16.02.1993 691J0159

Sosiaalipolitiikka - Sairausvakuutus - Etuus - Vakuutus - Yritys - Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 16.2.1993. C. Poucet and Others vs.
Assurances Générales de France and Others vs. Assurances. Héraultin
Tribunal des Affaires de Sécurité Socialen kysymykset ETY:n
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan tulkinnasta. Tapaukset C-159/91
ja C-160/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella
yrityksen käsite kattaa kilpailuoikeudessa kaikki taloudellista
toimintaa harjoittavat elimet riippumatta kyseisten elinten oikeudellisesta
asemasta tai toiminnan rahoituksesta.
Sairausvakuutusjärjestelmät tai elimet, joiden vastuulla on sosiaaliturvajärjestelmän
hoitaminen julkisena palveluna, toimivat
yksinomaan sosiaalisessa tarkoituksessa. Tällainen toiminta perustuu
kansallisen solidaarisuuden ajatukselle, eikä kyse ole voiton
tuottamisesta. Maksettavat etuudet ovat lakisääteisiä etuuksia, ja
ne ovat riippumattomia suoritusten suuruudesta.
Tästä on seurauksena, ettei kyse ole taloudellisesta toiminnasta.
Näin ollen toiminnasta vastuussa olevia elimiä ei voida pitää
ETY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklassa tarkoitettuina

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklassa tarkoitettuun yrityksen
käsitteeseen ei kuulu elimiä, joiden tehtävänä on sosiaaliturvajärjestelmän
hoitaminen.

TOSISEIKAT: Poucet ja Pistre vastustivat tiettyjen sairausvakuutusjärjestelmään
kuuluvien sosiaaliturvamaksujen maksamista. He
eivät periaatteessa vastustaneet pakollista vakuutusta, mutta
väittivät, että tämän velvoitteen täyttämiseksi heillä tulisi olla
vapaus liittyä mihin tahansa yhteisön alueella toimivaan yksityiseen
vakuutusyhtiöön. Poucet ja Pistre katsoivat, ettei heitä
tulisi velvoittaa ETY:n perustamissopimuksen kilpailua koskevien
määräysten vastaisesti noudattamaan määräävässä asemassa olevan
sairausvakuutusjärjestelmän yksipuolisesti asettamia ehtoja.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillonia, Caisse Autonome
Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse des
Artisans'ia tai vastaavaa elintä ei voida pitää ETY:n perustamissopimuksen
85 ja 86 artiklassa tarkoitettuna yrityksenä, koska se
on vastuussa lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän hallinnosta
ja solidaarisuuden sosiaalisista tavoitteista, minkä vuoksi toiminta
välttämättömästi kuuluu julkiselle elimelle.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 85 art. vastaa ETA-sopimuksen 53 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 86 art. vastaa ETA-sopimuksen 54 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Sairausvakuutuslaki 4.7.1963, SK:364/1963, erityisesti
7 luku.
Kansaneläkelaki 8.6.1956, SK:347/1956 (muut. SK:547/1993 [ETA]),
erityisesti 7 luku.
Avustuskassalaki 19.6.1942, SK:471/1942.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E085 157E086
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 4.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.