27.10.1993 691J0337

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Sosiaalipolitiikka - Perheenjäsen - Työntekijä - Itsenäinen ammatinharjoittaja - Etuus - Jälkeenjäänyt - Eläke - Tasa-arvo - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 27.10.1993. A.M. van Gemert-Derks vs.
Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging. 's Hertogenboschin
Raad van Beroepin kysymykset neuvoston direktiivin
79/7/ETY tulkinnasta. Tapaus C-337/91.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta,
onko yhteisön oikeuden vastaista, että kansallinen tuomioistuin
tulkitsee kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen 26 artiklan edellyttävän, että
jälkeenjääneiden perheenjäsenten etuuksiin sovelletaan miesten ja
naisten tasa-arvoista kohtelua.
EY:n tuomioistuin muistutti, että direktiivissä 79/7/ETY viitataan
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaiseen
toteuttamiseen sosiaaliturvassa, mutta siinä ei laajenneta
periaatteen soveltamisalaa koskemaan kaikkea sosiaaliturvaa. Direktiivin
3 artiklan 2 kohdassa todetaan, ettei sitä sovelleta
jälkeenjääneille suoritettaviin etuuksiin.
Näiden etuuksien osalta säännöksiä ole yhdenmukaistettu yhteisön
oikeudessa, joten etuuksia koskeviin säännöksiin sovelletaan kyseisessä
jäsenvaltiossa voimassa olevaa kansallista tai kansainvälistä
oikeutta.

Kansallinen tapausoikeus, jossa kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 26 artiklan
perusteella sovelletaan tasa-arvoisen kohtelun periaatetta direktiivin
79/7/ETY soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvaan aihepiiriin,
ei voi vaikuttaa tämän periaatteen asteittaiseen toteuttamiseen
direktiivin mukaisesti, joka itsessään muodostaa toteuttamisen
ensimmäisen vaiheen.
Kansallinen tuomioistuin tiedusteli EY:n tuomioistuimelta, onko
kansallinen lainsäädäntö, jossa leskeneläkettä saavan työkyvyttömän
lesken työkyvyttömyysetuudet peruutetaan, kun tämä peruuttaminen
ei ole vapaaehtoista ja kun sitä ei sovelleta miespuolisiin
leskiin, joilla on oikeus työkyvyttömyysetuuteen, direktiivin
79/7/ETY 4 artiklan 1 kohdan vastainen.
EY:n tuomioistuin totesi, että AAW 32 artiklan 1 kohta koskee
työkyvyttömyysetuuden peruuttamista ja direktiiviä 79/7/ETY sovelletaan
tämän tyyppisiin etuuksiin 3 artiklan 1 kohdan nojalla.
Sillä ei ole merkitystä, että peruuttaminen seuraa etuuden myöntämisestä,
kuten käsiteltävänä olevassa tapauksessa sellaisten leskenetuuksien
myöntämisestä, jotka kuuluvat direktiivin 79/7/ETY
soveltamisalan ulkopuolelle.

RATKAISU:
(1) Ei ole yhteisön oikeuden vastaista, että kansallinen tuomioistuin
tulkitsee kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen 26 artiklan edellyttävän tasavertaisen
kohtelun periaatteen soveltamista jälkeenjääneiden perheenjäsenten
etuuksiin, sikäli kuin asia ei kuulu neuvoston direktiivin
79/7/ETY soveltamisalaan.
(2) Kansallinen säännös, jolla peruutetaan työkyvyttömien leskien
etuudet, kun heille myönnetään leskeneläke, jos ei ole kyse vapaaehtoisesta
luopumisesta, ja jos säännöstä ei sovelleta työkyvyttömyyseläkkeeseen
oikeutettuihin leskimiehiin, on direktiivin
79/7/ETY 4 artiklan 1 kohdan vastainen.
(3) Kun direktiivin 79/7/ETY 4 artiklan 1 kohdan edellyttämiä
tarpeellisia toimenpiteitä ei ole muunnettu kansalliseen lainsäädäntöön,
kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on soveltaa kansallisia
menettelysääntöjä, joilla taataan naisille oikeus samoihin
etuuksiin kuin vastaavassa tilanteessa oleville miehille.

TOSISEIKAT: Alankomaissa työkyvyttömyyslainsäädäntö (AAW) oikeuttaa
etuuteen ensimmäisen työkyvyttömyysvuoden jälkeen 65 vuotiaaksi
saakka. Tämän lain 32 artiklan 1 kohdassa todetaan, että työkyvyttömyysetuus
voidaan peruuttaa, jos nainen, jolle etuutta maksetaan,
saa leskiä ja orpoja koskevan lain (AWW) nojalla oikeuden
leskeneläkkeeseen tai väliaikaiseen leskenetuuteen. AWW:ssä myönnetään
vakuutetun henkilön leskelle tietyin edellytyksin oikeus
leskeneläkkeeseen 65 vuotiaaksi saakka.
Pääkäsittelyn kantaja van Gemert-Derks on ollut itsenäinen ammatinharjoittaja
vuodesta 1972. Hänet julistettiin työkyvyttömäksi
helmikuussa 1982 ja vuoden kuluttua hänelle myönnettiin Alankomaiden
työkyvyttömyyslain (AAW) mukainen etuus.
Van Gemert-Derksin aviopuoliso kuoli vuonna 1987, minkä seurauksena
hänelle myönnettiin leskeneläke AWW:n nojalla. Seuraavana
vuonna pääkäsittelyn vastaaja peruutti työkyvyttömyysetuuden AAW:n
säännösten perusteella. Siirto työkyvyttömyysetuudesta leskenetuuteen
tarkoittaa käytännössä, että van Gemert-Derks menettää kuukausittain
kymmeniä guldeneita jopa 100 guldenia suhteessa hänen
aiemmin saamaansa etuuden nettomäärään.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Ei ole yhteisön oikeuden vastaista, että kansallinen tuomioistuin
tulkitsee kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen 26 artiklan edellyttävän tasavertaisen
kohtelun periaatteen soveltamista jälkeenjääneiden perheenjäsenten
etuuksiin, sikäli kuin asia ei kuulu neuvoston direktiivin
79/7/ETY soveltamisalaan.
(2) Kansallinen säännös, jolla peruutetaan työkyvyttömien leskien
etuudet, kun heille myönnetään leskeneläke, jos ei ole kyse vapaaehtoisesta
luopumisesta, ja jos säännöstä ei sovelleta työkyvyttömyyseläkkeeseen
oikeutettuihin leskimiehiin, on direktiivin
79/7/ETY 4 artiklan 1 kohdan vastainen. Ei ole kyse tässä säännöksessä
tarkoitetusta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, jos
siirtyminen uuteen järjestelmään perustuu vapaaehtoisuuteen sen
jälkeen, kun henkilö on saanut riittävän täsmälliset ja selkeät
tiedot tällaisesta siirtymisestä välittömästi ja tulevaisuudessa
aiheutuvista seuraamuksista.
(3) Kansallisen tuomioistuimen, jonka velvollisuutena on soveltaa
direktiivin 79/7/ETY säännöksiä ja noudattaa yhdenvertaisuuden
periaatetta, on jätettävä direktiivin kanssa ristiriitainen kansallinen
säännös soveltamatta. Mikään yhteisön oikeus ei estä
kansallisia säännöksiä kieltämästä kahden etuuden kumulointia,
joilla henkilölle turvataan vähimmäistoimeentulo.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA: C-337/91
Neuvoston direktiiviin 79/7/ETY viitataan ETA-sopimuksen 70 artiklassa
liitteessä XVIII. Liitteeseen XVIII viitataan ETA-sopimuksen
70 artiklassa, joka koskee työn miesten ja naisten tasa-arvoista
kohtelua.
ETA-sopimusta sovellettaessa direktiivin 79/7/ETY säännöksiä koskee
seuraava mukautus:
Itävallan on saatettava tämän direktiivin säännösten noudattamisen
edellyttämät toimenpiteet voimaan 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986,
SK:609/1986 (muut. SK:624/1992 [ETA]), erityisesti 8§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
379L0007
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
689J0369 688J0102
685J0071
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 14.3.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.