03.02.1993 691J0148

Pääomien vapaa liikkuvuus - Palvelujen vapaa liikkuvuus - Audiovisuaaliset palvelut - Televisio - Ennakkoratkaisu - Yleinen etu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 3.2.1993. Vereniging Veronica Omroep
Organisatie vs. Commissariat voor de Media. Hollannin Raadin kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen palvelujen ja pääomien vapaata
liikkuvuutta koskevien määräysten tulkinnasta. Tapaus C-148/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin korosti, että Mediawet-lain tarkoituksena
on luoda ei-kaupallinen ja pluralistinen radio- ja
televisio-ohjelmatoimintajärjestelmä. Mediawet-laki muodostaa
siten osan kulttuuripolitiikkaa, jonka tarkoituksena on valvoa
hollantilaisten yhteiskuntaryhmien, erityisesti sosiaali-, kulttuuri-,
uskonto- tai filosofisten ryhmien, ilmaisuvapautta audiovisuaalisella
alueella. Tällaiset kulttuuripoliittiset tarkoitusperät
ovat yleisen edun mukaisia, ja jäsenvaltio voi laillisesti
muokata ohjelmatoimintasäädöksensä vastaamaan näitä tarkoitusperiä.

EY:n tuomioistuin muistutti myös, että jäsenvaltio voi ryhtyä
toimenpiteisiin estääkseen alueellaan toimivia palvelujen tarjoajia
käyttämästä ETY:n perustamissopimuksessa turvattuja vapauksia
hyväkseen välttyäkseen asianmukaisten säädösten soveltamiselta.
EY:n tuomioistuin totesi, että Hollannin lailla oli juuri tarkoitus
estää ohjelmatoimintayhtiöitä käyttämästä väärin perustamissopimuksen
turvaamia vapauksia.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen pääomien ja palvelujen vapaata liikkuvuutta
koskevia määräyksiä, erityisesti perustamissopimuksen 59 ja
67 artiklaa, on tulkittava siten, että ne eivät estä jäsenvaltion
lainsäädäntöä kieltämästä kyseisen valtion alueella toimivia ohjelmatoimintayhtiöitä
osallistumasta toiseen jäsenvaltioon perustettavan
televisioyhtiön pääomaan tai pankkitakauksiin taikka
tarjoamasta oikeudellisia tai taloudellisia neuvoja silloin, kun
tarkoituksena on perustaa kaupallinen televisioasema, joka ulottaa
lähetyksensä ensiksi mainitun valtion alueelle. Edellytyksenä on,
että tällainen kielto on tarpeen pluralistisen ja ei-kaupallisen
audiovisuaalisen järjestelmän turvaamiseksi.

TOSISEIKAT: Hollannissa radio- ja televisiolähetystoiminnasta
säädetään laissa (nk. Mediawet-laki). Laki sisältää joitakin kansallisia
ohjelmatoimintaa koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Mediawet
kieltää kansallisia ohjelmatoiminnan harjoittajia harjoittamasta
toimintaansa varsinaisen ohjelmatuotannon ulkopuolella.
Veronica on ei-kaupallinen ohjelmatoimintayhtiö, joka lähettää
radio- ja televisio-ohjelmia Hollannissa. Tiedotusvälineitä valvova
viranomainen (Commissariat voor de Media) katsoi, että Veronica
oli lainvastaisesti osallistunut Luxemburgissa sellaisen
kaupallisen radiolähettimen asentamiseen, jonka kuuluvuusalue
ulottui Hollantiin. Veronicalle määrättiin mm. sakkorangaistus Mediawet-lain
rikkomisesta. Veronica esitti kansallisessa tuomioistuimessa
(Raad), että Hollannin viranomaiset olivat toimineet
ETY:n perustamissopimuksen 59 ja 67 artiklan vastaisesti. Kansallinen
tuomioistuin pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
em. artiklojen tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta, että ETY:n perustamissopimuksen
pääomien ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia määräyksiä,
erityisesti perustamissopimuksen 59 ja 67 artiklaa, on tulkittava
siten, etteivät ne estä jäsenvaltion lainsäädäntöä kieltämästä ei-kaupallisia,
julkisista varoista rahoitettuja kansallisia ohjelmatoimintayhtiöitä
harjoittamasta taloudellista toimintaa silloin,
kun tällainen toiminta on vastoin yhtiön perustamisasiakirjoissa
määrättyjä tehtäviä. Edellytyksenä on, ettei jäsenvaltion lainsäädäntö
johda syrjintään.
Vaihtoehtoisesti EY:n tuomioistuin voi esittää, että ETY:n perustamissopimuksen
pääomien ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia
määräyksiä, erityisesti perustamissopimuksen 59 ja 67 artiklaa,
on tulkittava siten, että ne eivät estä jäsenvaltion lainsäädäntöä
kieltämästä kyseisessä valtiossa toimivaa radio- ja
televisio-ohjelmatoimintayhtiötä osallistumasta toisessa jäsenvaltiossa
toimivan kaupallisen ohjelmatoiminnan pääomaan, antamasta
pankkitakauksia taikka tarjoamasta oikeudellisia tai taloudellisia
neuvoja. Näin on erityisesti silloin, kun ollaan luomassa kaupallista
asemaa, jonka tarkoituksena on ulottaa lähetykset ensiksi
mainittuun jäsenvaltioon. Edellytyksenä on, että tällainen kielto
on tarpeen pluralistisen ja ei-kaupallisen järjestelmän turvaamiseksi.
Lisäksi edellytetään, että kielto on suhteessa edellä mainittuun
päämäärään.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 59 artikla vastaa ETA-sopimuksen 36
artiklan 1 kohtaa.
ETY:n perustamissopimuksen 67 art. vastaa ETA-sopimuksen 40 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten
valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle 18.5.1934,
SK:216/1934, erityisesti 4a§.
Laki kaapelilähetystoiminnasta 13.3.1987, SK:307/1987 (muut.
SK:1213/1992 [ETA]), erityisesti 9§, 15§ ja 16§.
Asetus kaapelilähetystoiminnasta 29.5.1987, SK:526/1987.
Radiolaki 10.6.1988, SK:517/1988 (muut. SK:677/1992 [ETA]).
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E059 157E067
----------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 20.4.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.