20.09.1990 689J0005

Valtion tuki - Takaisinperintä - Kansallinen lainsäädäntö - Menettely - Oikeusvarmuus - Oletettujen oikeutusten suoja - Komissio - Päätös - Täytäntöönpano - Poikkeus - Ajallinen rajoitus - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 20.9.1990. Commission of the European
Communities vs. Federal Republic of Germany. Komissio haki EY:n
tuomioistuimelta julistusta siitä, että Saksa oli jättänyt komission
17 päivänä marraskuuta 1987 tekemästä päätöksestä 88/174/ETY
johtuvat velvoitteensa täyttämättä. Tapaus C-5/89.

OIKEUSKYSYMYS: Saksa väitti, että tukea saaneen yrityksen oletettujen
oikeutusten suoja on asetettava etusijalle suhteessa yhteisön
etuun saada tuki takaisinperityksi.
EY:n tuomioistuin vetosi ratkaisussaan oikeuskäytäntöönsä, jonka
mukaan laittomasti maksettuja tukia peritään pääsääntöisesti takaisin
kansallisia menettelysäännöksiä noudattaen. Tämä ei saa
kuitenkaan tehdä mahdottomaksi yhteisön oikeuden edellyttämää takaisinperintää.

EY:n tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oletettujen
oikeutusten suojaa koskeva periaate on osa yhteisön oikeusjärjestystä.
Tämän vuoksi ei voida pitää yhteisön oikeusjärjestyksen
vastaisena sitä, että kansallinen oikeus suojaa oletettuja
oikeuksia ja oikeusvarmuutta laittomasti maksettujen tukien takaisinperinnässä.
Tämä koskee myös yhteisön oikeuden vastaisesti
myönnettyjen kansallisten tukien takaisinperintää. Kun ETY:n perustamissopimuksen
93 artiklassa on pakottavasti määrätty, että
komissio valvoo valtion myöntämiä tukia, tuensaaja voi nauttia
oletettujen oikeutusten suojaa ainoastaan silloin, kun tuki on
myönnetty 93 artiklan menettelysääntöjä noudattaen. Huolellisella
liikkeenharjoittajalla on useimmiten mahdollisuus varmistaa, onko
tätä menettelyä noudatettu. Komissio on lisäksi tiedottanut EY:n
virallisen lehden ilmoituksessa mahdollisille tuensaajille riskistä,
että laittomasti myönnetyt tuet on mahdollisesti maksettava
myöhemmin takaisin.

EY:n tuomioistuin katsoi, ettei ole poissuljettua, että laittoman
tuensaaja voi poikkeustapauksissa vedota olosuhteisiin, jotka
suojaavat hänen olettamustaan tuen laillisuudesta, eikä hänen
tällöin ole maksettava takaisin tukea. Tällaisessa tapauksessa
kansallinen tuomioistuin on velvollinen tutkimaan kaikki asiaan
kuuluvat seikat. Jos on tarpeen, kansallinen tuomioistuin voi
pyytää EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

EY:n tuomioistuin totesi, ettei jäsenvaltio, jonka kansallinen viranomainen
on myöntänyt tuen 93 artiklan vastaisesti, voi vetoamalla
tuensaajan oletettujen oikeutusten suojaan vetäytyä velvollisuuksistaan
panna täytäntöön tuen takaisinperintää koskeva komission
päätös. Jos tämä olisi mahdollista, 92 artiklan ja 93 artiklan
määräykset menettäisivät merkityksensä, sillä kansalliset
viranomaiset voisivat nojautua omiin laittomiin tekoihinsa poistaakseen
näihin artikloihin perustuvien komission päätösten vaikutukset.

Saksa vetosi Baden-Württembergin liittovaltion hallintomenettelylain
48 pykälään ja sen oletettujen oikeutusten suojaan ja katsoi,
että komission päätöksen täytäntöönpano oli täysin mahdotonta ja
tämän pykälän mukaan takaisinperinnän tulee tapahtua viimeistään
vuoden kuluttua siitä, kun viranomainen sai tiedon takaisinperintään
oikeuttavista seikoista.

EY:n tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä todetaan,
että jäsenvaltio ei saa vedota kansallisen oikeusjärjestyksen
säädöksiin, käytäntöön tai olosuhteisiin, ja perustella näin yhteisön
oikeuden velvoitteiden täyttämättä jättämistä.
EY:n tuomioistuin katsoi, että kansallisia määräaikoja on sovellettava
niin, ettei yhteisön oikeuden edellyttämä takaisinperintä
käy mahdottomaksi. Lisäksi yhteisön edut on otettava kokonaisuudessaan
huomioon.

RATKAISU:
(1) Saksan liittotasavalta on laiminlyönyt ETY:n perustamissopimuksesta
johtuvat velvoitteensa jättämällä täytäntöönpanematta komission
17 päivänä marraskuuta 1987 tekemän päätöksen 88/174/ETY,
joka koski Baden-Württembergin liittovaltion myöntämiä tukia puolivalmiita
ja valmiita alumiinituotteita valmistavalle BUG-Alutechnik
GmbH:lle.
(2) Saksan liittotasavallan on vastattava oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Baden-Württembergin liittovaltio myönsi BUG-Alutechnik
GmbH:lle 2 miljoonan DM:n tuen, jotta yritys saataisiin sellaiseen
kuntoon, että se olisi kannattava yrityskauppa Kaiser Aluminiumille.
Kaiser Aluminium aloitti yrityskaupan jälkeen uudelleenjärjestelyn.
Tuki myönnettiin sillä ehdolla, että liittovaltio vapautuu
entisistä 7 miljoonan DM:n takauksistaan. Komissio sai lehdistön
kautta tietää tästä tuesta. Saksan liittotasavallan hallitus
vahvisti, että tällainen tuki oli myönnetty. Komissio aloitti 93
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ja katsoi päätöksessään,
että Saksan myöntämä tuki oli laiton, koska se oli myönnetty 93
artiklan 3 kohdan vastaisesti eikä soveltunut 92 artiklan tarkoittamassa
merkityksessä yhteismarkkinoille. Saksan oli perittävä takaisin
maksettu tuki, ja sen oli ilmoitettava komissiolle kahden
kuukauden sisällä, mihin toimiin se oli ryhtynyt pannakseen komission
päätöksen täytäntöön. Saksa ei valittanut päätöksestä EY:n
tuomioistuimeen, mutta arvosteli komission päätöstä komissiolle
annetuissa ilmoituksissa. Kun Saksa ei pannut komission päätöstä
täytäntöön, komissio haki EY:n tuomioistuimelta julistusta siitä,
että Saksa oli jättänyt komission päätöksestä johtuvat velvoitteensa
täyttämättä.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Julkiasiamiehen mielestä EY:n tuomioistuimen tulee todeta, että
Saksan on laiminlyönyt ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdan ensimmäisessä alakohdassa sekä 189 artiklan 4 kohdassa
sille asetettuja velvoitteita. Saksa on velvoitettava vastaamaan
oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissop. 93 artikla vastaa ETA-sopimuksen 62 artiklaa.
ETA-sopimuksen pöytäkirja 26 EFTAn valvontaviranomaisen toimivallasta
ja tehtävistä valtion tukea koskevissa asioissa.
EFTA-valtioiden valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista
koskevan sopimuksen pöytäkirja 3 EFTAn valvontaviranomaisen
tehtävistä ja toimivallasta valtion tukea koskevissa asioissa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
VNp valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi 2.9.1965,
SK:490/1965.
VNp ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa
noudatettavista menettelytavoista 30.12.1993, SK:1605/1993.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E092 157E093
388D0174
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
687J0094 687J0142
682J0205
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN C-5/89:
691J0183 688J0303
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 2.6.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIK. INSTITUUTTI/SF/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.