01.04.1993 691J0025

Kalastus - Alus - Tuki - Passiivisuuskanne - Vahingonkorvauskanne

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 1.4.1993. Pesqueras Echebastar SA vs.
Commission of the European Communities. Echebastar nosti EY:n
tuomioistuimessa ETY:n perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla
passiivisuuskanteen komissiota vastaan ja haki lisäksi julistusta
siitä, että se oli oikeutettu saamaan yhteisön tukea kalastusaluksen
rakentamiseen. Lisäksi Echebastar haki ETY:n perustamissopimuksen
178 ja 215 artiklan 2 kohdan nojalla vahingonkorvausta
komission passiivisuudesta aiheutuneista kuluista. Tapaus C-25/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että
komissio oli määritellyt kantansa sen jälkeen, kun sitä oli pyydetty
toimimaan ETY:n perustamissopimuksen 175 artiklan mukaisesti,
mutta vasta, kun 2 kohdassa säädetty kahden kuukauden määräaika
oli kulunut umpeen. Komissio oli kuitenkin toiminut ennen kuin
sitä vastaan oli nostettu kanne. Tästä oli seurauksena, ettei komissio
ollut laiminlyönyt Echebastarin pyynnöstä johtuvia velvoitteitaan,
eivätkä 175 artiklan edellytykset siten olleet täyttyneet.
Tässä suhteessa sillä, että komission kanta ei tyydytä Echebastaria,
ei ole merkitystä. EY:n tuomioistuin on katsonut, että ETY:n
perustamissopimuksen 175 artiklassa viitataan toimen laiminlyöntiin
tai kannan määrittelyyn. Kyseisessä artiklassa ei viitata
sellaisen toimen hyväksymiseen, joka eroaa asianosaisten toivomasta
tai välttämättömäksi katsomasta.

Siltä osin kun EY:n tuomioistuinta pyydettiin toteamaan, että
Echebastarin tulisi saada taloudellista tukea, se katsoi riittäväksi
todeta, ettei tuomioistuin voinut ETY:n perustamissopimuksen
175 artiklan mukaisessa menettelyssä velvoittaa yhteisön toimielintä
suorittamaan maksuja.
Lopuksi EY:n tuomioistuin lausui vahingonkorvaushakemuksen osalta,
ettei komissio ollut kyseisessä tapauksessa laiminlyönyt toimia.

RATKAISU:
(1) Hakemus hylätään.
(2) Hakija velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Echebastar haki lokakuussa 1987 komissiolta yhteisön
taloudellista tukea kalastusaluksen rakennusprojektiin. Komissio
ilmoitti marraskuussa 1989 Echebastarille, ettei kyseinen projekti
voinut hyötyä yhteisön taloudellisesta tuesta, koska vuoden 1989
kaudella varoja ei ollut riittävästi. Echebastar lähetti komissiolle
kirjeen ja vaati, että sillä oli asetuksen 4028/86 37 artiklan
1 kohdan nojalla oikeus saada hylätty tukihakemuksensa
siirrettyä seuraavalle budjettikaudelle harkittavaksi ennen 30
päivää huhtikuuta 1990. Toukokuussa komissio ilmoitti, että se
harkitsi Echebastarin projektia. Syyskuussa Echebastar lähetti
komissiolle kirjeen ja pyysi komissiota ETY:n perustamissopimuksen
175 artiklan nojalla määrittelemään kantansa taloudellista tukea
koskevaan pyyntöön nähden. Marraskuun 1990 lopussa, kun komissiolla
oli kaikki tarvittavat tiedot, se ilmoitti hakijoille, joiden
projektit täyttivät asetuksen N:o 4028/86 edellytykset, ettei
heidän hakemuksiaan ollut hyväksytty, koska käytettävissä olevat
budjettivarat olivat loppuneet.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi:
jättää hakemus tutkimatta ja velvoittaa hakija vastaamaan kaikista
oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 175 artikla vastaa EFTA-valtioiden
valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen
37 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
-
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
386R4028 157E175
157E178 157E215
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 23.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.