15.10.1991 690J0302

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Rajatyöntekijä - Työttömyys - Sairausvakuutus - Työkyvyttömyys - Vakuutuskausi - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 15.10.1991. Caisse auxiliaire
d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) v. Napoléon and Jocelyne
Faux. Monsin Cour de Travailin kysymykset neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 36/63 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
tulkinnasta. Asia C-302/90.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta asiallisesti
seuraavaa:
(1) Tuleeko asetuksen N:o 36/63 1 artiklan 1 kohdan c alakohtaa
tulkita siten, että rajatyöntekijä menettää asemansa joutuessaan
kokonaan työttömäksi?
(2) Voiko kokonaan työtön rajatyöntekijä hakea viimeisen
työskentelyvaltionsa toimivaltaiselta laitokselta etuuksia työhön
kykenemättömyyden vuoksi ja tämän jälkeen työkyvyttömyyden vuoksi?
(3) Tuleeko kautta - jolloin rajatyöntekijä oli kokonaan työtön ja
jolloin hänen tuli asetuksen N:o 36/63 19 artiklan 1 kohdan mukaan
hakea työttömyysetuuksia asuinvaltiostaan, vaikka kautta ei tässä
valtiossa tunnustettu sairausvakuutuskaudeksi tai sellaisena
pidettäväksi kaudeksi - pitää tällaisena kautena rajatyöntekijän
viimeisessä työskentelyvaltiossa, jonka lainsäädännön mukaan sen
alueella täytetyt työttömyyskaudet rinnastettiin
sairausvakuutuskausiin?

EY:n tuomioistuin totesi ensimmäisestä kysymyksestä, että
asetuksen N:o 36/63 19 artiklan 1 kohta koskee etuuksia, joihin
'kokonaan työttömällä rajatyöntekijällä on oikeus'. Asetuksen 10
artiklan mukaan 'rajatyöntekijällä, joka saa 19 artiklan 1 ja 2
kohdan mukaan työttömyysetuuksia jäsenvaltion lainsäädännön
mukaan, on oikeus samalta kaudelta yhdessä perheenjäsentensä
kanssa luontoisetuuksiin asuinpaikkansa laitokselta'. Näiden
säännösten johdosta työtön rajatyöntekijä säilyttää asemansa
rajatyöntekijänä.

Toisesta kysymyksestä EY:n tuomioistuin totesi, että työhön
kykenemättömyyden johdosta maksettavien etuuksien osalta on
ensinnäkin todettava, että koska kokonaan työtön rajatyöntekijä
säilyttää asemansa rajatyöntekijänä, soveltuu asetuksen N:o 36/63
6 artikla, jossa asetetaan vastuu rahaetuuksien maksamisesta,
joita rajatyöntekijä voisi hakea, jos asuisi tässä jäsenvaltiossa,
työskentelyvaltiolle. Asuinvaltion toimivaltaisen laitoksen on
taas asetuksen N:o 1408/71 39 artiklan 1 kohdan mukaan maksettava
työkyvyttömyysetuudet. Tämä säännös ei kuitenkaan komission
huomautuksen mukaisesti sovellu pääoikeudenkäyntiin. Säännös
lisättiin asetukseen N:o 1408/71 neuvoston asetuksella (ETY) N:o
2793/81 17. syyskuuta 1981, joka tuli voimaan julkaisupäivänään
29. syyskuuta 1981. Näin on tulkittava sitä asetuksen N:o 1408/71
39 artiklan muotoa, joka oli voimassa pääoikeudenkäynnissä
harkittavan asian kannalta ratkaisevana aikana. Säännöksen 1 ja 2
kohdan mukaan työkyvyttömyysetuuksista on vastuussa sen
jäsenvaltion toimivaltainen laitos, jonka lainsäädäntöä
sovellettiin, kun työkyvyttömyyteen johtanut työhön
kykenemättömyys ilmeni edellyttäen, että henkilö täyttää
lainsäädännössä asetetut edellytykset. Pääoikeudenkäynnissä
käsillä olevassa tilanteessa oli sovellettava lainsäädäntö
asetuksen N:o 36/63 ja erityisesti sen 6 artiklan mukaan kokonaan
työttömän rajatyöntekijän työhön kykenemättömyyden ilmetessä,
viimeisen työskentelyvaltion lainsäädäntö.

Kolmannesta kysymyksestä EY:n tuomioistuin totesi, että
esitetyistä tosiseikoista ilmeni, että kyseiseen henkilöön hänen
viimeisen työskentelynsä aikana sovellettavassa lainsäädännössä
eli Belgian lainsäädännössä edellytettiin työhön kykenemättömyyden
vuoksi myönnettävien etuuksien saamiseksi tietyn pituista
työskentely- ja vakuutuskautta. Belgian pakollista sairaus- ja
työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmää koskevassa laissa (Moniteur
belge, 1-2.11.1963, 21 artiklan 3 kohta ja 45 artiklan 1 kohdan 1
alakohdan c kohta) säädettiin, että kun työttömillä työntekijöillä
oli oikeus etuuksiin työhön kykenemättömyyden vuoksi pidettiin
työttömyyskausia vakuutuskausina. Toimivaltainen belgialainen
laitos ei myöntänyt etuutta, koska kautta jolloin kyseinen henkilö
sai työttömyysetuuksia asuinvaltiostaan Ranskasta ei pidetty
tuossa valtiossa vakuutuskautena. Työttömyysetuudet saatiin tässä
tapauksessa Ranskasta eikä Belgiasta yhteisön oikeuden
soveltamisen vuoksi. Asetuksen N:o 36/63 19 artiklan 1 kohdan
mukaan kokonaan työtön rajatyöntekijä voi hakea työttömyysetuuksia
ainoastaan asuinvaltiostaan.

EY:n tuomioistuin totesi, että näiden tosiseikkojen pohjalta
voidaan esitettyyn kysymykseen vastata ainoastaan myöntävästi.
EY:n tuomioistuin on useasti aiemmin todennut, että sekä
asetuksen N:o 3 että sovellettavaksi tulevan asetuksen
N:o 1408/71 mukaan 'vakuutuskausi' tarkoittaa kautta, joka
on sellaiseksi määritelty tai jota pidetään sellaisena siinä
lainsäädännössä, jonka mukaan kausi on täytetty. Tässä tapauksessa
rajatyöntekijälle, joka oli ilmoittautunut asetuksen N:o 36/63
19 artiklan 1 kohdan nojalla työttömäksi asuinvaltioonsa ei
myönnettäisi etuuksia, jotka hän olisi saanut, jos olisi
ilmoittautunut työnhakijaksi viimeiseen työskentelyvaltioonsa.
EY:n tuomioistuin on useasti todennut, että ETY:n
perustamissopimuksen 48 ja 51 artiklan tavoitetta ei saavuteta,
jos siirtotyöläinen käyttäessään oikeuttaan vapaaseen
liikkuvuuteen menettää sosiaaliturvaetuja, jotka on turvatta
jonkun jäsenvaltion lainsäädännössä.

RATKAISU:
(1) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 36/63 1 artiklan 1 kohdan c
alakohtaa tulee tulkita siten, että rajatyöntekijä ei menetä
asemaansa joutuessaan kokonaan työttömäksi.
(2) Pääoikeudenkäynnissä sovellettavan lainsäädännön mukaan voi
kokonaan työtön rajatyöntekijä hakea etuuksia työhön
kykenemättömyyden vuoksi asetuksen N:o 36/63 6 artiklan 1 kohdan
mukaan ja tämän jälkeen työkyvyttömyysetuuksia asetuksen N:o
1408/71 39 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan.
(3) Kautta - jolloin rajatyöntekijä on kokonaan työtön ja jolloin
hänen edellytetään asetuksen N:o 36/63 19 artiklan 1 kohdan mukaan
hakevan työttömyysetuuksia asuinvaltiostaan, vaikka kautta ei
pidetä vakuutuskautena tai rinnasteisena kautena - tulee pitää
tällaisena kautena jäsenvaltiossa, jossa kyseinen henkilö viimeksi
asui, kun kyseinä aikana sovellettavan lainsäädännön mukaan
valtion alueella täytettyjä työttömyyskausia pidettiin
sairausvakuutuskausina.

TOSISEIKAT:
Ranskan kansalainen rva Desse työskenteli Belgiassa
rajatyöntekijänä 25.2.1957-4.12.1970 kunnes hänet erotettiin. Hän
sai työttömyysetuuksia Ranskasta 5.12.1970-1.2.1971 asetuksen N:o
36/63 19 artiklan 1 kohdan mukaan. Hän maksoi vakuutusmaksuja
belgialaiseen 'jatkuvaan vakuutusjärjestelmään' aina 31.1.1971
saakka. Rva Desse sai 2.-21. helmikuuta 1971 sairausetuuksia
belgialaiselta vakuutuslaitokselta, joka katsoi hänet
työkykyiseksi 22.2.1971 lähtien. Rva Desse sai taas
työttömyysetuuksia Ranskasta 24.2.-11.10.1971. Belgialainen laitos
(Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité 'CAAMI') piti
rva Desseä tämän jälkeen työkyvyttömänä siihen saakka kunnes hän
siirtyi eläkkeelle 30.9.1980. Belgialainen laitos CAAMI päätti
kuitenkin 11.5.1973 olla myöntämättä rva Desselle
sairausvakuutusetuutta. Rva Desse valitti päätöksestä alioikeuteen
(Tribunal du Travail), joka katsoi päätöksellään 4.6.1976, että
rva Desse oli ollut oikeutettu alkuperäisiin
työkyvyttömyysetuuksiin 12.10.1971 lähtien ja hänellä oli oikeus
saada työkyvyttömyysetuuksia 12.10.1972 lähtien. CAAMI valitti
päätöksestä ylioikeuteen (Cour du Travail). Sairaus- ja
työkyvyttömyyslaitos (Institute National d'Assurance Maladie-Invalidité
'INAMI') pyysi lupaa välintuloon tukeakseen CAAMIn
kannetta. Rva Desse kuoli 1.10.1983, jonka jälkeen hänen
perillisensä Napoléon ja Jocelyne Faux jatkoivat oikeudenkäyntiä
21.2.1989. Ylioikeus päätti 28.9.1989 pyytää EY:n tuomioistuimelta
asiassa ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(a) Asetusta N:o 36/63 tulee tulkita siten, että rajatyöntekijän
asemaa ei menetetä erottamisen ja sitä seuraavan työttömyyden sekä
asetuksen 19 artiklan mukaisten etuuksien saamisen johdosta.
(b) Työttömäksi tulleella rajatyöntekijällä oli asetuksen N:o
36/63 voimassaoloajan oikeus hakea rahaetuuksia työskentelyvaltion
lainsäädännön 6 artiklan mukaan. Työkyvyttömyysetuushakemukset
asetuksen N:o 1408/71 voimaantulon jälkeisistä ja asetuksen N:o
2793/81 voimaantuloa edeltävistä kausista tulee arvioida asetuksen
N:o 1408/71 39 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan.
(c) Jos rajatyöntekijän työskentelyvaltiossa, jossa rajatyöntekijä
on tullut työttömäksi, työttömyyskausia pidetään vakuutuskausia
vastaavina maksettaessa etuuksia työhön kykenemättömyyden aikana
ei siitä, että rajatyöntekijän tuli asetuksen N:o 36/63 19
artiklan mukaan hakea työttömyysetuuksia asuinvaltiostaan eikä
myöskään siitä että tuossa valtiossa työttömyyskausia ei pidetä
vastaavina kausina voida päätellä, ettei myöskään
työskentelyvaltion tulisi pitää työttömyyskausia vastaavina
kausina.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
363R0036 371R1408
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
685J0001 667J0014
667J0009 675J0024
690J0010 678J0100
679J0733
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT RATKAISUUN
C-302/90
693J0146 692J0045
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 20.9.1995
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.