10.03.1993 691J0186

Ympäristönsuojelu - Ilma - Kuluttaja - Raja-arvo - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 10.3.1993. Commission of the European
Communities vs. Kingdom of Belgium. Komissio haki EY:n tuomioistuimelta
julistusta siitä, että Belgia oli jättänyt ETY:n perustamissopimuksen
189 artiklan velvoitteensa täyttämättä laiminlyömällä
neuvoston direktiivin 85/203/ETY täytäntöönpanon. Tapaus
C-186/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että
direktiivin 85/203/ETY 11 artiklan sisältämä velvoite on luonnollinen
seuraus 4 artiklan turvaamalle oikeudelle hyväksyä kyseisen
direktiivin liitteen I ja II edellyttämiä arvoja alempia raja-arvoja.
EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että Belgia oli
jättänyt direktiivin 85/203/ETY 11 artiklan mukaiset velvoitteensa
täyttämättä, ja direktiivin täytäntöönpano oli siten puutteellinen.
Belgia oli näin ollen jättänyt ETY:n perustamissopimuksen
mukaiset velvoitteensa täyttämättä.

RATKAISU:
(1) Belgia on jättänyt ETY:n perustamissopimuksen 189 artiklan
mukaiset velvoitteensa täyttämättä, koska se ei ole määräajassa
saattanut voimaan neuvoston direktiivin 85/203/ETY 11 artiklan
edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia säännöksiä.
(2) Belgia velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Typpidioksidin ilmanlaatustandardeja koskevan neuvoston
direktiivin 85/203/ETY liitteet I ja II sisältävät säännökset
ilman typpidioksidin raja-arvoista ja ilman typpidioksidipitoisuuksien
ohjearvoista. Lisäksi tämän direktiivin 4 artiklassa
jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus käyttää liitteiden I ja II
arvoja alempia raja-arvoja. Kuitenkin, kun jäsenvaltio harkitsee
tämän mahdollisuuden käyttöä toisen jäsenvaltion raja-alueen läheisyydessä,
sen on ensiksi neuvoteltava asiasta kyseisen jäsenvaltion
kanssa. Komissio katsoi, että Belgia oli jättänyt direktiivin
85/203/ETY 11 artiklan mukaiset velvoitteensa täyttämättä.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Belgia on jättänyt typpidioksidin ilmanlaatustandardeja koskevan
neuvoston direktiivin 85/203/ETY 11 artiklan ja ETY:n perustamissopimuksen
189 artiklan velvoitteensa täyttämättä, koska se ei
ole saattanut voimaan direktiivin edellyttämiä kansallisia lakeja,
asetuksia ja hallinnollisia säännöksiä.
(2) Belgia velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston direktiiviin 85/203/ETY viitataan liitteessä XX. Liitteeseen
XX viitataan ETA-sopimuksen 74 artiklassa, joka koskee
ympäristöä.
ETY:n perustamissopimuksen 189 art. vastaa ETA-sopimuksen 7 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Ilmansuojelulaki 25.1.1982, SK:67/1982 (muut. SK:151/1993 [ETA]).
VNp ilman laatua koskevista ohjeista 28.6.1984, SK:537/1984
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E189 385L0203
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 6.5.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.