17.03.1993 691J0072

Sosiaalipolitiikka - Työntekijä - Valtion tuki - Tukijärjestelmä - Kilpailun vääristäminen - Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työsopimus - Kansalaisuus - Kolmas maa - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 17.3.1993. Sloman Neptun Schiffahrts
AG vs. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts
AG. Bremenin Arbeitsgerichtin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
92 ja 117 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-72/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuimen mielestä kansallinen tuomioistuin
halusi kysymyksellään selvittää, voitiinko Saksan kansainväliseen
alusrekisteriin (ISR) sovellettua järjestelmää pitää valtion
tukena ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan merkityksessä.
Tämä järjestelmä salli työsopimusten tekemisen huonommin
ehdoin kolmansien maiden merimiesten kanssa, joilla ei ollut pysyvää
asuinpaikkaa jäsenvaltiossa kuin omien kansalaisten kanssa.
Lisäksi kansallinen tuomioistuin halusi tietää, estikö ETY:n perustamissopimuksen
117 artikla tällaisen järjestelmän soveltamisen.
EY:n tuomioistuin korosti, että ETY:n perustamissopimuksen 92
artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista
muodossa tai toisessa myönnetty valtion tuki, joka vääristää
tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tiettyä yritystä tai
tiettyjen tavaroiden tuotantoa, ei ole sopusoinnussa ETY:n perustamissopimuksen
kanssa, jos tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan.
Kuten EY:n tuomioistuin on aiemmin todennut, ainoastaan suoraan
tai välillisesti valtion varoista myönnettyä tukea voidaan pitää
ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaisena. Tämä
ilmeni kyseisen artiklan sanamuodosta ja 93 artiklan menettelysäännöistä.
Tarkoituksena oli, että valtion myöntämän tuen ja
valtion varoista myönnetyn tuen välinen ero kattaisi sekä suoraan
valtion varoista maksetun tuen että valtion perustamien yksityisten
ja julkisten toimielinten myöntämän tuen.
Tutkiessaan, oliko kyseisessä tapauksessa ISR:ään sovellettu tuki
peräisin valtion varoista, EY:n tuomioistuin kiinnitti huomiota
järjestelmän tarkoitukseen ja yleisen rakenteeseen. Tuomioistuin
totesi, ettei ISR:ään sovelletussa järjestelmässä ollut kyse ETY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaisesta valtion tuesta.
ETY:n perustamissopimuksen 117 artiklan tulkinnasta voidaan EY:n
tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella todeta, että kyseisen
artiklan määräykset ovat ohjelmaluonteisia. Tämä artikla liittyy
ainoastaan sosiaalisten päämäärien täytäntöönpanoon. Perustamissopimuksen
117 artiklan sisältämien päämäärien ohjelmaluonteisuus ei
kuitenkaan tarkoita, etteikö niillä olisi oikeudellisia vaikutuksia.
Päämäärien täytäntöönpanon täytyy kuitenkin perustua toimivaltaisten
viranomaisten määrittelemään sosiaalipolitiikkaan.
Tästä on seurauksena, ettei EY:n tuomioistuin voinut tutkia, olivatko
kunkin jäsenvaltion määrittelemät sosiaalipolitiikan yleiset
ohjesäännöt tai erityistoimenpiteet 117 artiklan sosiaalisten päämäärien
mukaisia.
Lopuksi EY:n tuomioistuin painotti, että vaikka elin- ja työolojen
parantaminen on yksi perustamissopimuksen perusperiaatteista,
jäsenvaltioilla on kuitenkin tietyssä määrin harkintavaltaa. Näin
ollen ETY:n perustamissopimuksen 5 artiklan sisältämien velvoitteiden
ei voida katsoa myöntävän kansalaisille oikeuksia, joita
kansallisten tuomioistuinten on suojeltava.

RATKAISU:
Jäsenvaltion käyttöönottamaa tukijärjestelmää, joka mahdollistaa
työsopimusten tekemisen huonommin ehdoin merimiesten kanssa, joilla
on kolmansien maiden kansalaisuus ja joilla ei ole pysyvää
asuinpaikkaa jäsenvaltiossa kuin sellaisten merimiesten kanssa,
joilla on jäsenvaltion kansalaisuus, ei voida pitää valtion tukena
ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan merkityksessä eikä
117 artikla estä tällaisen järjestelmän käyttöä.

TOSISEIKAT: Tapaus liittyi kahteen Sloman Neptun Schiffahrts AG:n
(Sloman) ja Seebetriebsrat Bodo Ziesemer SNS AG:n väliseen oikeudenkäyntiin.
Sloman oli pyytänyt Betriebsratia hyväksymään filippiiniläisen
radistin ja viiden muun merimiehen palkkaamisen yhdelle
aluksistaan, joka oli rekisteröity Saksassa käyttöönotettuun
kansainväliseen alusrekisteriin (Internationales Schiffahrtsregister
(ISR)). Saksan lainsäädännön perusteella sovittiin, ettei
merimiesten työsopimuksiin sovellettaisi Saksan lakia. Kun Seebetriebsrat
kieltäytyi hyväksymästä kyseisten merimiesten palkkaamista,
Sloman nosti alioikeudessa (Arbeitsgericht) kanteen palkkauksen
hyväksymiseksi. Seebetriebsrat väitti, että ISR:n säännökset
olivat sekä Saksan valtiosäännön että ETY:n perustamissopimuksen
92 ja 117 artiklan vastaisia, sillä ne sallivat kolmansien maiden
kansalaisten palkkaamisen huonommilla työsopimusehdoilla, kuin
mitä sovellettiin Saksan lainsäädännön nojalla palkattuihin merimiehiin.
Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
em. artiklojen tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta, että
(1) ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohta ei koske palkkoja
ja työoloja sääntelevää kansallista lainsäädäntöä. Näin ollen
kyseinen artikla sallii vapauden valita sovellettavan lainsäädännön
aluksen omistajan ja kolmansista maista tulevien merimiesten,
joilla ei ole asuinpaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, väliseen työsopimukseen.

(2) ETY:n perustamissopimuksen 117 artikla ei sisällä riittävän
täsmällisiä ja ehdottomia velvoitteita, joihin yksilö voi kansallisessa
tuomioistuimessa vedota.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 5 art. vastaa ETA-sopimuksen 3 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 92 art. vastaa ETA-sopimuksen 61 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 93 artikla vastaa ETA-sopimuksen 62
artiklaa sekä EFTA-valtioiden valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen
perustamista koskevan sopimuksen pöytäkirjan 3 artikloja.
ETY:n perustamissopimuksen 117 artiklan 1 kohta vastaa ETA-sopimuksen
66 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
VNp valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi 2.9.1965,
SK:490/1965.
Merimieslaki 7.6.1978, SK:423/1978, erityisesti 15§.
A merimieslaissa tarkoitetun työsopimuksen tekemisestä
28.7.1978, SK:609/1978.
Työsopimuslaki 30.4.1970, SK:320/1970, erityisesti 17§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E005 157E092
157E093 157E117
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 9.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.