04.10.1991 690J0196

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Sovellettava lainsäädäntö - Aluksen rekisteröintivaltio - Työntekijä - Asuinvaltio - Asiallinen soveltamisala - Työsopimus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 4.10.1991. Fonds voor Arbeidsongevallen
vs. Madeleine De Paep. Hof van Cassatien kysymykset ETY:n
perustamissopimuksen 48 ja 51 artiklan sekä neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 3 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14
artiklan 2 kohdan tulkinnoista. Tapaus C-196/90.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta
seuraavaa:
Belgiassa asuva ja siellä rekisteröidyn yrityksen palkkaama henkilö,
joka työskentelee Ison-Britannian lipun alla purjehtivalla
kalastusaluksella, joutuu työtapaturmaan aluksella.
(1) Tuleeko asetuksen N:o 1408/71 13 artiklan 2 kohdan b alakohtaa
(nykyinen 13 artiklan 2 kohdan c alakohta) ja 14 artiklan 2 kohdan
c alakohtaa (nykyinen 14 b artikla) tulkita siten, että työntekijän
ja hänet palkanneen yhtiön välistä työsuhdetta tulee arvioida
sen valtion lainsäädännön perusteella, jossa yhtiöllä on rekisteröity
toimipaikka?
(2) Tuleeko työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja yhdenvertaista
kohtelua koskevaa yhteisön oikeutta, erityisesti ETY:n perustamissopimuksen
48 ja 51 artiklaa sekä asetuksen N:o 1408/71 3 artiklan
1 kohtaa, 13 artiklan 2 kohdan b alakohtaa (nykyinen 13 artiklan 2
kohdan c alakohta) ja 14 artiklan 2 kohdan c alakohtaa (nykyinen
14 b artikla), tulkita siten, että toimivaltaisen valtion työsuhdetta
ja työtapaturmien korvaamista sääntelevän lainsäädännön
soveltaminen ei voi aiheuttaa sitä, että työntekijä ei voi nojautua
kansalliseen lainsäädäntöön suhteessaan hänet palkanneeseen
yhtiöön tai hänen edunsaajansa suhteessaan työtapaturmavakuutuslaitokseen,
koska alus ei purjehtinut sen valtion lipun alla,
jossa yhtiön rekisteröity toimipaikka oli?
Ensimmäisestä kysymyksestä EY:n tuomioistuin toteaa, että asetuksen
N:o 1408/71 4 artiklan 1 kohdan perusteella asetus soveltuu
sosiaaliturvan eri aloja koskeviin jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin.
Asetuksen ristiriitasäännökset, mukaan lukien 13 ja 14 artikla,
soveltuvat vain tuohon lainsäädäntöön.
Kansallisen tuomioistuimen esittämän toisen kysymyksen tarkoituksena
on selvittää tilannetta, jossa työntekijä työskentelee yhdessä
jäsenvaltiossa rekisteröidyn yrityksen palkkaamana toisen
jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella. Työntekijä asuu
valtiossa, jossa on yrityksen rekisteröity toimipaikka. Tapaturman
sattuessa voimassa olleen asetuksen N:o 1408/71 14 artiklan 2
kohdan c alakohdan muodon mukaan sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö
on sen valtion lainsäädäntö, jossa yhtiön rekisteröity
toimipaikka sijaitsee. Tuon säännöksen perusteella sovellettavan
Belgian työtapaturmia sääntelevän lainsäädännön (laki 10.4.1971
artikla 76.1.4) mukaan edellytyksenä työntekijän kuulumiselle
sosiaaliturvajärjestelmään on, että alus, jolla hän työskentelee,
purjehtii Belgian lipun alla. Ei riitä, että työntekijä asuu Belgiassa
ja hänet palkanneen yrityksen rekisteröity toimipaikka
sijaitsee Belgiassa.
Toisen kysymyksen tarkoituksena on selvittää onko 14 artiklan 2
kohdan c alakohdalla sellainen vaikutus, että se estää soveltamasta
sen piiriin kuuluviin henkilöihin tai heidän edunsaajiinsa
kansallisia säännöksiä, joiden mukaan (a) edellytyksenä sosiaaliturvajärjestelmään
pääsemiselle on, että alus, jolla työntekijä
työskentelee, purjehtii kyseisen jäsenvaltion lipun alla ja (b)
mitä tahansa tuon valtion lainsäädännön määräyksiä, joiden perusteella
työsuhde on mitätön siten, että 14 artiklan 2 kohdan c
alakohdan tehokas soveltaminen estyy.

EY:n tuomioistuin toteaa, että sen oikeuskäytännön mukaan asetuksen
N:o 1408/71 osaston II säännökset muodostavat täydellisen ja
yhtenäisen ristiriitasäännösjärjestelmän. Näiden säännösten tarkoituksena
ei ole ainoastaan estää usean eri kansallisen lainsäädännön
samanaikaista soveltamista ja siitä seuraavia hankaluuksia,
vaan myös varmistaa, etteivät asetuksen N:o 1408/71 soveltamisalaan
kuuluvat henkilöt jää ilman sosiaaliturvaa sillä perusteella,
ettei mikään lainsäädäntö sovellu heihin. Erityisesti
edellytykset, jotka koskevat henkilön oikeutta liittyä sosiaaliturvajärjestelmään,
eivät saa aiheuttaa henkilöiden poissulkemista
kyseisen lainsäädännön soveltamisalasta, kun lainsäädäntö asetuksen
N:o 1408/71 mukaan soveltuu heihin.
Asetuksen N:o 1408/71 14 artiklan 2 kohdan c alakohdalta vietäisiin
kaikki teho, jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia maan
lipun alla purjehtimiseen kytkettyjä edellytyksiä sosiaaliturvajärjestelmään
liittymiseksi, voitaisiin soveltaa 14 artiklan 2
kohdan c alakohdan piiriin kuuluvaa henkilöä vastaan. Tämä tulkinta
koskee myös työsopimusten mitättömyyttä sääntelevää kansallista
lainsäädäntöä. Nuo säännökset eivät voi estää asetuksen N:o
1408/71 ristiriitasäännösten soveltamista.

RATKAISU:
(1) Neuvoston asetus N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin
ja heidän perheenjäseniinsä ei sisällä työntekijän ja työnantajan
välistä työsuhdetta säänteleviä, sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia
ristiriitasäännöksiä.
(2) Asetuksen N:o 1408/71 14 artiklan 2 kohdan c alakohtaa sen
helmikuussa 1980 voimassa olevassa muodossa täytyy tulkita siten,
että se estää soveltamasta sen piiriin kuuluviin henkilöihin tai
heidän etuudensaajiinsa (a) säännöstä jäsenvaltion sovellettavasta
lainsäädännöstä, jonka mukaan pääsy ylläpidettyyn sosiaaliturvajärjestelmään
edellyttää, että alus, jolla työntekijä työskentelee,
purjehtii tuon jäsenvaltion lipun alla ja (b) tuon jäsenvaltion
lainsäädännön säännöstä, jossa säädetään sopimuksen mitättömyydestä
niiltä osin kuin säännös estää 14 artiklan 2 kohdan c
alakohdan ristiriitasäännöksen täyden tehokkuuden.

TOSISEIKAT: Kantajana on työtapaturmien korvaamisesta vastaava
julkinen rahasto (Fonds voor Arbeidsongevallen). Rahaston tehtävistä
on säädetty Belgian lainsäädännössä (Moniteur belge 1971,
p.5201). Vastaajana on Madeleine De Paep, Hosanne kalastaja-aluksen
haaksirikossa kuolleiden Germain Ackxin vaimo ja Piet Ackxin
äiti. Riita koskee elinkorkoa, jota De Paep hakee rahastolta poikansa
kuoleman johdosta.
Hosanne-aluksen omisti De Pax osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka
oli Knocke-Heistissa Belgiassa. Yhtiön johtajana toimi
Madeleine De Peap. Alus myytiin 29.1.1980 brittiläiselle Minerva
Fisheries Ltd:lle. Yhtiö rekisteröi aluksen brittiläisenä. Germain
Ackx ja Madeleine De Paep omistivat puolet yhtiön osakepääomasta.
Alus katosi helmikuun 15. ja 16 päivän välisenä yönä 1980. Germain
ja Piet Ackx julistettiin virallisesti kuolleiksi 15.9.1981. Onnettomuushetkellä
Piet Ackx oli edelleen De Pax yhtiön palkkalistalla.
Rahasto kieltäytyi maksamasta rva De Paepin hakemaa maksua.
De Paep valitti päätöksestä alioikeuteen (Arbeidsrechtsbank), joka
päätöksellään vahvisti De Paepin vaatimuksen. Rahasto valitti
päätöksestä ensimmäisen ylioikeuteen (Arbeidshof). Tuomioistuin
katsoi, että asetuksen N:o 1408/71 14 artiklan 2 kohdan c alakohdan
edellytykset täyttyivät. Belgian lainsäädäntöä oli sovellettava,
ja tällä perusteella tuomioistuin myönsi De Paepille eläkkeen,
joka vastasi 20 %:a Piet Ackxin vuosittaisista tuloista. Rahasto
valitti tästä päätöksestä edelleen korkeimpaan oikeuteen (Hof van
Cassatie), joka pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua esittämiinsä
kysymyksiin.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) Sovellettavan lainsäädännön ratkaiseminen työntekijän ja työnantajana
olevan yrityksen välillä olevan työsuhteen osalta on asetuksen
N:o 1408/71 soveltamisalan ulkopuolella.
(2) Asetuksen N:o 1408/71 osaston II säännökset, erityisesti 13
artiklan 2 kohdan b alakohta (nykyinen c) ja 14 artiklan 2 kohdan
c alakohta (nykyinen 14b artiklan 4 kohta), estävät soveltamasta
noiden säännösten piiriin kuuluviin henkilöihin ja heidän etuudensaajiinsa
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön säännöstä, jonka
mukaan liittyminen sosiaaliturvajärjestelmään edellyttää välittömästi
tai välillisesti kyseessä olevan henkilön työskentelevän
aluksella, joka purjehtii tuon jäsenvaltion lipun alla.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 48 art. vastaa ETA-sopimuksen 28 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 51 art. vastaa ETA-sopimuksen 29 artiklaa.
Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen
liitteessä VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta 1996
asti]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan"
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E048 157E051
371R1408
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
685J0060 689J0002
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 18.2.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.