18.03.1993 691J0280

Verotus - Pääoma - Vero - Pääomankorotusleimavero - Kommandiittiyhtiö - Yhtiöoikeus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 18.3.1993. Finanzamt Kassel-Goethestrasse
vs. Kommanditgesellschaft Viessmann. Saksan Bundesfinanzhofin
kysymykset neuvoston direktiivin 69/335/ETY 4 artiklan tulkinnasta.
Tapaus C-280/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin katsoi, että kansallinen tuomioistuin
halusi varmistaa, onko vastuunalaisen yhtiömiehen suorittama
yhtiöosuuden luovutus äänettömälle yhtiömiehelle neuvoston
direktiivin 69/335/ETY 4 artiklan mukaisesti pääomankorotusleimaveron
alaista.
Vastauksen löytämiseksi on pidettävä mielessä, että edellä mainittu
direktiivi yhdenmukaistaa Euroopan yhteisön pääomanhankintaa
koskevan välillisen verotuksen rakennetta ja veroprosenttia sekä
luettelee ne liiketoimet, jotka ovat tai voivat olla pääomaverotuksen
alaisia jäsenvaltioissa.
Liiketoimi, jolla vastuunalainen yhtiömies luovuttaa murto-osan
yhtiöosuudestaan äänettömälle yhtiömiehelle, ei sisälly 4 artiklan
luokitteluun. Tällainen liiketoimi ei käsittänyt pääoman korotusta
4 artiklan 1 kohdan c alakohdan merkityksessä eikä varojen korotusta
4 artiklan 2 kohdan d alakohdan merkityksessä. Tämän vuoksi
liiketoimeen ei voida soveltaa edellä esitettyjen luokkien verotusta.
Näin ollen yhtiöosuuden luovutusta ei voida verottaa direktiivin
4 artiklan nojalla.
EY:n tuomioistuin korosti, että sen tehtävänä on tulkita kaikkia
niitä yhteisön oikeuden säännöksiä, joita kansallinen tuomioistuin
tarvitsi antaakseen päätöksen kulloinkin käsiteltävänä olevassa
tapauksessa, vaikka kyseisiin säännöksiin ei olisi erityisesti
viitattu EY:n tuomioistuimelle esitetyissä kysymyksissä.
EY:n tuomioistuin selvitti direktiivin 69/335/ETY 6 artiklan osalta,
että kyseisen artiklan tarkoituksena on estää vastuunalaista
yhtiömiestä luovuttamasta myöhemmin äänettömälle yhtiömiehelle
sellaista yhtiöosuutta, josta ei ole peritty veroa, koska kyseessä
on ollut vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöpanos. Tällainen luovutus
muuttaisi yhtiöosuuden rajoitetun vastuun piiriin ilman, että luovutuksesta
olisi peritty pääomankorotusleimaveroa, joka olisi tullut
periä panoksen antohetkellä.
Kuten yllä on todettu, kaikkia Viessmannin pääomaosuuksia verotettiin
panosten antamisesta lähtien.
Edellä esitetystä on seurauksena, että vastaavasta osuuden luovutuksesta
johtuva pääomanhankinta ei voinut olla neuvoston direktiivin
69/335/ETY 6 artiklan mukaisesti pääomankorotusleimaveron
alainen.

RATKAISU:
Pääomayhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen suorittama yhtiöosuuden
murto-osan luovutus äänettömälle yhtiömiehelle, jolla on rajoitettu
vastuu yhtiön veloista, ei voi olla neuvoston direktiivin
69/335/ETY 4 artiklan mukaisesti pääomankorotusleimaveron alaista.
Tällaista liiketointa ei myöskään voida verottaa kyseisen direktiivin
artiklan nojalla niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet
jättää vastuunalaisen yhtiömiehen luovuttamien omaisuuspanosten
määrän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun luovutetuista yhtiöosuuksista
on jo niiden antohetkellä peritty pääomaveroa.

TOSISEIKAT: Kasselin Finanzamtin ja Viessmann GmbH & Co. KG
(Viessmann) välisessä oikeudenkäynnissä oli kyse yhtiöosuuden
luovutuksen verottamisesta. Viessmann on Saksan lainsäädännön
mukaan perustettu kommandiittiyhtiö. Yhtiön pääoma on 9.8 miljoonaa
DM:aa. Pääoman jakoon sovellettiin pääomanhankintaa koskevaa
verotusta. Lisäksi kommandiittiyhtiöllä on kaksi vastuunalaista
yhtiömiestä, jotka vastaavat henkilökohtaisesti kaikista yhtiön
veloista ja yksi äänetön yhtiömies, jonka vastuu rajoittuu hänen
omaisuuspanoksensa määrään. Vuonna 1983 yhtiön vastuunalainen
yhtiömies Viessmann luovutti osan yhtiöosuudestaan vaimolleen ja
viidelle lapselleen, joista tuli luovutusmääräysten nojalla kommandiittiyhtiön
äänettömiä yhtiömiehiä. Alioikeus (Finanzamt) oli
sitä mieltä, että yhtiöosuudet olivat omistajan vaihtuessa vastuun
osalta muuttaneet luonnettaan. Alioikeus katsoi, että tällaista
luovutusta on pidettävä yhtiöosuuksia koskevana ja näin ollen
Saksan lainsäädännön mukaisesti pääomaverotuksen alaisena. Korkein
oikeus (Bundesfinanzhof) pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
neuvoston direktiivin 69/335/ETY 4 artiklan tulkinnasta.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
369L0335
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 14.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.