tiedossa, ettei tällaisen eron tekeminen kuulunut
vapaaehtoisiin työnantajakohtaisiin eläkejärjestelmiin. Erilaista
eläkeikää sovellettiin sitä vastoin muissa eläkejärjestelmissä,
joissa sillä oli samanlainen syrjivä vaikutus.
Barber-tapauksessa todettujen periaatteiden ei voida katsoa rajoittuvan
pelkästään vapaaehtoisiin työnantajakohtaisiin eläkejärjestelmiin,
vaan niiden on katsottava soveltuvan myös täydentäviin
eläkejärjestelmiin.

RATKAISU:
(1) Se, että miespuolinen työntekijä on oikeutettu työnantajakohtaisen
täydentävän eläkejärjestelmän mukaiseen eläkkeeseen myöhemmällä
iällä kuin vastaavassa asemassa oleva naispuolinen työntekijä,
on ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan
kanssa, kuten voidaan päätellä 17 päivänä toukokuuta 1990 annetusta
ratkaisusta Barber-tapauksessa.
(2) Neuvoston direktiivi 86/378/ETY ei voi estää suoraa ja välitöntä
vetoamista ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklaan kansallisissa
tuomioistuimissa.
(3) ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan välittömään oikeusvaikutukseen
voidaan Barber-tapauksen nojalla vedota, kun vaaditaan
tasa-arvoista kohtelua, ainoastaan sellaisten eläkkeiden osalta,
jotka olivat maksettavissa 17 päivä toukokuuta 1990 jälkeisiltä
palveluskausilta. Poikkeuksen muodostavat työntekijät tai heidän
puolestaan toimivat, jotka ovat ennen tätä päivää aloittaneet
oikeudenkäynnin tai vastaavan menettelyn soveltuvan kansallisen
lainsäädännön nojalla.

TOSISEIKAT: Moroni on ollut Collo GmbH nimisessä yhtiössä työntekijänä
vuosina 1968-1983. Hän kuului työnantajakohtaiseen eläkejärjestelmään,
joka täydensi lakisääteistä eläkejärjestelmää. Miehillä
ei ollut tämän eläkejärjestelmän puitteissa oikeutta työeläkkeeseen
ennen kuin he olivat täyttäneet 65 vuotta. Sen sijaan
naispuolisilla työntekijöillä oli oikeus eläkkeeseen jo 60 vuotta
täytettyään. Molemmissa tapauksissa edellytettiin, että he olivat
olleet työssä kyseisessä yrityksessä vähintään 10 vuoden ajan.
Kansallisessa lainsäädännössä todetaan, että työntekijä, joka
jättää työnsä ennen eläkeiän täyttämistä, säilyttää oikeutensa
eläkkeeseen, jonka hän on hankkinut työssä ollessaan. Henkilöllä
on oikeus eläkkeeseen, jonka hän saa täytettyään 65 vuotta tai
naispuolisten työntekijöiden osalta 60 vuotta. Eläkeoikeus lasketaan
vähentämällä pro rata-menetelmällä se työeläkkeen määrä,
jonka henkilö saisi jäädessään eläkkeelle tavanomaisessa eläkeiässä.
Koska henkilöllä on vähemmän eläkkeeseen oikeuttavia
työvuosia takanaan, naisten eläkkeistä vähennetään pienempi osa
kuin miesten eläkkeistä.

Moroni väitti alioikeudessa (Arbeitsgericht), että hänellä on
ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan nojalla oikeus eläkkeeseen
60-vuotiaana kuten naispuolisilla työntekijöillä ja että hänen
oikeuttaan eläkkeeseen tulee tämän vuoksi vähentää vain palvelussuhteen
päättymisen ja hänen 60-vuotissyntymäpäivänsä välisillä
vuosilla. Yhtiö katsoi, ettei 119 artiklaa voida soveltaa käsiteltävänä
olevaan tapaukseen ja vetosi direktiiviin 86/378/ETY, jossa
säädetään, että työnantajakohtaisen eläkejärjestelmän tasa-arvoperiaatteen
vastaisten säännösten uudistamisella ei välttämättä voi
olla taannehtivaa vaikutusta. Lisäksi yhtiö väitti, että jäsenvaltiot
voivat jättää tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamatta
määriteltäessä vanhuus- tai työeläkkeeseen oikeuttavaa eläkeikää
ennen kuin tasa-arvo saavutetaan eläkejärjestelmissä tai vaaditusta
tasa-arvosta säädetään direktiivissä. Näissä oloissa alioikeus
päätti pyytää EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklaan ei voida vedota vaadittaessa
työeläkettä, joka on hankittu ennen 17 päivä toukokuuta 1990
täytetyillä työskentelykausilla lukuun ottamatta tapauksia, joissa
työntekijät tai heidän edunsaajansa ovat aloittaneet oikeudenkäynnin
tai vastaavan menettelyn soveltuvan kansallisen lainsäädännön
nojalla.
ETY:n perustamissopimuksen 119 artikla soveltuu vapaaehtoisen
työnantajakohtaisen eläkejärjestelmän lisäksi muihin työnantajakohtaisiin
eläkejärjestelmiin.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 119 artikla vastaa ETA-sopimuksen 69
artiklaa.
Neuvoston direktiiviin 86/378/ETY viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
XVIII. Liitteeseen XVIII viitataan ETA-sopimuksen 69 artiklassa,
joka koskee miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986,
SK:609/1986 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E119 386L0378
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
670J0080 688J0262
684J0170 691J0109
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 22.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.