04.07.1991 690J0213

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijä - Yhdenvertainen kohtelu - Ammattiyhdistys - Julkisen vallan käyttö - Ammattikilta - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 4.7.1991. Association de Soutien aux
Travailleurs Immigrés (ASTI) vs. Chambre des Employés Privés.
Luxemburgin Cour de Cassationin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
7, 48, 117, 118, 118 artiklan a kohdan ja 189 artiklan sekä
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 7 ja 8 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-213/90.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta
seuraavaa:
Tuleeko ETY:n perustamissopimuksen 7, 48, 117, 118, 118a artiklaa
ja 189 artiklan toista kappaletta sekä asetuksen N:o 1612/68 7 ja
8 artiklaa tai jokin noista säännöksistä tulkita siten, että ne
estävät jäsenvaltion lainsäädännössä vaatimasta maksuja ulkomaiselta
työntekijältä, joka on jäsenvaltion kansalainen ja joka on
pakollisen ammattikillan jäsen, kun ulkomaisella työntekijällä ei
ole ammattikillan jäsenenä oikeutta osallistua ammattikillan johtohenkilöiden
vaaleihin, koska oikeus on varattu ainoastaan maan
kansalaisille? Kysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa
selvittää estääkö yhteisön oikeus kansallisen lainsäädännön mukaisen
menettelyn, jossa kielletään ulkomaisilta työntekijöiltä osallistuminen
pakollisen ammattikillan jäsenten vaaleihin. Ulkomaiset
työntekijät joutuvat maksamaan ammattikillan jäsenmaksun ja ammattikillan
tehtävinä on puolustaa sen jäseninä olevien työntekijöiden
oikeuksia ja olla neuvoa antavana elimenä.
EY:n tuomioistuin toteaa aiempaan oikeuskäytäntöönsä viitaten,
että kysymystä omien ja ulkomaan kansalaisten erilaisesta kohtelusta
tulee tarkastella työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien
säännösten pohjalta eikä ETY:n perustamissopimuksen 7 artiklan
nojalla. Asetuksen 7 artiklaa sovelletaan vain sellaisiin
yhteisön oikeuden sääntelemiin tilanteisiin, joihin perustamissopimuksessa
ei ole nimenomaista syrjintäkieltoa.
Perusperiaatteena olevasta kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnän
kiellosta työntekijöiden vapaan liikkuvuuden alalla on säädetty
ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa. Periaate on
toistettu asetuksen N:o 1612/68 johdannossa ja useissa asetuksen
yksittäisissä säännöksissä, erityisesti 7 ja 8 artiklaa, joihin
viitattiin kansallisen tuomioistuimen esittämässä kysymyksessä.
Asetuksen 8 artiklan 1 kohta sisältää nimenomaisen syrjintäkiellon,
joka koskee työntekijöiden osallistumista ammattiyhdistyksiin
ja niiden toimintaan. Artiklan soveltamisalaa ei voida rajoittaa
kyseessä olevan elimen oikeudellisen muodon perusteella. Säännöksessä
viitattujen ammattiyhdistysoikeuksien käyttö ulottuu laajemmalle
kuin ammattiyhdistykset suppeassa merkityksessä ja oikeuksiin
kuuluu erityisesti osallistuminen työntekijäjärjestöihin,
jotka eivät lain mukaan ole ammattiyhdistyksiä mutta harjoittavat
samanlaisia tehtäviä työntekijöiden oikeuksia edustaessaan ja
puolustaessaan.

Ammattikillan (kuten Chambre Professionelle des Employés Privés)
jäsenyydestä seuraa 8 artiklan 1 kohdan mukainen oikeus äänestää
järjestön vaaleissa, kun ammattikillan yleinen tehtävä on suojella
jäsentyöntekijöidensä oikeuksia ja kun killan toiminnoista suurin
osa on luonteenomaisia ammattiyhdistys järjestöille. Merkitystä ei
näin ole sillä onko kyseinen ammattikilta 8 artiklassa tarkoitettu
ammattiyhdistys.
Aiempaan oikeuskäytäntöönsä viitaten EY:n tuomioistuin toteaa,
että asetuksen N:o 1612/68 8 artiklan 1 kohdassa oleva lauseke
vastaa ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 4 kohdassa säädettyä
lauseketta. 8 artiklan 1 kohdan perusteella on sallittua estää
toisesta jäsenvaltiosta olevan työntekijän osallistuminen ainoastaan
julkisoikeudellisten tehtäviin suorittamiseen.
Toisesta jäsenvaltiosta olevien työntekijöiden äänestysoikeuden
kieltämistä ammattikiltojen vaaleissa ei voida perustella 8 artiklan
1 kohdan perusteella ammattikillan kansallisen lainsäädännön
mukaisella oikeudellisella muodolla eikä sillä seikalla, että
jotkut toimet voivat sisältää osallistumista julkisen vallan käyttämiseen.

RATKAISU:
Asetuksen 1612/68 8 artiklan 1 kohtaa tulee tulkita siten, että se
estää kansallista lainsäädäntöä kieltämästä ulkomaiselta työntekijältä
oikeuden äänestää ammattikillan jäsenten vaaleissa, kun
ammattikiltaan kuuluminen ja ammattikillan jäsenmaksun maksaminen
on pakollista ja kun ammattikilta on vastuussa siihen kuuluvien
työntekijöiden etujen puolustamisesta ja kun sillä on neuvoa antava
ja neuvotteleva tehtävä lainsäädännön alalla.
Luxemburgin hallitus on toimittanut tuomioistuimelle kirjallisen
lausuman.

TOSISEIKAT:
Chambre des Employés Privés perustettiin Luxemburgin lailla
4.4.1924, jolloin muodostettiin vaaleihin perustuvia ammattikiltoja.
Ammattikillalla on oikeus antaa Luxemburgin hallitukselle
ehdotuksia, jotka hallituksen on tutkittava. Lainsäätäjän on selvitettävä
ammattikillan kanta, ennen kuin säädetään sitä koskevasta
asiasta. Luxemburgin lain mukaan (6 artikla laki 1924) vain
Luxemburgin kansalaiset voivat äänestää ammattikillan jäsenten
vaaleissa. Kyseisen lain mukaan (3 artikla 1926 muutoksen jälkeen)
ammattikilloilla on oikeus kulujensa kattamiseksi kantaa maksuja
jäseniltään työnantajien palkoista tekemien vähennysten muodossa.
Siirtotyöläisten tukiyhdistys ASTI ilmoitti 17.3.1987 kirjeellä,
että se ei tule työnantajan asemassaan maksamaan osuusmaksuja
ammattikillalle kolmesta ulkomaisesta työntekijästään. Perusteena
oli, että on epäloogista maksaa maksuja työntekijöiltä järjestölle,
jonka ulkopuolella he ovat.
Ammattikilta nosti kanteen alioikeudessa (Tribunal de Paix), joka
päätöksessään määräsi ASTIn maksamaan maksamatta jätetyt maksut.
ASTI valitti päätöksestä korkeimpaan oikeuteen (Cour de Cassation),
joka pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) On ristiriidassa asetuksen N:o 1612/68 8 artiklan kanssa, että
jäsenvaltion lainsäädännössä estetään työntekijöitä, jotka ovat
toisen jäsenvaltion kansalaisia ja jotka kuuluvat Chambre des
Employés Privèsin kaltaiseen ammattikiltaan, osallistumasta ammattikillan
vaaleihin kansalaisuutensa johdosta.
(2) Jos toisen jäsenvaltion kansalaisilta kielletään oikeus äänestää
vaaleissa, heitä ei myöskään voida vaatia osallistumaan ammattikillan
kulujen korvaamiseen.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 7 art. vastaa ETA-sopimuksen 4 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 48 art. vastaa ETA-sopimuksen 28 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 117 art. vastaa ETA-sopimuksen 66 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 118a artiklaa vastaa ETA-sopimuksen 67
artiklan 2 kohta.
Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1612/68 viitataan ETA-sopimuksen
liitteessä V. Liitteeseen V viitataan ETA-sopimuksen 28 artiklassa,
joka koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1612/68 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 15 artiklan 2 kohdan ilmaisua "18 kuukauden kuluessa
tämän asetuksen voimaantulosta" ei sovelleta.
b) Asetuksen 40 artiklaa ei sovelleta.
c) Asetuksen 41 artiklaa ei sovelleta.
d) Asetuksen 42 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.
d) Korvataan 42 artiklan 2 kohdassa viittaus Euroopan talousyhteisön
perustamissopimuksen 51 artiklaan viittauksella ETA-sopimuksen
29 artiklaan.
f) Asetuksen 48 artiklaa ei sovelleta.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E007 157E048
157E117 157E118
157E118a 157E189
368R1612
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
690J0010 679J0149
-----------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 21.2.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.