04.07.1990 689J0117

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Perhe-etuus - Perheavustus - Päällekkäisyyden estäminen - Perheenjäsen - Asuinvaltio - Oikeus etuuteen - Etuuden keskeytys - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 4.7.1990. Klaus Jürgen Kracht vs.
Bundesanstalt für Arbeit. Bundessozialgerichtin kysymykset
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 73 ja 76 artiklojen tulkinnasta.
Tapaus C-117/89.

OIKEUSKYSYMYS:
(1) Tuleeko oikeus asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan mukaisiin
etuuksiin katkaista tuon asetuksen 76 artiklan nojalla, jos perhe-etuudet
tai -avustukset eivät ole enää maksettavissa jäsenvaltiossa,
jossa perheenjäsenet asuvat, pelkästään sen vuoksi, että niitä
ei ole haettu?
(2) Tuleeko oikeus asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan mukaisiin
etuuksiin katkaista tuon asetuksen 76 artiklan nojalla, jos
perhe-etuudet tai -avustukset eivät ole enää maksettavissa
jäsenvaltiossa, jossa perheenjäsenet asuvat, pelkästään sen vuoksi,
että niitä ei ole haettu vapaasti määrätystä päivämäärästä lähtien?

EY:n tuomioistuin toteaa, että kansallisen tuomioistuimen
esittämien kysymysten tarkoituksena on selvittää, vaatiiko
asetuksen N:o 1408/71 76 artikla keskeyttämään asetuksen 73
artiklan mukaisen oikeuden etuuksiin, kun perhe-etuudet tai
-avustukset eivät ole enää maksettavissa jäsenvaltiosta, jonka
alueella perheenjäsenet asuvat, pelkästään sen vuoksi, ettei niitä
ole haettu tai niille ei ole haettu jatkoa. Asetuksen N:o 1408/71
73 artiklan ja 74 artiklan mukaan, sellaisena kuin ne ovat
muutettuina asetuksella N:o 2001/83, oikeus perhe-etuuksiin tai
-avustuksiin keskeytetään, jos perhe-etuudet tai -avustukset ovat
ammatillisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamisen perusteella
maksettavissa myös perheenjäsenten asuinvaltion lainsäädännön
mukaan. EY:n tuomioistuin on aiemmissa päätöksissään katsonut, että
oikeutta toisen vanhemman työskentelyvaltiossa maksettavissa
olevaan perheavustukseen ei katkaista, kun toinen vanhemmista asuu
lasten kanssa toisessa valtiossa, jossa työskentelee, mutta lasten
kanssa asuva vanhempi ei kuitenkaan saa perheavustuksia lasten
perusteella, koska kaikki jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset
edellytykset eivät täyty, kuten edellytys siitä, että avustusta
täytyy hakea. EY:n tuomioistuin on useaan otteeseen todennut, että
ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklan päämäärä, joka on
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, täytyy ottaa huomioon, kun
tulkitaan neuvoston asetuksia siirtotyöläisten sosiaaliturvan
alalta. EY:n tuomioistuimen tulkinnan mukaan 76 artiklan tarkoitus
on yksinomaan rajoittaa sitä mahdollisuutta, että oikeudet
etuuksiin ovat päällekkäisiä. Artikla täydentää saman asetuksen 73
artiklaa, jonka tarkoituksena on helpottaa siirtotyöläisiä saamaan
perheavustuksia työskentelymaastaan, kun perhe ei ole muuttanut
työntekijän mukana.

RATKAISU: Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 76 artiklaa,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 2001/83, täytyy
tulkita siten, että oikeutta tuon asetuksen 73 artiklan mukaisiin
etuuksiin ei voida keskeyttää, kun etuudet tai avustukset eivät ole
enää maksettavissa jäsenvaltiossa, jonka alueella perheenjäsenet
asuvat, pelkästään sen vuoksi, että niitä ei ole haettu tai niitä
ei ole haettu uudelleen.

Italian ja Saksan hallitukset ovat toimittaneet kirjalliset lausumat.

TOSISEIKAT: Kantaja hra Kracht kuuluu palkattuna työntekijänä
Saksan perhe-etuuksia sääntelevän lainsäädännön soveltamisalaan
(Bundeskindergeldgesetz). Hänen vaimonsa on Italian kansalainen,
joka työskentelee Italiassa ja asuu siellä pariskunnan kahden
lapsen kanssa, jotka ovat syntyneet 1964 ja 1966. Rva Kracht sai
perheavustusta lapsistaan vain vuoden 1983 loppuun saakka, koska
hän ei enää hakenut avustuksia tämän päivämäärän jälkeen.
Vastaajana oleva saksalainen laitos (Bundesanstalt für Arbeit)
kieltäytyi maksamasta perheavustuksia hra Krachtille.
Kracht valitti ratkaisusta alioikeuteen (Sozialgericht Oldenburg),
joka kumosi päätöksellään vastaajan kieltopäätöksen. Ylioikeus
(Landessozialgericht, Niedersachsen) hylkäsi vastaajan valituksen,
joka koski päätöstä maksaa perheavustuksia lapsista. Vastaaja
valitti päätöksestä edelleen korkeimpaan oikeuteen
(Bundessozialgericht), joka pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Oikeutta asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella 2001/83, mukaisiin perheavustuksiin
jäsenvaltiossa, jossa toinen vanhemmista työskentelee, ei katkaista
tuon asetuksen 76 artiklan nojalla, kun toinen vanhemmista asuu
lasten kanssa toisessa jäsenvaltiossa ja työskentelee siellä, mutta
ei saa perheavustuksia lasten perusteella sen vuoksi, että kaikki
tuon valtion lainsäädännön mukaiset edellytykset avustusten
tosiasialliselle myöntämiselle eivät täyty, nimenomaan siksi, että
etua ei ole haettu tai ei ole enää haettu.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklaa vastaa ETA-sopimuksen 29
artikla.
Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen
liitteessä VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.
[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta 1996
asti]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan"
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN ON TULKINNUT:
371R1408
157E051

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
683J0191
684J0153

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT RATKAISUUN
C-117/89:
691J0119
----------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 31.12.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.