22.12.1993 691J0152

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Tasa-arvo - Samapalkkaisuus - Palkka - Työntekijä - Eläke - Eläkejärjestelmä - Syrjintä - Ajallinen rajoitus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 22.12.1993. D. Neath vs. Hugh Steeper
Ltd. Leedsin Industrial Tribunalin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
119 artiklan ja EY:n tuomioistuimen tapauksessa C-262/88
Barber vs. Guardian Royal Exchange Assurance Group [1990] ECR I1889
(Barber-tapaus) antaman ratkaisun tulkinnasta koskien ajallista
rajoitusta. Tapaus C-152/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuimelta kysyttiin ensinnäkin yksityisissä
työnantajakohtaisissa eläkejärjestelmissä käytettävistä
laskennallisista seikoista, jotka vaihtelevat sukupuolen perusteella.

EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että pääkäsittelyssä oli
kyse yksilöityihin etuuksiin liittyvästä eläkejärjestelmästä,
jossa työnantaja oli sitoutunut suorittamaan työntekijälle kausittaisen
eläkkeen, jonka edellytykset olivat tiedossa jo sitoumuksen
tekohetkellä. Tämä maksu oli palkkaa ETY:n perustamissopimuksen
119 artiklan merkityksessä. Sitoumuksella ei kuitenkaan välttämättä
ollut tekemistä kausittaisen eläkkeen varmistamiseksi valittujen
rahoitusjärjestelmien kanssa. Näihin järjestelmiin ei siis
sovellettu ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklaa.

Vakuutusmaksuihin perustumattomissa järjestelmissä eläkkeisiin
tarvittava rahoitus hankittiin työnantajien ja työntekijöiden
suorittamilla maksuilla. Työnantajien suorittamat maksut olivat
osa palkkaa, sillä ne vähennettiin suoraan työntekijän palkasta.
Tällaisten maksujen suuruuden oli oltava sama kaikille työntekijöille
sekä miehille että naisille. Tämä oli tilanne myös käsiteltävänä
olevassa tapauksessa. Sen sijaan työntekijöiden suorittamilla
maksuilla varmistettiin varat, jotka tarvittiin luvattuihin
eläkkeisiin liittyvien kulujen kattamiseen eli niillä varmistettiin
tulevat eläkemaksut.

EY:n tuomioistuin totesi, että ETY:n perustamissopimuksen 119
artikla ei sovellu eroihin, jotka johtuvat sukupuolen perusteella
vaihtelevien laskennallisten seikkojen käytöstä, silloin kun on
kyse työntekijöiden suorittamista maksuista yksilöityyn etuuteen
liittyviin eläkejärjestelmiin.

EY:n tuomioistuin on todennut Barber-tapauksessa antamassaan ratkaisussa,
että ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan välittömään
oikeusvaikutukseen voidaan vedota vaadittaessa tasa-arvoista kohtelua
ammatillisten eläkkeiden osalta ainoastaan niiden etuuksien
osalta, joita suoritetaan 17.5.1990 edeltävältä työkaudelta.
EY:n tuomioistuin totesi, ettei sukupuolen perusteella vaihtelevien
laskennallisten seikkojen käyttö yksilöityihin etuuksiin liittyvässä
eläkejärjestelmässä kuulu ETY:n perustamissopimuksen 119
artiklan soveltamisalaan.

RATKAISU:
(1) Tapaukseen C-262/88 Barber vs. Guardian Royal Exchange Assurance
Group annetusta ratkaisusta seuraa, että vaadittaessa tasa-arvoista
kohtelua työnantajakohtaisiin eläkejärjestelmiin liittyvissä
asioissa ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan välittömään
oikeusvaikutukseen voidaan vedota ainoastaan niiden etuuksien
osalta, jotka perustuvat 17.5.1990 edeltäneisiin työskentelykausiin.
Poikkeuksen muodostavat työntekijät tai heidän puolestaan
toimivat henkilöt, jotka ovat ennen tätä päivämäärää aloittaneet
kansallisen lainsäädännön nojalla oikeudenkäynnin tai vastaavan
menettelyn.
(2) Yksilöityihin etuuksiin liittyvissä eläkejärjestelmissä käytetyt
sukupuolen perusteella vaihtelevat laskennalliset seikat eivät
kuulu ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan soveltamisalaan.

TOSISEIKAT: Neath oli ollut työssä Hugh Steeper Ltd -yhtiössä
vuodesta 1973 vuoteen 1990, jolloin hänet irtisanottiin. Hän oli
tuolloin 54-vuotias. Neath oli kuulunut työnantajansa ylläpitämiin
eläkejärjestelmiin. Ensimmäisestä järjestelmästä hankitut etuudet
oli siirretty siihen järjestelmään, johon hän kuului irtisanomishetkellä.
Tämä järjestelmä oli ns. vakuutusmaksuihin perustumaton
työnantajakohtainen eläkejärjestelmä. Tässä järjestelmässä miespuoliset
työntekijät olivat oikeutettuja täyteen eläkkeeseen vasta
kun he olivat täyttäneet 65 vuotta. Sen sijaan naispuoliset työntekijät
saivat täyden eläkkeen täytettyään 60 vuotta.

Työnantajan ja luottamusmiesten suostumuksella kuka tahansa järjestelmään
kuuluva voi siirtyä varhaiseläkkeelle täytettyään 50
vuotta. Tällöin työntekijällä on mahdollisuus saada välittömästi
eläke, josta on tehty asianmukainen vähennys. Jos työnantaja tai
luottamusmiehet eivät anna suostumustaan, kuten Neathille kävi,
työntekijä on oikeutettu saamaan hankkimansa eläkeoikeutensa siirrettyä
toiseen eläkejärjestelmään tai hän voi saada lykätyn eläkkeen.

Neath harkitsi eläkeoikeutensa siirtämistä toiseen eläkejärjestelmään.
Tällöin hänen taloudellinen tilanteensa olisi edullisempi,
mikäli Barber-ratkaisun tulkittaisiin tarkoittavan, että 17.5.1990
jälkeen eläkkeelle siirtyvillä miespuolisilla työntekijöillä on
oikeus saada eläkkeensä uudelleenlaskettua samoin perustein kuin
naispuolisilla työntekijöillä ottaen huomioon hänen työskentelykautensa
kokonaisuudessaan. Neath selvitti myös, että hänen saamansa
eläkkeen siirtoarvo tulee muutoinkin olemaan pienempi kuin
naispuolisilla työtovereilla, sillä laskennalliset seikat perustuvat
keskimääräiseen elinikään, joka on erilainen miehillä ja naisilla.
Viimeksi mainittu soveltuu myös lykättyyn eläkkeeseen.

Neath nosti alioikeudessa (Industrial Tribunal) kanteen ja vetosi
ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklaan. Hän vaati tasa-arvoista
kohtelua. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
119 artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan välittömään oikeusvaikutukseen
ei voida vedota sellaisen ammatillisen eläkkeen vaatimiseksi,
joka on hankittu ennen Barber-ratkaisun antamista täytettyjen
työskentelykausien perusteella muutoin kuin tapauksissa, joissa
työntekijät tai heidän edunsaajansa ovat ennen tätä päivämäärää
aloittaneet kansallisen lainsäädännön nojalla oikeudenkäynnin tai
vastaavan menettelyn.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 119 artikla estää sukupuolen perusteella
vaihtelevien laskennallisten seikkojen huomioon ottamisen
työnantajakohtaisessa eläkejärjestelmässä, jos tämä johtaa erilaisiin
maksuihin tai etuuksiin. Artiklan 119 välittömään oikeusvaikutukseen
ei kuitenkaan voida vedota sellaisten eläkeoikeuksien
osalta, jotka liittyvät ennen tämän ratkaisun antopäivää täytettyihin
työskentelykausiin muutoin kuin tapauksissa, joissa työntekijät
tai heidän edunsaajansa ovat ennen tätä päivämäärää aloittaneet
kansallisen lainsäädännön nojalla oikeudenkäynnin tai vastaavan
menettelyn.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 119 artikla vastaa ETA-sopimuksen 69
artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986,
SK:609/1986 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E119 157E177
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
680J0069 688J0262
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 17.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.