27.10.1993 691J0093

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Julkinen yritys - Lupa - Tyyppihyväksyntä - Teletoiminta - Kilpailu - Määräävä asema - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 27.10.1993. Procureur du Roi vs.
J.- M. Lagauche and Others. Brysselin Tribunal de Première Instancen
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 30, 37 ja 86 artiklan
sekä komission direktiivin 88/301/ETY tulkinnasta. Yhdistetyt tapaukset
C-46/90 ja C-93/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut,
että ETY:n perustamissopimuksen 30 artikla estää antamasta julkisille
yrityksille oikeuksia tyyppihyväksyä tiettyjä yleiseen verkkoon
liitettäväksi tarkoitettuja puhelinlaitteita, jos yritysten
päätöksistä ei voida valittaa kansalliseen tuomioistuimeen.
EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että tätä tulkintaa on sovellettava,
kun julkinen yritys antaa tyyppihyväksyntiä radiolähettimille
tai -vastaanottimille riippumatta siitä, onko ne tarkoitus
liittää yleiseen verkkoon.
EY:n tuomioistuin totesi, ettei luvattomien laitteiden hallussapitokielto,
kuulu ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan soveltamisalaan.

Sellaiselle julkiselle yritykselle kuten Régie des Télégraphes et
Téléphones (RTT) on annettu toimivalta, joka koskee ministeriölle
toimitettuja lupahakemuksia, jotka koskevat radiolaitteiden hallussapitoa,
lähetystaajuuksien myöntämistä ja hallinnointia sekä
myynnissä olevan laitteiston teknistä eritelmää. Tällä toimivallalla
on tarkoitus suojata radiotoimintaa. Tämän toimivallan harjoittamisen
tavoitteena on yleisen radiotoiminnan sääntely, eikä
kyse ole palvelujen tarjoamisesta. Tällainen toiminta ei kuulu
ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan soveltamisalaan. ETY:n
perustamissopimuksen 37 artikla liittyy tavaroiden vaihdantaan ja
koskee palvelujen tarjoamista ainoastaan siltä osin kuin yksinoikeus
syrjii tuontituotteita kotimaisten tuotteiden hyväksi ja on
siten ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata
liikkuvuutta koskevien määräysten kanssa.
Komission direktiivin 88/301/ETY 6 artiklassa tehdään ero teknisten
eritelmien laatimiseen, niiden soveltamisen valvontaan ja
tyyppihyväksynnän antamiseen liittyvien toimintojen tai velvoitteiden
sekä telealalla tavaroita tai palveluja tarjoavien julkisista
ja yksityisistä yrityksistä riippumattomien yksiköiden välillä.

Kyseisessä artiklassa asetetaan jäsenvaltioille velvoite varmistaa,
että 1 päivästä heinäkuuta 1989 alkaen ensimmäisen ryhmän
toiminnoista vastaa julkisista tai yksityisistä yrityksistä riippumaton
yksikkö, joka harjoittaa toisessa ryhmässä mainittua toimintaa.

ETY:n perustamissopimuksella luotu häiriötön kilpailujärjestelmä
voidaan varmistaa ainoastaan, jos turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet
eri yritysten välillä. Tästä ei olisi kysymys, jos yritykselle,
joka markkinoi päätelaitteita, luovutettaisiin tehtäväksi
laitteita koskevien eritelmien määritteleminen, soveltamisen
valvonta ja tyyppihyväksynnän antaminen.
EY:n tuomioistuin totesi hyväksyntien antamisen osalta, että Belgian
lainsäädäntö soveltuu yhdenmukaisesti kaikkiin radiolaitteisiin
mukaan lukien langattomat puhelimet, jotka liitetään yleiseen
televerkkoon.

EY:n tuomioistuin katsoi, että Belgian radiolain 7 artiklan sanamuodosta
ilmeni selvästi, että ministerin tehtävänä oli laatia
tekniset eritelmät tällaisten tuotteiden hyväksynnälle.
EY:n tuomioistuin huomautti lisäksi, että niin kauan kuin jäsenvaltioiden
tele- ja radiotoimintaa ei olla yhdenmukaistettu, yhden
jäsenvaltion hyväksyntä ei voinut varmistaa, ettei kyseinen laite
vaikuttaisi tele- ja radiotoiminnan asianmukaiseen toimintaan
toisessa jäsenvaltiossa, jossa tekniset eritelmät saattavat vielä
olla erilaisia.

C-46/90

RATKAISU:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 30 artikla ei estä, että julkiselle
yritykselle annetaan toimivalta antaa tyyppihyväksyntä radiolaitteille,
joita se ei ole toimittanut, jos kyseisen yrityksen päätöksistä
ei ole voinut valittaa kansalliseen tuomioistuimeen.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 37 artikla ei estä sellaisen kansallisen
lainsäädännön soveltamista, jossa radiolaitteiden myynti
ja vuokraus kielletään, koska toimivaltaiset viranomaiset eivät
ole aikaisemmin hyväksyneet, että tyyppi vastaa ministeriön laatimia
teknisiä eritelmiä.
(3) Jos laite kuuluu komission direktiivin 88/301/ETY soveltamisalaan
ja jos on kysymyksessä 1 päivän heinäkuuta 1989 jälkeinen
aika, direktiivin 6 artikla estää sellaisten kansallisten säännösten
soveltamisen, joissa kielletään laitteiden myynti ja vuokraus,
kun niille ei ole aikaisemmin haettu tyyppihyväksyntää telealalla
tavaroita tai palveluja tarjoavalta julkiselta tai yksityiseltä
yritykseltä. Kansallisen tuomioistuimen on tehtävä nämä johtopäätökset.

(4) ETY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä ETY:n
perustamissopimuksen 86 artiklan kanssa ei estä kansallisen säännöksen
soveltamista, jossa kielletään radiolaitteiden hallinta,
joilla ei ole ministeriön lupaa sekä laitteiden myynti ja vuokraus,
kun toimivaltainen viranomainen ei ole antanut tyyppihyväksyntää,
vaikka laiteelle on jo annettu hyväksyntä toisessa jäsenvaltiossa.

TOSISEIKAT: Pääkäsittelyssä oli kyse rikosoikeudenkäynnistä. Laugauchea
ja seitsemää muuta henkilöä syytettiin luvattomien langattomien
puhelinten hallussapidosta. Lisäksi he olivat myyneet
tai vuokranneet sellaisia langattomia puhelimia, joiden malleille
Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT) ei ollut antanut tyyppihyväksyntää.

Toinen syyte oli nostettu Evrardia vastaan. Häntä syytettiin sellaisten
langattomien puhelimien hallussapidosta ja myynnistä,
joille RTT ei ollut antanut tyyppihyväksyntää. Lisäksi hän oli
luvattomasti myynyt yksitoista radiolaitetta, joita RTT ei myöskään
ollut tyyppihyväksynyt.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Lainsäädäntö, jolla julkiselle yritykselle annetaan oikeus ylläpitää
puhelinverkkoa telelaitteiden markkinointia varten, kun laitteiden
hyväksymismenettely liittyy televerkon ylläpitoon ja kyseinen
yritys valvoo, ettei hyväksymismenettelyä rikota, on ETY:n
perustamissopimuksen 86 artiklan vastainen toimenpide ETY:n perustamissopimuksen
90 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 art. vastaa ETA-sopimuksen 11 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 1 kohtaa vastaa ETA-sopimuksen
15 artikla.
ETY:n perustamissopimuksen 86 art. vastaa ETA-sopimuksen 54 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 90 art. vastaa ETA-sopimuksen 59 artiklaa.
Komission direktiiviin 88/301/ETY viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
XIV. Liitteeseen XIV viitataan ETA-sopimuksen 60 artiklassa,
joka koskee kilpailua. ETA-sopimusta sovellettaessa komission
direktiiviä koskevat seuraavat mukautukset:
a) Korvataan 2 artiklan toisen alakohdan ilmaisu "direktiivin
tiedoksi antaminen" ilmaisulla "ETA-sopimuksen voimaantulo".
b) Direktiivin 10 artiklaa ei sovelleta.
c) Lisäksi noudatetaan seuraavaa:
Tiedot, ilmoitukset, kertomukset ja tiedoksiannot, jotka tämän
direktiivin mukaan yhteisössä annetaan tai toimitetaan EY:n komissiolle,
edellytetään annettavaksi tai toimitettavaksi EFTA-valtioiden
osalta EFTAn valvontaviranomaiselle.
Tässä säädöksessä tarkoitettujen eri siirtymäkausien osalta sovelletaan
yleistä kuuden kuukauden siirtymäkautta ETA-sopimuksen
voimaantulosta lukien.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Laki valtion liikelaitoksista 10.7.1987, SK:627/1987.
Laki Posti- ja telelaitoksesta 14.8.1989, SK:748/1989.
Teletoimintalaki 20.2.1987, SK:183/1987, erityisesti 10§ a kohta,
21§ ja 27§.
Radiolaki 10.6.1988, SK:517/1988, erityisesti 4§.
Laki radiolaitteista 17.1.1927, SK:8/1927.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E037
157E086 157E090
388L0301
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
688J0202 688J0018
681J0271
-------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 8.4.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.