13.11.1990 689J0099

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Sosiaaliturva - Siirtotyöläinen - Perhe-etuus - Perheenjäsen - Asuinvaltio - Pätemättömyys - Liittymissopimus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 13.11.1990. Francisco Yánez-Campoy
vs. Bundesanstalt für Arbeit. Frankfurt am Mainin Sozialgerichtin
kysymykset neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 73 artiklan 1
kohdan ja 99 artiklan tulkinnasta. Tapaus C-99/89.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
Tuliko asetuksen N:o 1408/71 99 artiklan mukainen kaikille
jäsenvaltioille yhtenäinen ratkaisu voimaan tammikuussa 1986 ja
onko asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan 1 kohta tämän seurauksena
sovellettavissa tammikuusta 1986 lähtien Saksassa työskentelevien
espanjalaisten työntekijöiden Espanjassa asuviin lapsiin?

EY:n tuomioistuin toteaa kansallisen tuomioistuimen esittämän
kysymyksen johdosta aluksi, että Espanjan ja Portugalin
liittymissopimuksen 60 artiklalla otetaan käyttöön
siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat muussa jäsenvaltiossa kuin
Espanjassa asuvia espanjalaisia työntekijöitä, joiden perheet
asuvat Espanjassa. Kyseisten siirtymäsäännösten mukaan asetuksen
N:o 1408/71 73 artiklan 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti
tällaiseen työntekijään. Kyseisessä 60 artiklassa säädetään
kahdesta vaihtoehtoisesta ratkaisusta siirtymäjärjestelyjen
lopettamiseksi ja asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan 1 kohdan
sovellettavaksi tekemisestä espanjalaisiin työntekijöihin ja
heidän perheenjäseniinsä. Tämä tapahtuu joko asetuksen N:o 1408/71
99 artiklan mukaisen yhtenäisen ratkaisun voimaansaattamisella tai
jos se ei onnistu, siirtymäkauden päättymisellä 31.12.1988.

Tapauksessa on kyse 1.1.1986 Espanjan ja Portugalin liittymisestä
alkavasta kaudesta, joka päättyi siirtymäkauden päättyessä
31.12.1986. Tästä aiheutui kysymys, täyttyikö liittymissopimuksen
60 artiklan ensimmäinen edellytys eli, tuliko asetuksen N:o
1408/71 99 artiklan mukainen yhtenäinen ratkaisu voimaan. EY:n
tuomioistuimen 15.1.1986 antaman Pinna 41/84 ratkaisun nojalla
asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan 2 kohta katsottiin
pätemättömäksi. EY:n tuomioistuin rajoitti tuossa ratkaisussaan
kuitenkin tuomion ajallisia vaikutuksia. Eli ratkaisuun ei voinut
vedota hakemusten tueksi, joissa haettavat etuudet liittyivät
tuomion antamisen päivämäärää edeltäneisiin kausiin, paitsi
sellaiset työntekijät, jotka olivat nostaneet kanteen ennen tuota
päivämäärää. Tuomioistuin katsoi ratkaisussaan 2.3.1989 Pinna II
359/87 - neuvoston jättäessä hyväksymättä ETY:n
perustamissopimuksen 51 artiklaan liittyviä uusia säännöksiä -
että koska asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan 2 kohta oli todettu
pätemättömäksi tuli 73 artiklan 1 kohdan mukainen perhe-etuuksien
maksujärjestelmä yleisesti sovellettavaksi. EY:n tuomioistuin
toteaa, että tämän havainnon valossa sekä tuomioistuimen 15.1.1986
antaman ratkaisun ajallisten rajoitusten vuoksi, täytyy katsoa,
että asetuksen N:o 1408/71 99 artiklan mukainen yhtenäinen
ratkaisu tuli voimaan 15.1.1986. Tämän mukaisesti asetuksen N:o
1408/71 73 artiklan 1 kohdan soveltamiseen voidaan vedota tuon
tuomion päivämäärästä lukien ja liittymissopimuksen 60 artiklan
mukaisesti espanjalaisten työntekijöiden kohdalla, jotka
työskentelevät muussa jäsenvaltiossa kuin Espanjassa ja joiden
perheet asuvat Espanjassa.

RATKAISU:
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 99 artiklan, sellaisena kuin
se on säädettynä neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2001/83, mukainen
kaikille jäsenvaltioille yhtenäinen ratkaisu tuli voimaan
15.1.1986. Tämän seurauksena asetuksen (ETY) N:o 1408/71 73
artiklan 1 kohta on sovellettavissa tuosta päivästä lukien muussa
jäsenvaltiossa kuin Espanjassa työskenteleviin espanjalaisiin
työntekijöihin, joiden perheet asuvat Espanjassa. Tämä tapahtuu
Espanjan ja Portugalin liittymissopimuksen 60 artiklaa noudattaen.

Saksan, Espanjan, Portugalin ja Ranskan hallitukset ovat
toimittaneet kirjalliset lausumat.

TOSISEIKAT: Kantaja hra Yánez-Campoy on Espanjan kansalainen, joka
asuu ja työskentelee Saksassa. Hänen kaksi lastaan asuvat Espanjassa.
Toimivaltainen saksalainen laitos (Bundesanstalt für Arbeit)
maksoi Saksan ja Espanjan välisen 4.12.1973 solmitun sosiaaliturvasopimuksen
nojalla Yánez-Campoylle perheavustusta 10 DM ensimmäisestä
lapsesta ja 25 DM toisesta lapsesta. Saksan perheavustuksia
koskevan lain mukaan perheavustuksen määrä on 50 DM ensimmäisestä
lapsesta ja 100 DM toisesta lapsesta. Yánez-Capoy teki
valituksen toimivaltaiselle valitusviranomaiselle (Arbeitsamt).
Valituksessaan hän väitti, että hänellä oli oikeus Saksan perheavustuksia
koskevan lain mukaisiin perheavustuksiin. Valitus
hylättiin. Yánez-Campoy valitti hylkäyspäätöksestä alioikeuteen
(Sozialgericht). Kantaja väitti alioikeudessa, että Espanjan ja
Portugalin liittymissopimuksen 60 artiklan mukaisesti ja seurauksena
EY:n tuomioistuimen päätöksestä Pinna 41/84 tulisi asetuksen
N:o 1408/71 73 artiklaa soveltaa 15.1.1986 lähtien espanjalaisiin
työntekijöihin.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Saksassa työskentelevillä espanjalaisilla työntekijöillä on
15.1.1986 lähtien oikeus Saksan lain (Bundeskindergeldgesetz)
mukaisiin perhe-etuuksiin (Kindergeld) Espanjassa asuvien lastensa
osalta.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan j alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta
1996 asti.]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan".
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408 185I060
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
684J0041
687J0359
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 26.7.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.