30.11.1993 691J0189

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijä - Työsuhde - Irtisanominen - Syrjintä - Valtion tuki - Tasa-arvo - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 30.11.1993. P. Kirsammer-Hack vs.
Nurhan Sidal. Reutlingenin Arbeitsgerichtin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
92 artiklan ja neuvoston direktiivin 76/207/ETY
2 ja 5 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-189/91.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin halusi selvittää, onko
tilanteessa, jossa pienyritykset on jätetty työntekijöiden suojaksi
epäoikeudenmukaisissa irtisanomistilanteissa luodun kansallisen
järjestelmän ulkopuolelle, kyse valtion tuesta ETY:n perustamissopimuksen
92 artiklan 1 kohdan merkityksessä.
Kansallinen tuomioistuin painotti, että pienyritykset nauttivat
merkittävästä kilpailuedusta suhteessa muihin yrityksiin, sillä
niiden ei tarvinnut maksaa korvauksia tai kärsiä oikeudenkäyntikuluista
työntekijöiden epäoikeudenmukaisissa irtisanomistilanteissa.

EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että ainoastaan sellaiset
edut, joita myönnetään suoraan tai välillisesti valtion varoista
ovat tukea ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan merkityksessä.

Käsiteltävässä tapauksessa tietyn ryhmän jättämisessä suojajärjestelmän
ulkopuolelle ei ollut kyse valtion varojen suorasta tai
välillisestä siirrosta yrityksille. Järjestelmä perustui yksinomaan
lainsäätäjän tahtoon säätää erityisistä säädöspuitteista
pienyritysten työnantajien ja työntekijöiden välillä sekä pyrkimykseen
välttää asettamasta pienyrityksille taloudellisia rasitteita,
jotka saattaisivat vaikuttaa yritysten kehitykseen.
Kansallinen tuomioistuin tiedusteli, estääkö tasa-arvoisen kohtelun
periaate Saksan lainsäädäntöä vastaavan säännöksen soveltamisen,
jossa ei oteta huomioon alle 10 tunnin työviikkoa tai 45
tunnin työkuukautta tekeviä työntekijöitä selvitettäessä, onko
yrityksen sovellettava epäoikeudenmukaista irtisanomista vastaan
luotua suojajärjestelmää.

Kansallinen tuomioistuin lausui, että lainsäädännön tarkoituksena
on jättää osa-aikatyöntekijät järjestelmän ulkopuolelle. Koska
Saksassa noin 90 % osa-aikatyöntekijöistä on naisia, kyseessä on
direktiivin vastainen peitelty syrjintätilanne.

EY:n tuomioistuin huomautti, että Saksassa suojajärjestelmää sovelletaan
yrityksiin, jotka työllistävät yli viisi työntekijää.
Lisäksi laissa todetaan, että osa-aikatyöntekijöitä ei oteta huomioon
laskettaessa yrityksen henkilökuntaa. Erilainen kohtelu
koskee sellaisten yritysten työntekijöitä, jotka on jätetty järjestelmän
ulkopuolelle ja niiden yritysten työntekijöitä, joilla
on enemmän työntekijöitä ja joihin sovelletaan järjestelmää.

RATKAISU:
(1) Pienyritysten sulkemisella sellaisen kansallisen järjestelmän
ulkopuolelle, jolla suojellaan työntekijöitä luvattomalta irtisanomiselta,
ei ole tukea ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan
1 kohdan merkityksessä.
(2) Tasa-arvoisen kohtelun periaate sellaisena kuin se ilmenee
direktiivin 76/207/ETY 2 artiklan 1 kohdasta ja 5 artiklan 1 kohdasta
ei estä sellaisen kansallisen säännöksen, kuten kyseisessä
kansallisessa lainsäädännössä (Kündigungsschutzgesetz 23 pykälän
(1) kohdan kolmas lause) soveltamista, joka ei koske työntekijöitä,
joiden työaika on enintään kymmenen tuntia viikossa tai 45
tuntia kuukaudessa, silloin kun päätetään pitääkö yrityksen soveltaa
kansallista luvatonta irtisanomista koskevaa suojajärjestelmää.
Järjestelmää sovelletaan ainoastaan, jos kyseiset yritykset
työllistävät huomattavasti enemmän naispuolisia kuin miespuolisia
työntekijöitä. Vaikka tästä olisi kyse, toimenpide saattaa olla
objektiivisten sukupuoleen perustumattomien seikkojen nojalla
oikeutettu, sikäli kuin sillä pyritään helpottamaan pienyrityksiin
kohdistuvia rasitteita.

TOSISEIKAT: Pääkäsittelyssä oli kyse osa-aikatyöntekijänä toimivan
Kirsammer-Hackin ja hänen työnantajansa Sidalin välisestä riidasta.
Kirsammer-Hack oli avustavana hammaslääkärinä Sidalin omistamassa
yrityksessä. Lääkäriasema työllisti kaksi täyspäiväistä
työntekijää ja kaksi osa-aikatyöntekijää (yli 10 t/viikko) sekä
neljä työntekijää, jotka työskentelivät alle 10 t/viikko tai 45
t/kuukaudessa. Sidal väitti, että Kirsammer-Hack on vastuuntunnoton
ja epätäsmällinen työntekijä, ja irtisanoi hänet helmikuussa
1991. Kirsammer-Hack valitti alioikeuteen (Arbeitsgericht) ja
väitti, että irtisanominen loukkasi kansallista lainsäädäntöä
(Kündigungsschutzgesetz). Laissa säädetään, että työntekijän asema
on palautettava, jos hänet on irtisanottu hänen käytöksestään
riippumattomista syistä tai kun ei ole olemassa pakottavaa syytä
työsuhteen purkamiseen. Näitä työntekijöiden suojaksi luotuja
säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta pienyrityksiin. Alioikeus pyysi
EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta
kansalliseen lainsäädäntöön, jossa luvatonta irtisanomista koskevan
suojajärjestelmän ulkopuolelle jätetään yritykset, jotka työllistävät
enintään viisi työntekijää.
(2) Neuvoston direktiivin 76/207/ETY 2 ja 5 artikla eivät salli,
että kansallisen lainsäädännön nojalla luvatonta irtisanomista
koskevan suojajärjestelmän ulkopuolelle jätetään kaikki yritykset,
joissa on enintään viisi työntekijää, jos pystytään osoittamaan,
että tosiasiassa tällä poissulkemisella vaikutetaan enemmän naisiin
kuin miehiin, elleivät sitä oikeuta seikat, joihin ei liity
sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston direktiiviin 76/207/ETY viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
XVIII. Liitteeseen XVIII viitataan ETA-sopimuksen 67-70
artiklassa, jotka koskevat työterveyttä ja -turvallisuutta, työoikeutta
sekä miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua.
ETA-sopimusta sovellettaessa direktiiviä koskee seuraava mukautus:
Liechtensteinin on toteutettava tämän direktiivin säännösten noudattamisen
edellyttämät toimenpiteet 1 päivästä tammikuuta 1994
alkaen.
ETY:n perustamissop. 92 artikla vastaa ETA-sopimuksen 61 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986,
SK:609/1986 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
376L0207 157E092
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
688J0171 691J0072
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 25.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.