21.11.1991 690J0354

Valtion tuki - Välitön oikeusvaikutus - Kansallinen tuomioistuin - Ennakkoilmoitus - Veronluonteinen maksu - Menettely - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 21.11.1991. Fédération Nationale du
Commerce Extérieur des Produits Alimentaires and Syndicat National
des Négociants et Transformateurs de Saumon vs. French State. Ranskan
Conseil d'État'n kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan
3 kohdan viimeisen lauseen tulkinnasta. Tapaus C-354/90.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyi, asettaako ETY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 3 kohdan viimeinen lause jäsenvaltioiden
viranomaisille velvoitteen, jonka rikkominen vaikuttaa tuen toteuttamista
koskevien toimenpiteiden laillisuuteen, kun otetaan huomioon
myös sellaisen tilanne, että komissio myöhemmin hyväksyy tuen yhteismarkkinoille
soveltuvaksi. EY:n tuomioistuin totesi, että komission
ja kansallisten tuomioistuinten asiana on valvoa valtion tukia niin
kuin siitä on säädetty 93 artiklassa ja kehitetty EY:n tuomioistuimen
oikeuskäytännössä.
Kuten EY:n tuomioistuin on tapauksessa 78/76 Steinike & Weinlig vs.
Germany todennut, ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan määräyksen
tarkoituksena on, että komissio jatkuvasti seuraa ja valvoo tukia.
Tuen mahdollinen soveltumattomuus yhteismarkkinoille on vahvistettava
komission käynnistämässä aiheellisessa menettelyssä, johon voidaan
hakea muutosta EY:n tuomioistuimelta. Yllä mainitussa tapauksessa
EY:n tuomioistuin totesi, että 92 artiklan mukainen tukea koskeva
menettely voidaan aloittaa kansallisessa tuomioistuimessa, jotta se
voi päättää, onko valtion tuki myönnetty ilman, että 93 artiklan 3
kohdan alustavaa tutkimusta on noudatettu. EY:n tuomioistuin viittasi
tapaukseen 120/73 Lorenz vs. Germany ja siinä todettuun 93 artiklan 3
kohdan viimeisen lauseen välittömään oikeusvaikutukseen. Näillä perusteilla
on katsottava, että jos kansalliset viranomaiset toimivat
vastoin 93 artiklan 3 kohdan viimeistä lausetta, tämä vaikuttaa tuen
toteuttamista koskevien toimenpiteiden laillisuuteen. Tällaisessa tapauksessa
kansallisten tuomioistuinten on vahvistettava yksityisille
tästä johtuvat kansallisen lain säätämät seuraamukset, jotka liittyvät
tuen toteuttamista koskevien toimenpiteiden laillisuuteen, tuen
takaisinperintään, jos tukea on myönnetty tämän määräyksen vastaisesti,
ja mahdollisiin väliaikaistoimenpiteisiin. EY:n tuomioistuin
totesi tapauksessa C-301/87 French Republic vs. Commission, ettei
komissio saanut katsoa tukia laittomiksi ainoastaan, koska ennakkoilmoitusvelvollisuus
oli laiminlyöty, ilman että se oli tutkinut, oliko
tuki yhteismarkkinoille soveltuva. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta
kansallisten tuomioistuinten velvollisuuksiin, jotka johtuvat 93
artiklan 3 kohdan viimeisen lauseen kieltomääräyksen välittömästä oikeusvaikutuksesta.

EY:n tuomioistuin katsoi, että komission rooli 92 ja 93 artiklan
mukaan on täysin erilainen verrattuna kansallisen tuomioistuimen rooliin.
Kun komission on tutkittava ehdotetun tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille,
kansallisen tuomioistuimen ei tarvitse tehdä muuta
kuin turvata komission lopulliseen päätökseen saakka yksilöiden oikeudet,
jotka liittyvät valtion viranomaisen 93 artiklan 3 kohdan
viimeisen lauseen mahdolliseen rikkomiseen. Kun kansalliset tuomioistuimet
päättävät tällaisesta asiasta, ne eivät päätä tuen soveltuvuudesta
yhteismarkkinoille, vaan tästä päättää komissio yksinomaisella
vastuullaan. Komission päätökseen voidaan hakea muutosta EY:n tuomioistuimessa.

Kansallinen tuomioistuin kysyi mitä vaikutuksia komission lopullisella
päätöksellä on tuen toteuttamista koskevien toimenpiteiden
laillisuuteen, jos valtion tuki todetaan päätöksessä yhteismarkkinoille
soveltuvaksi. EY:n tuomioistuin katsoi, ettei komission
lopullinen päätös laillista ex post facto tuen toteuttamista koskevia
toimenpiteitä, jotka olivat laittomia, sillä ne oli tehty 93 artiklan
3 kohdan viimeisen lauseen kiellon vastaisesti. Muu tulkinta johtaa
tämän määräyksen välittömän oikeusvaikutuksen heikentymiseen ja niiden
yksilön oikeuksien sivuttamiseen, joita kansallisen tuomioistuimen
on suojeltava.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan viimeistä lausetta on
tulkittava niin, että se asettaa jäsenvaltioiden viranomaisille velvoitteen,
jonka rikkominen vaikuttaa tuen toteuttamista koskevien
toimenpiteiden laillisuuteen, eikä komission lopullinen päätös tuen
soveltuvuudesta yhteismarkkinoille tee ex post facto laittomasta
toimenpiteestä laillista.

TOSISEIKAT: Komissio tiedusteli kesällä 1984 Ranskan viranomaisilta
veronluonteisista maksuista, joita kerättiin asetuksen perusteella
mm. Fonds d'Intervention et d'Organisation des Marchés des Produits
de la Pêche Maritime et des Cultures Marinesin (FIOM) hyväksi. Tällä
asetuksella verotettiin tuontituotteita. Ranskan viranomaiset ilmoittivat
komissiolle, että tällainen käytäntö oli olemassa ja että uusi
FIOM:ia hyödyttävä asetus oli valmisteilla. Uudessa asetuksessa määrättäisiin
alempi vero ulkomaisten kalastajien Ranskaan tuomille
tuotteille kuin ranskalaisille tuotteille. Tämä uusi asetus (84-1297)
tuli voimaan 15.4.1985. Lokakuussa 1985 komissio lopetti ETY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn.
Kesäkuussa 1985 Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits
Alimentaires ja Syndicat National des Négociants et
Transformateurs de Saumon nostivat kanteen korkeimmassa oikeudessa
(Conseil d'État) ja vaativat veronluonteisia maksuja koskevan asetuksen
kumoamista. Ne katsoivat, että ETY:n perustamissopimuksen 93
artiklan 3 kohdan viimeistä lausetta oli rikottu. Conseil d'État
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tähän kysymykseen.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan viimeisen lauseen
on tulkittava tarkoittavan, ettei jäsenvaltio saa toteuttaa suunnitelmaa
tuen myöntämisestä tai muuttamisesta ennen kuin komissio on
muodostanut kantansa tuen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille, joko
alustavan tutkimuksen tai menettelyn lopussa. Tämä lause antaa yksityisille
henkilöille oikeuksia, joita kansalliset tuomioistuimet ovat
velvollisia suojelemaan.
(2) Kansallisten tuomioistuinten on siten julistettava laittomaksi
jäsenvaltion jokainen sellainen toimenpide, joka on otettu käyttöön
93 artiklan 3 kohdan viimeisen lauseen vastaisesti, ja määrättävä
tällaiselle laittomuudelle kaikki tarkoituksenmukaiset seuraukset.
(3) Jäsenvaltion 93 artiklan 3 kohdan viimeisen lauseen vastaisesti
toteuttaman toimenpiteen laittomuus ei poistu sillä, että komissio
katsoo lopullisessa päätöksessään, että tuki soveltuu yhteismarkkinoille.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 93 artikla vastaa ETA-sopimuksen 62 artiklaa.

ETA-sopimuksen pöytäkirja 26 EFTAn valvontaviranomaisen toimivallasta
ja tehtävistä valtion tukea koskevissa asioissa.
EFTA-valtioiden valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista
koskevan sopimuksen pöytäkirja 3 EFTAn valvontaviranomaisen tehtävistä
ja toimivallasta valtion tukea koskevissa asioissa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
VNp valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi 2.9.1965,
SK:490/1965.
VNp ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa
noudatettavista menettelytavoista 30.12.1993, SK:1605/1993.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E093

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
676J0078 673J0120
687J0301 687J0142

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN C-354/90:
691J0149 691J0144
691J0114 691J0047
691J0017 690J0312
690J0078
-----------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 2.6.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/SF/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.