18.06.1991 689J0260

Ihmisoikeudet - Perusoikeudet - Kilpailu - Määräävä asema - Väärinkäyttö - Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrällinen rajoitus - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Sijoittautumisoikeus - Palvelujen vapaa liikkuvuus - Monopoli - Määräävä asema - Syrjintä - Rajoitus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 18.6.1991. Elliniki Radiophonia
Tileorassi AE vs. Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios
Kouvelas. Monemeles Protodikeio Thessalonikin kysymykset ETY:n
perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan f kohdan, 9, 30, 36,
85 ja 86 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-260/89.

OIKEUSKYSYMYS: Yhteisön oikeus ei estä televisiomonopolin
myöntämistä yleiseen etuun liittyvillä muuhun kuin taloudelliseen
harkintaan perustuvilla seikoilla. Monopoli ei kuitenkaan saa
loukata ETY:n perustamissopimuksessa turvattuja tavaroiden ja
palvelujen vapaata liikkuvuutta tai kilpailusääntöjä. Yhteisön
oikeuden tavaroiden vapaata liikkuvuutta sääntelevät säännökset
eivät estä kyseisen yksinoikeuden myöntämistä yhdelle yritykselle
ja tässä tarkoituksessa yksinomaisen valtuuden myöntämistä
lähetystoiminnalle tarpeellisen aineiston tai tuotteiden
maahantuontiin, vuokraamiseen tai levittämiseen, jos
tuontituotteita ei syrjitä kotimaisten tuotteiden kustannuksella.

Perustamissopimuksen 59 artiklassa kielletään kansalliset säännöt,
joissa luodaan monopolin haltijalle yksinoikeus lähetysten ja
toisista jäsenvaltioista lähtöisin olevien lähetysten uudelleen
lähettämiseen, jos tällainen monopoli johtaa muista kuin
kotimaasta peräisin olevien lähetysten syrjintään. Tällainen
monopoli voi kuitenkin olla oikeutettu 56 artiklan nojalla, johon
viitataan 66 artiklassa. Perustamissopimuksen 56 artiklassa
mainitaan mahdolliset yleisen järjestykseen, turvallisuuteen tai
kansanterveyteen liittyvät rajoitukset. Kyseisten kansallisten
sääntöjen ainoana tarkoituksena on välttää teknisiä häiriöitä
rajoittamalla televisiokanavien määrää. Tällainen tarkoitus ei
tässä tapauksessa ole oikeutettu 56 artiklan nojalla, koska
ainoastaan osa käytettävissä olevista kanavista oli käytössä.

Perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohta kieltää sen, että
yksinoikeus televisiolähetysten lähettämiseen ja uudelleen
lähettämiseen myönnetään yhdelle yritykselle, jos tämä voi johtaa
siihen, että yritys omia ohjelmia suosimalla rikkoo 86 artiklaa.
Perustamissopimuksen 86 artiklan soveltamisesta voidaan kuitenkin
luopua, jos artiklan soveltaminen estää yritystä täyttämästä sille
asetettuja erityisiä tavoitteita.

Perustamissopimuksen 2 artiklasta ei voida johtaa perustetta,
jolla voitaisiin päättää, onko kansallinen televisiomonopoli
ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa, koska artikla sääntelee
Euroopan talousyhteisön tavoitteita.

Kuten tämä tuomioistuin on aikaisemmin toistuvasti todennut,
perusoikeudet ovat kiinteä osa sen soveltamia yleisiä
oikeusperiaatteita. Näiden oikeuksien suojaamiseksi EY:n
tuomioistuin on velvollinen etsimään vaikutteita jäsenvaltioiden
yhteisistä valtiosääntöperinteistä. Sellaiset kansainväliset
ihmisoikeussopimukset, joiden laadintaan jäsenvaltiot ovat
osallistuneet tai jotka ne ovat allekirjoittaneet, voivat tarjota
yhteisön oikeuden puitteissa huomioon otettavia suuntaviivoja.
Euroopan ihmisoikeussopimuksella on erityinen merkitys tässä
suhteessa. Yhteisö ei näin ollen voi hyväksyä toimenpiteitä, jotka
ovat ristiriidassa näin tunnustettujen ja turvattujen
ihmisoikeuksien kanssa. Kuten tuomioistuin on aikaisemmin
todennut, sillä ei ole toimivaltaa tutkia sitä, ovatko Euroopan
ihmisoikeussopimus ja kansalliset säädökset sopusoinnussa, jos
jälkimmäiset eivät kuulu yhteisön oikeuden alaan. Toisaalta, jos
kansalliset säädökset kuuluvat yhteisön oikeuden alaan ja EY:n
tuomioistuimelta pyydetään ennakkoratkaisua, sen on annettava
kaikki kansallisen tuomioistuimen tarvitsemat tulkintaperusteet
sen määrittämiseksi, ovatko kansalliset säädökset sopusoinnussa
yhteisön tuomioistuimen turvaamien ja erityisesti Euroopan
ihmisoikeussopimuksesta johdettavien perusoikeuksien kanssa. Kun
jäsenvaltio vetoaa perustamissopimuksen 56 ja 66 artiklaan
tarkoituksenaan oikeuttaa säännös, joka todennäköisesti haittaa
palvelujen vapaata liikkuvuutta, tällaista oikeutusta on
tarkasteltava yleisten oikeusperiaatteiden ja erityisesti
perusoikeuksien valossa. Perustamissopimuksen 56 ja 66 artiklan
yhdessä sisältämät rajoitukset koskevat kyseisiä kansallisia
säännöksiä ainoastaan, jos ne ovat sopusoinnussa yhteisön
tuomioistuimen valvomien perusoikeuksien kanssa. Kansallisen
tuomioistuimen ja tarvittaessa EY:n tuomioistuimen on siten
arvioitava kyseisten säännösten soveltamista kaikkien yhteisön
oikeuden säännösten perusteella. Näihin säännöksiin kuuluu
sananvapaus sellaisena kuin se on turvattu Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa, ja se muodostaa EY:n
tuomioistuimen turvaaman yleisen oikeusperiaatteen.
Jäsenvaltioiden soveltaessa perustamissopimuksen 56 ja 66 artiklan
mahdollistamia rajoituksia palvelujen tarjoamisvapauteen yleisen
järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden
perusteella, tällaisia rajoituksia on arvioitava Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaan sisältyvän sananvapauden
yleisen periaatteen valossa.

RATKAISU:
(1) Yhteisön oikeus ei estä televisiomonopolin myöntämistä
yleiseen etuun liittyvillä muilla kuin taloudelliseen harkintaan
perustuvilla seikoilla. Tapa, jolla monopoli on järjestetty, ei
saa kuitenkaan loukata perustamissopimuksen sääntöjä tavaroiden ja
palvelujen vapaasta liikkuvuudesta tai kilpailusääntöjä.

(2) ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta
sääntelevät artiklat eivät estä televisiolähetystoimintaan
liittyvän yksinoikeuden myöntämistä yhdelle yritykselle ja
yksinomaisen valtuuden myöntämistä tätä tarkoitusta varten
lähetystoiminnalle tarpeellisen aineiston tai tuotteiden
maahantuonnille, vuokraamiselle tai levittämiselle, sillä
edellytyksellä, että kotimaisten ja maahantuotujen tuotteiden
välille ei synny syrjintää jälkimmäisen vahingoksi.

(3) ETY:n perustamissopimuksen 59 artiklassa kielletään
kansalliset säännöt, jotka luovat monopolin, joka muodostuu
yksinoikeudesta monopolin haltijan lähetysten ja toisista
jäsenvaltioista lähtöisin olevien lähetysten uudelleen
lähettämiseen silloin, kun tällainen monopoli johtaa syrjintään
toisista jäsenvaltioista peräisin olevien lähetysten vahingoksi.
Tällaiset kansalliset säännöt voivat kuitenkin olla oikeutettuja
perusteella, joka mainitaan perustamissopimuksen 56 artiklassa,
johon viitataan 66 artiklassa.

(4) Perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohdassa kielletään
televisiolähetysten lähettämiseen ja uudelleen lähettämiseen
liittyvän yksinoikeuden myöntäminen yhdelle yritykselle, silloin
kun tämä oikeus voi luoda tilanteen, jossa tämä yritys voi omia
ohjelmia suosivalla syrjivällä päätöksenteolla rikkoa 86 artiklaa,
jollei 86 artiklan soveltaminen estä yritystä täyttämästä sille
asetettuja erityisiä tavoitteita.

(5) Perustamissopimuksen 2 artiklasta ei voida johtaa kantaa,
jonka perusteella voitaisiin päättää, onko kansallinen
televisiomonopoli ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa.

(6) Jäsenvaltioiden toimivallan rajoituksia soveltaa
perustamissopimuksen 56 ja 66 artiklassa viitattuja säännöksiä
yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden
perusteella on arvioitava Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10
artiklaan sisältyvän sananvapauden yleisen periaatteen valossa.

TOSISEIKAT: Dimotiki Étairia Piroforissis (DEP) niminen yritys
perusti yhdessä Thessalonikin pormestarin kanssa televisioaseman.
Elliniki Radiophonia Tileorassi AE (ERT) nosti asiassa kanteen
alioikeudessa (Monemeles Protodikeio Thessaloniki) väittäen
televisioaseman perustamisen ja lähetystoiminnan olevan kansallisen
lainsäädännön vastaisia. ERT vaati kyseisen televisioaseman
lähetystoiminnan väliaikaista kieltämistä, vahingonkorvauksia
sekä televisioaseman laitteiden takavarikointia. Pääkäsittelyn
vastaajat väittivät ERT:n vaatimusten olevan yhteisön oikeuden
sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan vastaisia.
Alioikeus pyysi ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Televisiomonopolin mahdollistava kansallinen laki vaatii
perustamissopimuksen 59 artiklassa mainitun poikkeusmahdollisuuden
käyttöä, koska kotimainen lähetysmonopoli ja ulkomaisten
lähetysten uudelleen lähettämisen monopoli voivat johtaa
jälkimmäisen syrjintään. Televisiolähetystoiminnan ollessa tällä
tavoin järjestetty tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia
säännöksiä rikotaan ainoastaan, jos monopoli syrjii ulkomaisia
tuotteita ja syrjintä johtuu monopolia valvovasta valtiosta.
Tällainen menettely ei ole oikeutettua 36 artiklan perusteella.
Perustamissopimuksen 90 artiklassa ei kielletä televisiomonopolia.
Perustamissopimuksen 90 artiklan, yhdessä 86 artiklan kanssa,
tarkastelun perusteella televisiolähetyksiin ja lähetysten
uudelleen lähettämiseen liittyvän yksinoikeuden myöntäminen
yhdelle yritykselle on katsottava olevan laiton toimenpide.
Toimenpidettä ei voi oikeuttaa 90 artiklan 2 kohdan perusteella.
Perustamissopimuksen johdanto-osaan ja 2 artiklaan ei
nimenomaisesti sisälly näkökohtia kansallisten televisiomonopolien
arvioimiseksi. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1
kohtaan sisältyvä sananvapauden oikeus, sellaisena kuin se
soveltuu televisiolähetyksiin ja televisiopalveluiden jakeluun,
ilmenee myös sananvapauden yleisenä periaatteena yhteisön
oikeudessa. Televisiomonopolien arvioimisen kannalta ei ole
mahdollista johtaa kyseisestä periaatteesta mitään edellä
mainittujen johtopäätösten lisäksi.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten
hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta, 18.5.1990,
SK:439/1990, SopS 19.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E002 157E003 157E009
157E030 157E036 157E085
157E086 157E059 157E090
157E056 157E066
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
673J0155 684J0311 681J0322
677J0013 689J0339 673J0004
684J0222 688J0005 684J0060
686J0012
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU 28.10.1994:
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.