25.07.1991 690J0176

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Kansallinen lainsäädäntö - Määrällinen rajoitus - Mainonta - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Kansanterveys - Alkoholi - Suhteellisuusperiaate - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 25.7.1991. Aragonesa de Publicidad
Exterior SA vs. Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la
Generalitat de Cataluña and Publivía SAE vs. Departamento de
Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Espanjan
Tribunal Superior de Justicia de Cataluñan kysymykset ETY:n
perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta. Yhdistetyt
asiat C-1/90 ja C-176/90.

OIKEUSKYSYMYS: Katalonian lain N:o 20/85 19 artiklan mukaan
alkoholipitoisuudeltaan yli 23%:sten juomien mainostaminen
joukkotiedotusvälineissä, kaduilla, pääteillä, elokuvateattereissa
ja julkisissa kulkuvälineissä on kielletty. Kansallinen
tuomioistuin pyysi EY:n tuomioistuimen tulkintaa siitä, muodostiko
kyseinen kansallinen säännös ETY:n perustamissopimuksen 30
artiklan mukaisen määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaavan
toimenpiteen, ja siitä voitiinko sen olemassaolo tällöin
perustella ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisilla
kansanterveydellisillä syillä. Kansallinen tuomioistuin kysyi
vielä, voitiinko kansallisessa laissa olevan osittaisen
mainontakiellon katsoa olevan keino, jolla pyritään
mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan
peiteltyyn rajoittamiseen. ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan
mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja
kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.

EY:n tuomioistuin on aiemmassa oikeuskäytännössään määritellyt
käsitteen "vaikutukseltaan vastaava toimenpide" toimenpiteeksi,
joka voi estää suoraan tai välillisesti, tosiasiallisesti tai
mahdollisesti, jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Sillä, oliko
toimenpiteet hyväksytty keskusviranomaisten, liittovaltion
viranomaisten tai muiden alueellisten viranomaisten toimesta, ei
ollut merkitystä. EY:n tuomioistuin katsoi, että mainontaa
koskevilla toimilla, joilla rohkaistaan kulutusta ja säännöksillä,
joilla rajoitetaan alkoholin mainontaa tarkoituksessa taistella
alkoholismia vastaan, on kansanterveydellistä merkitystä. Asiassa
on otettava huomioon se, että yhteisössä ei ole yhdenmukaistettu
alkoholin mainontaa koskevia säännöksiä. Siten jäsenvaltiot saavat
itse päättää siitä, miten laajasti ja millä tavalla ne
kansanterveyttä alueellaan suojelevat. Toimenpiteiden on kuitenkin
pysyttävä ETY:n perustamissopimuksen määräämissä rajoissa ja
niiden on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia. EY:n
tuomioistuin katsoi, että Katalonian lain säännös rajoittaa
jäsenvaltioiden välistä kauppaa vain rajoitetussa määrin, koska se
koskee ainoastaan alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli
23%. EY:n tuomioistuin totesi myös, että vahvojen alkoholijuomien
mainonnan osittainen rajoittaminen ei ole kohtuutonta
kampanjoinnissa alkoholismia vastaan. Kyseessä oleva kansallinen
säännös ei kiellä vahvojen alkoholijuomien mainontaa kaikkialla,
vaan ainoastaan niissä paikoissa, joissa autoilijat, ja nuoriso
liikkuvat. Nämä ovat juuri niitä ryhmiä, joihin alkoholisimin
vastainen kampanja on erityisesti suunnattu. Siten vahvojen
alkoholijuomien osittaista mainonnan rajoittamista ei voitane
pitää suhteettomana tavoitteeseen verrattuna. Vaikka jäsenvaltiot
voivat määrätä kieltoja tai rajoituksia, ne eivät ETY:n
perustamissopimuksen 36 artiklan 2 lauseen mukaan saa olla
keinoja, joilla pyritään mielivaltaiseen syrjintään tai
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Aiemmassa oikeuskäytännössään EY:n tuomioistuin on katsonut, että
rajoitukset ja kiellot eivät saa olla sellaisia, että niillä
syrjitään muista jäsenvaltioista peräisin olevia tavaroita tai
epäsuorasti suojellaan tiettyjä kansallisia tuotteita. Kantajien
mukaan Katalonian kansallista lainsäädäntöä on pidettävä
luonteeltaan muista jäsenvaltioista peräisin olevia alkoholijuomia
syrjivänä. Harkittaessa sitä, syrjiikö Katalonian kansallinen
säännös tuontituotteita, oli kantajien mielestä tuontituotteiden
tilannetta verrattava katalonialaisten tuotteiden tilanteeseen.
Kantajat väittivät, että suurin osa Kataloniassa tuotetuista
juomista on sellaisia, joiden alkoholipitoisuus on alle 23%.
Alkoholipitoisuudeltaan yli 23%:sten juomien osittainen
mainontakielto oli kantajien mielestä syrjivä, sikäli kuin sen
avulla yritettiin estää vahvojen alkoholijuomien kulutusta ja
asettaa muista jäsenvaltioista tuodut juomat paikallisia juomia
huonompaan asemaan. Toisaalta, kyseinen kielto oli kantajien
mukaan syrjivä myös sikäli, kun vapaus mainostaa mietoja
alkoholijuomia tähtäsi kotimaisten alkoholijuomien suojeluun.
EY:n tuomioistuin katsoi kuitenkin, että Katalonian kansallista
lainsäädäntöä ei voida pitää mielivaltaisesti syrjivänä tai
sellaisena, että se peitellysti rajoittaa jäsenvaltioiden välistä
kauppaa.

EY:n tuomioistuimelle esitetyistä asiakirjoista käy ilmi,
että Katalonian kansallista lainsäädäntöä sovelletaan samalla
tavalla eri alkuperää oleviin tuotteisiin. Mainonnan rajoitukset
eivät myöskään koske alkoholipitoisuudeltaan alle 23%:sia juomia,
joten ne eivät rajoita mietojen alkoholijuomien tuontia.
Vastaavasti mainonnan rajoitukset koskevat samalla tavoin sekä
kansallisia että muista jäsenvaltioista tuotuja juomia, joiden
alkoholipitoisuus on yli 23%.

RATKAISU:
EY:n tuomioistuin on antanut seuraavan tuomiolauselman:
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla yhdessä tarkasteltuina
eivät estä soveltamasta lainsäädäntöä, josta on kyse
käsiteltävässä asiassa, ja joka jäsenvaltion alueen osalla kieltää
alkoholipitoisuudeltaan yli 23%:sten juomien mainostamisen
joukkotiedotusvälineissä, kaduilla ja pääteillä (lukuunottamatta
kylttejä, jotka osoittavat tuotanto- ja myyntikeskuksiin),
elokuvateattereissa ja julkisissa kulkuvälineissä, mikäli
lainsäädäntö, vaikka se muodostaisi ETY:n perustamissopimuksen 30
artiklan mukaisen määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaavan
toimenpiteen, voidaan perustella ETY:n perustamissopimuksen 36
artiklan mukaisilla kansanterveydellisillä syillä, ja mikäli EY:n
tuomioistuimelle esitettyjen asiakirjojen luonteesta ja
olosuhteista ei käy ilmi, että lainsäädännön tarkoituksena on
suojella tiettyjä paikallisia tuotteita edes epäsuorasti.

TOSISEIKAT:
Katalonian sosiaali- ja terveysministeriö määräsi sekä Aragonesa
de Publicidad Exteriorille että Publivíalle sakot siitä, että
kyseiset yritykset olivat rikkoneet Katalonian lain N:o 20/85
säännöksiä. Kyseinen laki kieltää alkoholipitoisuudeltaan yli
23%:sten juomien mainostamisen joukkotiedotusvälineissä, kaduilla
ja pääteillä (lukuunottamatta kylttejä, jotka osoittavat tuotantoja
myyntikeskuksiin), elokuvateattereissa ja julkisilla
kulkuvälineissä. Molemmat yritykset valittivat sakoistaan
Katalonian alueen korkeimpaan oikeuteen (Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña). Ne väittivät Katalonian lain N:o 20/85
19 artiklan olevan ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan
vastainen, koska siinä olevat mainonnan rajoitukset vaikuttivat
muista jäsenvaltioista peräisin olevien juomien myyntiin.
Katalonian alueen korkein oikeus keskeytti asian käsittelyn ja
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan on tulkittava
tarkoittavan, että se periaatteessa estää sellaisten säännösten
soveltamisen, jotka tekevät alkoholipitoisuudeltaan yli 23%:sten
juomien mainonnasta rikoksen tiettyjen olosuhteiden vallitessa,
joskaan ei absoluuttisesti.
(2) Yhteisön lainsäädännön puuttuessa, ETY:n perustamissopimuksen
30 ja 36 artikla eivät estä ensimmäisen kysymyksen vastauksessa
mainittujen säännösten soveltamista, edellyttäen, että sellaiset
säännökset ovat perusteltuja kansanterveyden turvaamiseksi, eikä
niiden rajoittava vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ole
suhteeton tavoitteeseen nähden. Kansalliset säännökset eivät
myöskään saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E036
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
688J0362 678J0152
679J0034
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN C-1/90 tai C-176/90 :
693C0412 692J0271
692C0292 691J0277
691J0126 691C0228 690J0002
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 14.11.1995
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/APB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.