30.03.1993 691J0282

Sosiaalipolitiikka - Sosiaaliturva - Etuus - Eläke - Vanhuuseläke - Asuinvaltio - Vakuutuskausi - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 30.3.1993. Bestuur van de Sociale
Verzekeringsbank vs. A. de Wit. Alankomaiden Hoge Raadin kysymykset
neuvoston asetuksen N:o 1408/71 liitteen VI I osan 2 kohdan a
alakohdan tulkinnasta sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston
asetuksella N:o 2332/89 ja neuvoston asetuksella N:o 2001/83.
Tapaus C-282/91.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallisen tuomioistuimen esittämän kysymyksen
tarkoituksena oli olennaisesti selvittää, tuleeko asetuksen N:o
1408/71 liitteen VI I osan 2 kohdan a alakohtaa tulkita siten,
ettei Alankomaiden vanhuusetuuksia koskevan lain (AOW) mukaista
vähennystä sovelleta 1 päivää tammikuuta 1957 edeltäneisiin kausiin,
joiden aikana henkilö, joka ei täyttänyt lainsäädännön vakuutuskausille
asettamia edellytyksiä, oli 15-65 vuotiaana palkattuna
työntekijänä Alankomaiden lainsäädännön alaisessa julkisyhteisössä,
mutta asui Alankomaiden ulkopuolella.
EY:n tuomioistuin totesi, että liitteen VI tarkoituksena on poistaa
esteet, joita AOW:n siirtymäjärjestelmä saattaisi asettaa
sellaisten henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle, jotka Alankomaissa
asumisen tai työskentelyn jälkeen haluavat muuttaa toiseen jäsenvaltioon.
Tässä suhteessa liitettä tulisi tulkita laajasti, jotta
sen mahdolliset henkilöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat vaikutukset
jäisivät vähäisiksi. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta ei
voida rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon
sellaisen AOW:n kaltaisen yleisen vanhuusvakuutusjärjestelmän erityisen
luonteen, joka asettaa vakuutuksen edellytykseksi ainoastaan
asuinpaikan Alankomaissa.
Henkilö, joka on ollut työsuhteessa Alankomaiden lainsäädännön
alaiseen oikeushenkilöön, mutta asunut kuitenkin Alankomaiden
ulkopuolella, on tässä ominaisuudessaan Alankomaiden sosiaaliturvalainsäädännön
alainen. Tällaisella henkilöllä on siitä huolimatta,
että hän on asunut toisen jäsenvaltion alueella, yhtä voimakas
yhteys Alankomaihin kuin henkilöllä, jolla on asuinpaikka Alankomaissa
tai henkilöllä, joka on ollut palkattuna työntekijänä Alankomaihin
sijoittautuneen työnantajan palveluksessa. Tällaista yhteyttä
on pidettävä riittävänä edellytyksenä sille, että 1 päivää
tammikuuta 1957 edeltäneet kaudet samaistetaan AOW:n mukaisiksi
vakuutuskausiksi.

RATKAISU:
Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 liitteen VI I osan 2 kohdan a alakohtaa
on tulkittava siten, ettei AOW:n 13 artiklan 1 kohdan mukaista
vähennystä tulisi soveltaa vuotta 1957 edeltäneisiin kausiin,
joiden aikana henkilö, joka ei täytä vakuutuskauden laskentaperusteita,
on töissä 15-65 vuoden ikäisenä Alankomaiden lainsäädännön
alaisen oikeushenkilön palveluksessa ja joka tässä ominaisuudessa
oli Alankomaiden sosiaaliturvajärjestelmän alainen,
vaikka hän asui Alankomaiden ulkopuolella.

TOSISEIKAT: De Wit on Alankomaiden kansalainen. Hän on hakenut
sosiaalivakuutuspankin johtokunnalta (Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
(SVB)) päätöstä vanhuuseläkkeestä, johon hän on
oikeutettu Alankomaiden vanhuusetuuksia koskevan lainsäädännön
(AOW) nojalla. De Wit asui Alankomaissa vuoteen 1945 saakka, jolloin
hänestä tuli sotaministeriön virkamies ja ulkoasiainministeri.
Myöhemmin hän toimi lukuisissa viroissa ulkomailla. Vuonna
1947 hänet poistettiin virallisesti Waddinxveen väestörekisteristä.
De Wit luopui virastaan vuonna 1978 ja on siitä lähtien asunut
Irlannissa. Kun de Wit täytti 65 vuotta vuonna 1985, SVB myönsi
hänelle 68 %:n eläkkeen, koska de Wit ei ollut vakuutettuna vuosina
1947-1957 eikä 1978-1985 eli yhteensä yli 16 vuoden ajan. De
Witin mielestä SVB:n olisi pitänyt ottaa vakuutuskautena huomioon
vuosien 1935-1947 lisäksi vuodet 1947-1957. Alankomaiden korkein
oikeus (Hoge Raad) pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 liitteen VI I osan 2 kohdan a alakohtaa
on tulkittava siten, ettei liitteen vähennystä tulisi soveltaa
vuotta 1957 edeltäneisiin kalenterivuosiin tai niiden
osiin, joiden aikana kantaja oli valtion palveluksessa Alankomaiden
ulkopuolella ja siten pääsääntöisesti Alankomaiden sosiaaliturvalainsäädännön
alainen.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.
[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus- , jälkeenjääneiden-
ja työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta
1996 asti.]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan".
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Työntekijäin eläkelaki 8.7.1961, SK:395/1961 (muut. SK:553/1993
[ETA], SK:753/1993 [ETA]), erityisesti 4§ 2 mom. ja 6§.
Kansaneläkelaki 8.6.1956, SK:347/1956 (muut. SK:547/1993 [ETA]),
erityisesti 20§ 1 mom. 1 kohta, 23§ ja 25§ b kohta.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408 383R2001
389R2332
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 17.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.