16.05.1991 690J0272

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Työttömyys - Työskentelykausi - Oikeus etuuteen - Määräaika - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 16.5.1991. Jan van Noorden vs.
Association pour l'Emploi dans I'Industrie et le Commerce
('ASSEDIC') for Ardèche and DrÔme. Valencen Tribunal de Grande
Instancen kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 7, 58 ja 66
artiklan tulkinnasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 67
artiklan tulkinnasta. Tapaus C-272/90.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
Oikeuttaako yhteisön oikeus yleisesti ottaen ja erityisesti ETY:n
perustamissopimuksen 7, 58 ja 66 artikla sekä asetuksen
N:o 1408/71 67 artikla jäsenvaltion estämään yhteisön työntekijää
saamasta ASSEDIC avustuksia (työttömyysetuus) pelkästään, koska
työntekijä ei ole täyttänyt viimeistä työskentelykauttaan Ranskassa?
Työntekijä on työskennellyt 37 vuotta eli vuosina
1947-1985 Alankomaissa, Belgiassa ja Saksassa ja päättää tämän
jälkeen asettua Ranskaan.

EY:n tuomioistuin toteaa, että asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan 1
ja 2 kohdassa edellytetään työttömyysetuuksia koskevan oikeuden
saamiseksi, säilyttämiseksi tai takaisinsaamiseksi, että toisen
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täytetyt vakuutus- tai
työskentelykaudet otetaan tarvittavassa määrin huomioon. Asetuksen
N:o 1408/71 67 artiklan 3 kohdan mukaan työttömyysetuuksien
myöntäminen edellyttää kuitenkin, että henkilö on viimeksi
täyttänyt vakuutus- tai työskentelykaudet sen lainsäädännön
mukaisesti, jonka mukaan hän hakee etuutta.
Asetuksen N:o 1408/71 69 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan
oikeus etuuksiin jatkuu kolmen kuukauden enimmäisajan siitä
päivästä jona se, jonka etua asia koskee, lakkasi olemasta
lähtövaltionsa työvoimaviranomaisten käytettävissä. Noissa
olosuhteissa etuudet maksetaan 70 artiklan mukaisesti sen
jäsenvaltion toimivaltaisesta laitoksesta, jossa työtön henkilö on
etsimässä työtä. Työtön henkilö, joka etsii työtä ja hakee
työttömyysetuutta jäsenvaltiosta, jonka sosiaaliturvalainsäädännön
piiriin hän ei ole koskaan kuulunut eikä ole viimeksi täyttänyt
vakuutus- tai työskentelykausia tuon jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti, ei voi saada oikeutta työttömyysetuuksiin 67 artiklan
mukaan vaan ainoastaan 69 artiklan nojalla.

RATKAISU: Sovellettava yhteisön lainsäädäntö, erityisesti
asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan 3 kohta, 69 ja 70 artikla eivät
estä jäsenvaltiota kieltäytymästä työttömyysetuuden myöntämisestä
yli 69 artiklan mukaista kolmen kuukauden enimmäisaikaa, kun
työntekijä ei ole viimeksi täyttänyt vakuutus- tai
työskentelykausia tuossa jäsenvaltiossa.
C-272/90

TOSISEIKAT: Alankomaiden kansalainen Jan van Noorden on
työskennellyt vuodesta 1947 keskeytyksettä ensin Alankomaissa
sitten Belgiassa ja viimeksi Saksassa. Van Noorden jäi työttömäksi
30.6.1985 Saksassa. Hän sai tämän jälkeen Saksasta
työttömyysetuutta 27.5.1986 saakka. Van Noorden muutti 28.5.1986
Ranskaan, jossa hän rekisteröityi työnhakijaksi paikalliseen
työvoimaviranomaiseen. Hän toimitti työttömyysetuushakemuksen
Ranskan toimivaltaiselle laitokselle (ASSEDIC). Etuutta hakiessaan
van Nordenille ilmoitettiin, että hänellä on oikeus saada
työttömyysetuutta Ranskasta 27 kuukauden ajan. Tämä perustui
Ranskan sen hetkiseen laajentavaan tulkintaan, joka koski
asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan soveltamista. Ranskan
työttömyysetuuksien maksamisesta vastuussa olevien viranomaisten
keskusjärjestö (Union Nationale Interprofessionelle pour l'Emploi
dans l'Industrie et le Commerce, UNEDIC) antoi kuitenkin 3.7.1986
uuden säännöksen (Circular No 86-19), jonka mukaan yhteisön
työntekijöillä oli oikeus työttömyysetuuksiin Ranskassa 1.7.1986
alkaen ainoastaan, jos viimeiset työskentelykaudet oli täytetty
Ranskassa. Ranskalainen laitos (ASSEDIC) myönsi van Noordenille
työttömyysetuuden asetuksen N:o 1408/71 69 artiklaa soveltaen
27.8.1988 saakka. Laitos totesi päätöksessään, että Van Noorden ei
ollut työskennellyt Ranskassa Ranskan lainsäädännön (UNEDIC
Circular No 86-19) edellyttämällä tavalla. Van Noorden haki
työttömyysetuuden maksamista 27.8.1988 jälkeen, mutta hänen
hakemuksensa hylättiin. Van Noorden valitti päätöksestä
alioikeuteen (Tribunal de Grande Instance, Valenca), joka pyysi
EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Sovellettava yhteisön oikeus ja erityisesti asetuksen N:o 1408/71
67 artikla, ei estä jäsenvaltion menettelyä, jossa jäsenvaltio
kieltäytyy antamasta työttömyysetuutta työntekijälle yli 69
artiklan mukaisen kolmen kuukauden enimmäisajan, kun kyseiseen
työntekijään ei ole koskaan sovellettu asianomaisen maan
sosiaaliturvalainsäädäntöä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan j alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta
1996 asti.]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan".
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408
----------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 20.4.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.