04.10.1991 690J0159

Ihmisoikeudet - Perusoikeudet - Sijoittautumisoikeus - Palvelujen vapaa liikkuvuus - Taloudellinen toiminta - Palvelujen tarjoamisvapaus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 4.10.1991. Society for the Protection
of Unborn Children Ireland Ltd vs. Stephen Grogan and Others. High
Court, Dublinin kysymykset yhteisön oikeuden ja erityisesti ETY:n
perustamissopimuksen 60 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-159/90.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin ei voi esittää ETY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan mukaista ennakkoratkaisupyyntöä
EY:n tuomioistuimelle, ellei kansallisessa tuomioistuimessa ole
vireillä kiistaa, jota käsitellessään sen on annettava päätös,
jossa ennakkoratkaisu voidaan ottaa huomioon. Toisaalta EY:n
tuomioistuin ei ole toimivaltainen käsittelemään ennakkoratkaisupyyntöä,
jos käsittely kansallisessa tuomioistuimessa on
pyynnön tekemishetkellä päättynyt. Käsiteltävässä tapauksessa
ennakkoratkaisupyynnön tehneen alioikeuden on annettava päätös,
jossa ennakkoratkaisu voidaan ottaa huomioon. Alioikeus on
oikeutettu pyytämään ennakkoratkaisua ja EY:n tuomioistuin on
toimivaltainen käsittelemään sen.

Laillinen raskauden keskeyttäminen on hoitotoimenpide, jota
tavallisesti tehdään korvausta vastaan ja joka voi olla osa
ammattimaista toimintaa. EY:n tuomioistuin on aikaisemmassa
oikeuskäytännössään katsonut, että perustamissopimuksen 60 artikla
kattaa hoitotoimenpiteet. Raskauden keskeyttäminen, joka tehdään
sen maan lain mukaisesti, jossa keskeyttäminen tehdään, on
näin ollen palvelu ETY:n perustamissopimuksen 60 artiklan
merkityksessä.

Perustamissopimuksen 59 artiklassa kielletään palvelujen
tarjoamisvapauden rajoitukset. Tapauksen tosiseikaston perusteella
on selvää, että opiskelijajärjestöjen toiminnan ja toisessa
jäsenvaltiossa tehtyjen raskauden keskeytyksien yhteys on liian
heikko, jotta tiedon jakamiseen kohdistunut kielto voisi olla 59
artiklassa tarkoitettu rajoitus. Perustamissopimuksen 62 artiklan
mukaan sellaista rajoitusta ei voida kieltää, joka ei kuulu 59
artiklan soveltamisalaan.

Pääkäsittelyn vastaajat väittivät myös, että kyseinen kielto
loukkasi heidän perusoikeuksiaan, erityisesti Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kohdassa turvattua
sananvapautta. Jos kansalliset säädökset kuuluvat yhteisön
oikeuden soveltamisalaan ja EY:n tuomioistuimelta pyydetään
ennakkoratkaisua, sen on annettava kaikki kansallisen tuomioistuimen
tarvitsemat tulkintaperusteet sen määrittämiseksi,
ovatko kansalliset säädökset sopusoinnussa yhteisön tuomioistuimen
turvaamien ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksesta
johdettavien perusoikeuksien kanssa. EY:n tuomioistuin ei
kuitenkaan ole toimivaltainen kansallisten säädösten suhteen,
jotka eivät kuulu yhteisön oikeuden soveltamisalaan. Tapauksen
tosiseikat ja perustamissopimuksen 59 ja 62 artiklan
soveltamisalaan liittyvät johtopäätökset huomioon ottaen
kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävä kielto ei kuulu
yhteisön oikeuden alaan.

Näin ollen se, että jäsenvaltio kieltää opiskelijajärjestöjä
jakamasta tietoa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien
aborttiklinikoiden nimistä, sijainnista ja yhteystiedoista ei ole
yhteisön oikeuden vastaista, kun raskauden keskeyttäminen on
laitonta ensimmäisessä jäsenvaltiossa ja laitonta toisessa
jäsenvaltiossa. Edellytyksenä sille, että kielto on yhteisön
oikeuden mukainen on se, että aborttiklinikoilla ei ole yhteyksiä
kyseisen tiedon jakamiseen.

RATKAISU:
(1) Raskauden keskeyttäminen on palvelu perustamissopimuksen 60
artiklan merkityksessä, kun se tehdään sen maan lain mukaisesti,
jossa keskeyttäminen tapahtuu.
(2) Se, että jäsenvaltio kieltää opiskelijajärjestöjä jakamasta
tietoa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien klinikoiden nimistä,
sijainnista sekä yhteydenottokeinoista näihin, ei ole vastoin
yhteisön oikeutta, kun raskauden keskeyttäminen on kiellettyä
ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa, mutta laillista toisessa
jäsenvaltiossa. Edellytyksenä on, etteivät klinikat osallistu
millään tavalla kyseisen tiedon jakamiseen.

TOSISEIKAT: Abortin tekeminen on laitonta Irlannissa. Irlannin
korkeimman oikeuden mukaan tietojen antaminen raskaana oleville
naisille ulkomailla sijaitsevista aborttiklinikoista on perustuslain
vastaista abortin avustamista. Tietyt opiskelijajärjestöt
jakoivat opiskelijoille oppaita, joissa oli tietoa Isossa-Britanniassa
sijaitsevista aborttiklinikoista. The Society for
the Protection of Unborn Children Ireland Ltd nosti kansallisessa
alioikeudessa (High Court, Dublin) kanteen näiden opiskelijajärjestöjen
edustajia vastaan. Kanteessa vaadittiin kyseisen
tiedon jakamisen laittomuuden toteamista ja tiedon jakamisen
kieltävän tuomion antamista. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimen
ennakkoratkaisua asiassa ennen kieltotuomion antamista.
Tästä päätöksestä valitettiin korkeimpaan oikeuteen (Supreme
Court). Korkein oikeus antoi kyseisen kieltotuomion, mutta
ei kumonnut ennakkoratkaisupyyntöä.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Hoitotoimenpide, joka tavallisesti tehdään korvausta vastaan,
jolla toisesta jäsenvaltiosta tulevan naisen raskaus keskeytetään
sen maan lain mukaisesti, jossa abortti tehdään, on ETY:n
perustamissopimuksen 60 artiklan tarkoittama rajat ylittävä
palvelu.
(2) Perustamissopimuksen palvelujen tarjoamisvapautta koskevat
säännökset eivät estä jäsenvaltiota, jossa syntymättömän elämän
suoja on tunnustettu perustuslaissa ja lainsäädännössä perustavana
periaatteena, antamasta abortin avustamisen yleiskieltoa, joka
koskee kaikkia kansalaisuudesta riippumatta. Kyseinen avustaminen
voi tapahtua ilmoittamalla toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien
aborttiklinikoiden nimet, sijainti ja yhteystiedot raskaana
oleville naisille, näiden kansalaisuudesta riippumatta, vaikka
raskauden keskeyttäminen ja siihen liittyvä tiedonjakelu tehdään
toisen jäsenvaltion lain mukaisesti.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten
hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta, 18.5.1990,
SK:439/1990, SopS 19.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E060 157E177 157E059
157E030 157E031 157E036
157E062
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
685J0338 683J0180 682J0286
688J0362 689J0260
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU 30.10.1994:
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.