22.06.1993 691J0222

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Kuluttajansuoja - Tupakka - Terveys - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 22.6.1993. Ministero delle Finanze
and Others vs. Philip Morris Belgium SA and Others. Italian Consiglio
di Stato in Sede Giurisdizionalen kysymykset neuvoston direktiivin
89/622/ETY 4 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-222/91.

OIKEUSKYSYMYS: Tupakkatuotteisiin sisällytettävien yleisten varoitusten
osalta EY:n tuomioistuin totesi, että direktiivin
89/622/ETY 4 artiklan 5 kohdassa jäsenvaltioille myönnetty harkintavalta
koskee ainoastaan niitä edellytyksiä, jotka yleisen
varoituksen tuli täyttää. Varoituksen tuli olla selvä ja helposti
luettavissa. Jäsenvaltiot eivät saaneet poiketa näistä tarkoista
edellytyksistä.
Neuvoston direktiivi 92/41/ETY muutti edellä mainittua artiklaa.
Direktiivin 4 artiklan 5 kohta uusitussa muodossa on vähimmäisvaatimus.
Näin ollen jäsenvaltiot voivat edellyttää tupakkatuottajiltaan,
että yleinen varoitus kattaa vähintään 4 % pinnasta,
jolle se on painettu. Tästä huolimatta, tällaista vaatimusta ei
voida edellyttää direktiivin asettamat vaatimukset täyttäviltä
tuontituotteilta.
EY:n tuomioistuin totesi, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä
on tutkia ministerin antaman päätöksen laillisuus.
EY:n tuomioistuin korosti, että direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa
säädetään ainoastaan yhdestä erityisestä varoituksesta. Koska
kyseessä ei ole vähimmäisvaatimus, jäsenvaltiot eivät voi edellyttää
useita varoituksia.

RATKAISU:
(1) Neuvoston direktiivin 89/622/ETY 4 artiklan 5 kohtaa on tulkittava
siten, ettei jäsenvaltio voi edellyttää muilta kotimaisilta
tupakkatuotteilta kuin savukkeilta, että yleinen varoitus kattaa
vähintään 4 % savukepakkauksen siitä pinnasta, jolle se on
painettu. Direktiiviä 89/622/ETY on kuitenkin, sellaisena kuin se
on muutettuna neuvoston direktiivillä 92/41/ETY, tulkittava siten,
että jäsenvaltioiden valta asettaa yllä mainittu vaatimus on tunnustettu.

(2) Direktiivin 89/622/ETY 4 artiklan 2 kohdassa edellytetään,
että yksi erityinen varoitus painetaan kaikkiin savukepakkauksiin,
eikä jäsenvaltio voi edellyttää useampia erityisiä varoituksia.

TOSISEIKAT: Italian valtiovarainministeri oli tehnyt erityisesti
tupakkatuotteiden pakkaamista ja merkintää koskevan päätöksen,
joka oli saanut Italian terveysministerin hyväksynnän. Tämä päätös
oli tehty neuvoston direktiivin 89/622/ETY vaatimusten mukaisesti.
Pääkäsittelyn kantajina esiintyneet yritykset vaativat valtiovarainministerin
tekemän päätöksen kumoamista. Ne pitivät kansallista
päätöstä laittomana, sillä toisin kuin direktiivi, se velvoittaa
painattamaan savukepakkauksiin kaksi erityistä varoitusta.
Lisäksi kansallisessa päätöksessä edellytetään, että varoituksen
on katettava vähintään 4 % savukepakkauksen siitä pinnasta, jolle
se on painettu. Italian korkein oikeus (Consiglio di Stato in Sede
Giurisdizionale) pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
neuvoston direktiivin 89/622/ETY 4 artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Neuvoston direktiivin 4 artiklan 5 kohdassa ei sallita, että
jäsenvaltiot edellyttävät muilta tupakkatuotteilta kuin savukkeilta,
että 4 artiklan 1 kohdan mukainen yleinen varoitus kattaa
vähintään 4 % savukepakkauksen siitä pinnasta, jolle se on painettu.

(2) Neuvoston direktiivin 89/622/ETY 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, että siinä edellytetään yhden erityisen varoituksen
painattamista kaikkiin savukepakkauksiin. Jäsenvaltio ei voi edellyttää,
että pakkauksiin painetaan suurempaa määrää varoituksia.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston direktiiviin 89/622/ETY viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
II. Liitteeseen II viitataan ETA-sopimuksen 23 artiklassa,
joka koskee kaupan teknisiä esteitä.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13.8.1976,
SK:693/1976.
VNp tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä 23.12.1992,
SK:1503/1992.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
389L0622 391L0041
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 28.10.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.