19.03.1993 691J0111

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijä - Äitiysetuus - Synnytys - Avustus - Sosiaalinen etu - Syrjintä - Peitelty syrjintä - Sosiaalipolitiikka - Asumisperuste - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 19.3.1993. Commission of the European
Communities vs. Grand Duchy of Luxembourg. Komissio haki EY:n
tuomioistuimelta julistusta siitä, että Luxemburg oli jättänyt
neuvoston asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohdan ja asetuksen
N:o 1408/71 18 artiklan 1 kohdan sekä ETY:n perustamissopimuksen
52 artiklan mukaiset velvoitteensa täyttämättä. Tapaus C-111/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi, että synnytysavustus on
asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sosiaalinen
etuus. ETY:n perustamissopimuksen ja asetuksen N:o 1612/68 7
artiklan yhdenvertaista kohtelua koskevat määräykset kieltävät sekä
avoimen kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän että kaikki peitellyn
syrjinnän muodot, jotka muunlaisia erotteluperusteita käyttämällä
johtavat itse asiassa vastaavaan lopputulokseen.
Peitellystä syrjinnästä on kyse juuri silloin, kun edellytetään,
että äiti on asunut Luxemburgin alueella vuoden ajan ennen lapsen
syntymää. Vaikka asumisperuste koskee sekä Luxemburgin kansalaisia
että muiden jäsenvaltion kansalaisia, se on helpommin täytettävissä
Luxemburgin kansalaisten kuin muiden jäsenvaltioiden kansalaisten
osalta.
EY:n tuomioistuin korosti myös, ettei kiistanalainen asumisperuste
ollut perusteltavissa yleisen terveyden suojaamisella. Tästä oli
seurauksena, että peruste oli ristiriidassa asetuksen N:o 1612/68
7 artiklan 2 kohdan kanssa.
Tällainen syrjivä peruste loukkaa ETY:n perustamissopimuksen 52
artiklaa, jossa taataan, että itsenäistä ammattia toisessa jäsenvaltiossa
harjoittavaa henkilöä kohdellaan kansalaisena. Kyseinen
artikla kieltää kaiken kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän, joka
voi olla esteenä ammatin harjoittamiselle. Tämä kielto liittyy
itsenäistä ammatinharjoittamista koskeviin erityissäännöksiin ja
esteisiin, jotka koskevat toisten jäsenvaltioiden kansalaisten
itsenäistä ammatinharjoittamista. Tällainen toiminta johtaa toisten
jäsenvaltioiden kansalaisten erilaiseen kohteluun jäsenvaltion
kansalaisiin verrattuna.
Edellä esitetyistä syistä Luxemburgin äitiysetuussäännösten edellyttämä
asumisperuste loukkaa asetuksen N:o 1612/68 7 artiklan 2
kohtaa ja ETY:n perustamissopimuksen 52 artiklaa.

RATKAISU:
(1) Luxemburg on jättänyt asetuksesta N:o 1612/68 7 artiklan 2
kohdan ja asetuksen N:o 1408/71 18 artiklan 1 kohdan sellaisena
kuin ne on muutettu asetuksella N:o 2001/83 sekä ETY:n perustamissopimuksen
52 artiklan velvoitteet täyttämättä asettamalla asumisperusteen
synnytys- ja äitiysavustuksen edellytykseksi.
(2) Luxemburg velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Luxemburgissa äitiysavustusta myönnetään joko äitiysetuuden,
synnytysavustuksen ja synnytyksen jälkeisen avustuksen
muodossa. Äitiysetuuden saaminen edellyttää, että Luxemburg on
rekisteröity odottavan äidin asuinpaikaksi on vähintään vuosi ennen
lapsen syntymää. Lisäksi edellytetään, että äiti on käynyt kaikissa
testeissä, joista säädetään Luxemburgin laissa.
Synnytysavustus maksetaan lapsen syntymän jälkeen. Tätä avustusta
maksetaan, jos seuraavat kolme edellytystä täyttyvät: synnytys on
tapahtunut Luxemburgin alueella tai alueen ulkopuolella, jos on
olemassa hyvät syyt äidin poissaololle, toisen vanhemman asuinpaikaksi
on rekisteröity Luxemburg vuotta ennen lapsen syntymää ja
synnytyksen jälkeinen tutkimus on suoritettu.
Äitiysetuus on maksettava jokaiselle raskaana olevalle tai synnyttävälle
naiselle, jos hänet on rekisteröity Luxemburgin asukkaaksi
vuotta ennen lapsen syntymää. Vaihtoehtoisesti aviopuolison on
täytynyt rekisteröityä Luxemburgin asukkaaksi kolme vuotta ennen
lapsen syntymää.
Komissio haki EY:n tuomioistuimelta julistusta siitä, että Luxemburg
oli äitiysetuuksiin sovellettavien asumisperusteiden osalta
jättänyt yhteisönoikeudelliset velvoitteensa täyttämättä.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi julistaa, että:
(1) Luxemburg on jättänyt asetusten N:o 1612/68 7 artiklan 2 kohdan
ja N:o 1408/71 18 artiklan 1 kohdan sekä ETY:n perustamissopimuksen
52 artiklan mukaiset velvoitteensa täyttämättä asettamalla
asumisperusteen synnytys- ja äitiysavustuksen edellytykseksi ja jättämällä
huomioon ottamatta toisissa jäsenvaltioissa asutut kaudet.
(2) Luxemburg velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1612/68 viitataan ETA-sopimuksen
liitteessä V. Liitteeseen V viitataan ETA-sopimuksen 28 artiklassa,
joka koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1612/68 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 15 artiklan 2 kohdan ilmaisua "18 kuukauden kuluessa
tämän asetuksen voimaan tulosta" ei sovelleta.
b) Asetuksen 40 artiklaa ei sovelleta.
c) Asetuksen 41 artiklaa ei sovelleta.
d) Asetuksen 42 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.
e) Korvataan 42 artiklan 2 kohdassa viittaus Euroopan talousyhteisön
perustamissopimuksen 51 artiklaan viittauksella ETA-sopimuksen
29 artiklaan.
f) Asetuksen 48 artiklaa ei sovelleta.
Neuvoston asetukseen N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta
1996 asti.]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan".
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Sairausvakuutuslaki 4.7.1963, SK:364/1963, erityisesti 21§.
Äitiysavustuslaki 28.5.1993, SK:477/1993.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
368R1612 371R1408
383R2001
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 14.5.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.