13.11.1990 689J0106

Yhtiöoikeus - Täytäntöönpano - Direktiivi - Tehokkuus - Tulkintavaikutus - Kansallinen tuomioistuin - Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Sijoittautumisvapaus - Yhtiö - Pätemättömyys - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 13.11.1990. Marleasing SA vs. La
Comercial Internacional de Alimentación SA. Oviedon Juzgado di
Primera Instancia e Instrucciónin kysymykset neuvoston direktiivin
68/151/ETY 11 artiklan ja ETY:n perustamissopimuksen 58 artiklan
tulkinnasta. Tapaus C-106/89.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että jäsenvaltiolle
asetettu velvoite saavuttaa direktiivillä tavoiteltu
päämäärä ja toteuttaa kaikki tarvittavat erityis- tai yleistoimenpiteet
tämän velvoitteen täyttämisen varmistamiseksi ETY:n perustamissopimuksen
5 artiklan nojalla sitoo kaikkia jäsenvaltion
viranomaisia mukaan lukien kansalliset tuomioistuimet.
Tästä on seurauksena, että soveltaessaan kansallista lainsäädäntöä
kansallisen tuomioistuimen on noudatettava tulkinnassaan direktiivin
sanamuotoa ja tarkoitusta riippumatta siitä, onko kansallinen
lainsäädäntö hyväksytty ennen tai jälkeen sen kun direktiivi on
annettu. Tarkoituksena on saavuttaa direktiivin edellyttämä tulos
ja noudattaa siten ETY:n perustamissopimuksen 189 artiklan 3 kohtaa.
Kun kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä on tapaus, joka kuuluu
ensimmäisen yhtiöoikeudellisen direktiivin 68/151/ETY soveltamisalaan,
tuomioistuimen edellytetään tulkitsevan kansallista
lainsäädäntöä kyseisen direktiivin tarkoituksen ja sanamuodon
valossa, jotta direktiivin mukaiset takeet olisivat yhdenmukaiset
koko yhteisön alueella ja jotta yhtiötä ei voitaisi julistaa pätemättömäksi
muilla kuin direktiivin 11 artiklassa luetelluilla
perusteilla.
Näitä perusteita on tulkittava ankarasti sen varmistamiseksi, että
kun yhtiön pätemättömyyden perusteeksi esitetään, että yhtiön
tarkoitus on ristiriidassa lain tai yleisen järjestyksen kanssa,
tämä on ymmärrettävä yksinomaisena viittauksena yhtiön tarkoitukseen
sellaisena kuin se on otettu yhtiön perustamiskirjaan tai yhtiöjärjestykseen.

RATKAISU:
Kun kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä on tapaus, joka kuuluu
yhtiöiden takeiden yhteensovittamista koskevan neuvoston direktiivin
68/151/ETY soveltamisalaan, tuomioistuimen edellytetään
tulkitsevan kansallista lainsäädäntöä kyseisen direktiivin sanamuodon
ja tarkoituksen valossa, jotta direktiivissä säädetyt takeet
olisivat yhdenmukaiset koko yhteisön alueella ja jotta osakeyhtiötä
ei voitaisi julistaa mitättömäksi muutoin kuin direktiivin
11 artiklassa luetelluilla perusteilla.

TOSISEIKAT: Pääkäsittelyssä oli kyse kantajan Marleasing SA:n ja
vastaajan La Comercial Internacional de Alimentación SA:n (La
Comercial) välisestä riidasta. Viimeksi mainittu oli kolmen henkilön
perustama osakeyhtiö. Yksi perustajista oli Barviesa SA-yhtiö,
joka oli luovuttanut omat varansa perustetulle yhtiölle.
Barviesa SA:n merkittävä velkoja Marleasing SA väitti, että La
Comercial-yhtiö perustettiin itse asiassa vain Barviesa SA:n varojen
siirtämiseksi velkojien ulottumattomiin.

Kantaja vetosi Espanjan siviililakiin, jonka nojalla sopimus,
jolta puuttuu oikeusperuste, on pätemätön ja haki Oviedon alioikeudessa
(Juzgado di primera Instancia e Instrucción) La Comercial
Internacional de Alimentación SA:n perustamiskirjan julistamista
pätemättömäksi. Kantaja vaati vaihtoehtoisesti joko yhtiön perustamiskirjan
ja yhtiöjärjestyksen kumoamista, koska sen tarkoituksena
oli velkojien pettäminen, tai julistusta siitä, että Barviesa
SA:n sijoittama panos mitätöidään.
La Comercial vetosi puolustuksessaan siihen, että direktiivin
68/151/ETY 11 artiklassa luetellaan tyhjentävästi ne tilanteet,
joissa yhtiön pätemättömyys voidaan todeta. Oikeusperusteen puuttuminen
ei kuulu näihin tilanteisiin, joten yhtiötä ei voida julistaa
pätemättömäksi.
Espanja ei kuitenkaan ollut määräajan kuluessa saattanut direktiiviä
voimaan. Kansallinen tuomioistuin pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua siitä, onko kansalliseen lainsäädäntöön
täytäntöönpanematta jääneen neuvoston direktiivin 68/151/ETY 11
artikla suoraan sovellettavaa oikeutta, ja estääkö se siten yhtiön
pätemättömyyden muilla kuin 11 artiklassa mainituilla perusteilla.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
(1) Neuvoston direktiivin 68/151/ETY 11 artiklaan ei voida vedota
sellaisenaan yksilöä vastaan. Kansallisten tuomioistuinten on
kuitenkin tulkittava kansallista lainsäädäntöään direktiivin sanamuodon
ja tarkoituksen valossa. Kun yhtiön pätemättömyyttä haetaan,
kansallista lainsäädäntöä on tulkittava direktiivin 12 artiklan
valossa.
(2) Neuvoston direktiivin 68/151/ETY 11 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
sanontaa "yhtiön tarkoitus" on tulkittava siten, että
sillä tarkoitetaan yhtiön tarkoitusta sellaisena kuin se on julkaistu
yhtiön perustamiskirjassa tai yhtiöjärjestyksessä taikka
sellaisena kuin yhtiö on käytännössä perustamisesta asti tarkoitustaan
toteuttanut.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 5 art. vastaa ETA-sopimuksen 3 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 189 art. vastaa ETA-sopimuksen 7 artiklaa.
Neuvoston direktiiviin 68/151/ETY viitataan liitteessä XXII. Liitteeseen
XXII viitataan ETA-sopimuksen 77 artiklassa, joka koskee
yhtiöoikeutta.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Osakeyhtiölaki 29.9.1978, SK:734/1978 (muut. SK:92/1993 [ETA]),
erityisesti 2:10.
Kaupparekisterilaki 2.2.1979, SK:129/1979, erityisesti 23§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
368L0151 185I395
157E005 157E189
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
685J0152 683J0014
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN C-106/89:
690J0373
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 15.10.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.