11.06.1991 689J0300

Oikeudellinen perusta - Ympäristönsuojelu - Jäte - Direktiivi - Kemikaali - Lainsäädännön lähentäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 11.6.1991. Commission of the European
Communities vs. Council of the European Communities. Komissio haki
EY:n tuomioistuimelta julistusta siitä, että 21 päivänä kesäkuuta
1989 annettu neuvoston direktiivi 89/428/ETY kumotaan. Tapaus
C-300/89.

OIKEUSKYSYMYS: Tapauksessa oli kysymys direktiivin oikeudellisesta
perustasta. EY:n tuomioistuimen mukaan yhteisön toimenpiteen
oikeudellisen perustan valinta ei voi perustua toimielimen kantaan
toimenpiteen tavoitteesta. Oikeudellisen perustan valinnan on
perustuttava objektiivisiin tekijöihin, joita voidaan oikeudellisesti
valvoa. Näitä tekijöitä ovat erityisesti toimenpiteen
tavoitteet ja sisältö. EY:n tuomioistuin totesi, että direktiivin
89/428/ETY tavoitteena on toisaalta titaanidioksiditeollisuuden
jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentäminen ja toisaalta
tämän teollisuuden alan kilpailuolosuhteiden parantaminen.

Toimielimen toimivallan perustuessa kahteen ETY:n
perustamissopimuksen määräykseen toimielimen on annettava säännös
molempien määräysten perusteella. Perustamissopimuksen 100 a
artiklassa vaaditaan perustamissopimuksen 149 artiklan 2 kohdan
mukaista yhteistoimintamenettelyä Euroopan parlamentin kanssa, ja
130 s artiklassa edellytetään ainoastaan parlamentin kuulemista.
Kummankin määräyksen soveltaminen direktiivin 89/428/ETY
oikeudellisena perustana johtaisi tilanteeseen, jossa
yhteistoimintamenettely menettäisi olennaisen sisältönsä.
Tällaisessa tilanteessa määräyksiä ei voida soveltaa
samanaikaisesti direktiivin oikeudellisena perustana. On valittava
kumpi määräyksistä on oikea oikeudellinen perusta direktiiville.

Perustamissopimuksen 130 r artiklan 2 kohdan sanamuodon
perusteella on selvää, ettei yhteisön toimenpide voi perustua 130
s artiklaan ainoastaan siksi, että ympäristönsuojelu on eräs sen
tavoitteista. Tuomioistuin on aikaisemmin todennut, että
ympäristön- ja terveydensuojeluun liittyvä sääntely voi olla
taakka niiden kohteeksi joutuville yrityksille, ja kilpailu voi
vääristyä, jollei kansallisia säännöksiä yhdenmukaisteta. Tietyn
teollisuuden alan tuotanto-olosuhteita koskevien kansallisten
ympäristösäännösten lähentäminen kilpailun vääristymien
poistamiseksi on omiaan edistämään sisämarkkinoidem toteutumista.
Perustamissopimuksen 100 a artikla on erityisen sopiva
sisämarkkinoiden toteutumisen kannalta. Perustamissopimuksen 100 a
artiklan 3 kohdassa on vaatimus korkeasta ympäristönsuojelun
tasosta lähennettäessä sisämarkkinoiden toimintaa koskevia
kansallisia säännöksiä. Tämän säännöksen perusteella on selvää,
että ympäristönsuojelun tavoitteet, joihin viitataan 130 r
artiklassa, voidaan tehokkaaasti saavuttaa 100 a artiklan nojalla
annetuilla yhdenmukaistamistoimenpiteillä. Näin ollen neuvoston
olisi pitänyt soveltaa 100 a artiklaa kyseisen direktiivin
oikeudellisena perustana. Koska neuvosto virheellisesti sovelsi
130 s artiklaa direktiivin oikeudellisena perustana, kyseinen
direktiivi on kumottava.

RATKAISU:
(1) Neuvoston direktiivi 89/428/ETY, joka koskee
titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen
vähentämistä ja poistamista koskevien ohjelmien
yhdenmukaistamista, kumotaan.
(2) Komissio velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Neuvoston 21 päivänä kesäkuuta 1989 antama direktiivi
89/428/ETY koskee titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman
pilaantumisen vähentämistä ja poistamista koskevien ohjelmien
yhtenäistämistä. Komission ehdotuksessa direktiivin oikeudellisena
perustana oli ETY:n perustamissopimuksen 100 a artikla.
Direktiivin oikeudelliseksi perustaksi tuli kuitenkin 130 s
artikla. Komissio nosti kanteen EY:n tuomioistuimessa direktiivin
kumoamiseksi, koska se katsoi, että direktiiviltä
puuttui oikeudellinen perusta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Kyseinen direktiivi annettiin väärän oikeudellisen perustan
nojalla ja se on siksi kumottava. Komissio velvoitetaan vastaamaan
oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 130 r artikla ja 130 s artikla vastavat
ETA-sopimuksen 73 artiklaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
389L0428 157E130s 157E100
157E235 157E100a 157E130r
157E008a 157E002 157E003
157E149
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
686J0045 687J0165 679J0138
679J0139 679j0091 679J0092
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 300/89:
691J0155
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU 5.11.1994:
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.