30.03.1993 691J0328

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijä - Etuus - Eläkeikä - Työeläke - Vanhuuseläke - Syrjintä - Työkyvyttömyys - Yhdenvertainen kohtelu - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 30.3.1993. Secretary of State for
Social Security vs. Thomas and Others. Ison-Britannian House of
Lords'in kysymykset neuvoston direktiivin 79/7/ETY 7 artiklan 1
kohdan a alakohdan tulkinnasta. Tapaus C-328/91.

OIKEUSKYSYMYS: Ennen vastaamista ensimmäiseen kysymykseen EY:n
tuomioistuin totesi in limine, että pääkäsittelyn vastaajat ovat
henkilöitä, joihin sovelletaan neuvoston direktiiviä 79/7/ETY.
Lisäksi EY:n tuomioistuin totesi, että käsiteltävänä olevat la-
kisääteiset järjestelmät koskevat direktiivin 79/7/ETY 3 artiklan
1 kohdan a alakohtaa sikäli, kuin ne takaavat suojan työkyvyttö-
myysriskiä vastaan.
Tuomioistuin kiinnitti myös huomiota siihen, että kansallinen
lainsäädäntö, joka estää 60 vuotta täyttäneitä naisia saamasta
sellaisia etuuksia, joita miehet saavat 65 ikävuoteen saakka, on
syrjivä. Tällainen lainsäädäntö voi näin ollen olla oikeutettu
ainoastaan direktiivin 79/7/ETY 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan
nojalla. Tässä kohdassa todetaan, että direktiivi ei rajoita jä-
senvaltioiden oikeutta jättää sen soveltamisalan ulkopuolelle
eläkeiän määrittelyä vanhuus- ja työeläkkeen myöntämiseksi sekä
sen mahdollisia vaikutuksia muihin etuuksiin.

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevaa poikkeusta on
sovellettava ankarasti, kun otetaan huomioon yhdenvertaisen kohte-
lun periaatteen perustavaa laatua oleva merkitys.
Muita kuin vanhuus- ja työeläke-etuusjärjestelmien sallimia syr-
jinnän muotoja voidaan pitää perusteltuina sen seurauksena, että
eri eläkeiät määritellään sukupuolen mukaan ainoastaan, jos täl-
lainen syrjintä on objektiivisesti välttämätöntä sosiaaliturva-
järjestelmän taloudellisen tasapainon häiriintymisen välttämiseksi
taikka työeläkejärjestelmien ja muiden etuusjärjestelmien välisen
yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi.
Vanhuuseläkejärjestelmän ja muiden etuusjärjestelmien välisen
taloudellisen tasapainon säilyttämisen osalta EY:n tuomioistuin
totesi, että maksuihin perustumattomien järjestelmien, kuten SDA:n
ja ICA:n, kautta myönnettävillä etuuksilla ei ole suoraa vaiku-
tusta maksuihin perustuvien eläkejärjestelmien taloudelliseen
tasapainoon silloin, kun etuuksia myönnetään henkilöille, joiden
osalta tietyt riskit ovat toteutuneet, riippumatta siitä, onko
henkilö oikeutettu täytettyjen maksuihin perustuvien kausien no-
jalla saamaan vanhuuseläkettä.

Iso-Britannia väitti, että suurin osa naisista saa vanhuuseläket-
tä, kun he täyttävät 60 vuotta. Tähän EY:n tuomioistuin totesi,
että SDA:n tai ICA:n tyyppisten etuuksien myöntäminen on yksilön
oikeus niille naisille, jotka eivät vielä saa vanhuuseläkettä,
vaikka he ovat saavuttaneet tavanomaisen eläkeiän. Tätä yksilön
oikeutta ei voida kieltää sillä perusteella, että näiden naisten
asema poikkeaa tilastollisesti suuresta osasta muita naisia.

RATKAISU:
Kun jäsenvaltio soveltaa vanhuus- ja työeläkkeitä myöntäessään
miehiin ja naisiin eri eläkeikää neuvoston direktiivin 79/7/ETY 7
artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, sallitun poikkeaman sovel-
tamisala on määritelty 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanoilla
"mahdollisia vaikutuksia muihin etuuksiin" ja rajoittuu muissa
olemassa olevissa sosiaaliturvajärjestelmissä esiintyviin syrjin-
nän muotoihin, jotka ovat välttämättömässä ja objektiivisessa yh-
teydessä eri eläkeikiin.

TOSISEIKAT: Rouvat Thomas ja Morley olivat työkyvyttömyyden vuoksi
lopettaneet työnteon täytettyään 60 vuotta. Heiltä evättiin avus-
tus pitkäaikaisen työkyvyttömyyden osalta, koska Ison-Britannian
sosiaaliturvalaki jättää avustuksen ulkopuolelle eläkeikään pääs-
seet henkilöt. Rouvilta Cooze, Beard ja Murphy evättiin invalidi-
teettiavustus samoilla perusteilla. Ison-Britannian korkein oikeus
(House of Lords) pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua em.
direktiivin tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Direktiivin 79/7/ETY 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tul-
kittava siten, että mikäli jäsenvaltio asettaa vanhuuseläkkeen tai
työeläkkeen myöntämiselle eri eläkeiän naisille ja miehille, niin
ainoastaan sellainen syrjintä suhteessa muihin sosiaaliturvaetuuk-
siin on sallittua, joka on välttämätöntä ja objektiivisessa yh-
teydessä eri eläkeikiin.
(2) Direktiivin 79/7/ETY 7 artiklan 1 kohdan a alakohta ei salli,
että jäsenvaltio luottaa yksinomaan työikäisiä koskeviin tilasto-
tietoihin miesten ja naisten erilaisen kohtelun perustelemiseksi
muiden kuin vanhuus- ja työeläkkeen osalta.
(3) Direktiivi 79/7/ETY velvoittaa jäsenvaltioita kohtelemaan
samassa tilanteessa olevia eri sukupuolta edustavia henkilöitä
yhdenvertaisesti ja siten soveltamaan silloin, kun on asianmukais-
ta, samaa ikärajaa työkyvyttömyysetuuksiin.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston direktiiviin 79/7/ETY viitataan ETA-sopimuksen 70 artik-
lassa liitteessä XVIII. Liitteeseen XVIII viitataan ETA-sopimuksen
70 artiklassa, joka koskee työn miesten ja naisten tasa-arvoista
kohtelua.
ETA-sopimusta sovellettaessa direktiivin 79/7/ETY säännöksiä kos-
kee seuraava mukautus:
Itävallan on saatettava tämän direktiivin säännösten noudattamisen
edellyttämät toimenpiteet voimaan 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986,
SK:609/1986 (muut. SK:624/1992 [ETA]), erityisesti 25§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
379L0007
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 17.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.