19.06.1990 689J0213

Välitön oikeusvaikutus - Ensisijaisuus - Kansallinen tuomioistuin - Väliaikaistoimenpide - Tehokkuus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 19.6.1990. The Queen vs. Secretary of
State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and Others. Ison-Britannian
House of Lordsin kysymykset yhteisön lainsäädännön
tulkinnasta koskien kansallisten tuomioistuinten oikeutta päättää
väliaikaistoimenpiteistä tilanteissa, jotka koskevat EY:n lainsäädäntöä.
Tapaus C-213/89.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut,
että kaikkien jäsenvaltioiden on tehokkaasti ja yhdenmukaisesti
sovellettava yhteisön oikeuden suoraan sovellettavia säännöksiä
niiden voimaantulopäivästä siihen saakka, kun ne ovat voimassa.
Yhteisön oikeuden etusijan nojalla ETY:n perustamissopimus ja
yhteisön toimielinten suoraan sovellettavat toimenpiteet tekevät
voimaantullessaan automaattisesti soveltamiskelvottomiksi sen
kanssa ristiriidassa olevat kansalliset säännökset.
EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että kun kansalliset
tuomioistuimet soveltavat ETY:n perustamissopimuksen 5 artiklaa
niiden tehtävänä on varmistaa, että yhteisön oikeuden välittömän
oikeusvaikutuksen nojalla yksilölle turvattuja oikeuksia suojellaan.
Kansallinen lainsäädäntö, hallinnollinen menettely tai oikeuskäytäntö,
jotka estävät toimivaltaista kansallista tuomioistuinta
jättämästä soveltamatta yhteisön oikeuden vastaisen kansallisen
lainsäädännön, saattavat olla esteenä yhteisön oikeuden säännösten
täysivoimaisuudelle ja tehokkuudelle. Tämä olisi vastoin yhteisön
oikeuden keskeisiä vaatimuksia.
Yhteisön oikeuden tehokkuus vaarantuu, jos kansallisella lainsäädännöllä
voidaan estää toimivaltaista kansallista tuomioistuinta
päättämästä väliaikaistoimenpiteistä, joilla varmistetaan yhteisön
oikeudessa turvattuja oikeuksia koskevan tuomioistuimen päätöksen
tehokkuus.
Seurauksena on, että kansallinen tuomioistuin, joka on valmis
hyväksymään väliaikaistoimenpiteet, joutuu sivuuttamaan kansallisen
säännöksen. Tätä tulkintaa tukee ETY:n perustamissopimuksen 177
artiklan mukainen järjestelmä. Tämän järjestelmän tehokkuus kärsii,
jos kansallinen tuomioistuin, sen jälkeen kun se on ennakkoratkaisupyynnön
takia lykännyt jutun käsittelyä, ei voi päättää väliaikaistoimenpiteistä
ennen kuin se on ennakkoratkaisun saatuaan tehnyt
päätöksensä.

RATKAISU:
Kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltävänä on yhteisön oikeutta
koskeva tapaus, on jätettävä kansallinen säännös soveltamatta,
jos kyseinen kansallinen säännös on ainoana esteenä yhteisön oikeuden
edellyttämien väliaikaistoimenpiteiden hyväksymiselle.

TOSISEIKAT: Factortame Ltd ja ryhmä yrityksiä omistivat tai hallitsivat
95 kalastusalusta, jotka oli rekisteröity Ison-Britannian
lipun alle. Osa kalastusaluksista oli alunperin rekisteröity Espanjassa.
Kuitenkin vuodesta 1980 lähtien kyseiset alukset rekisteröitiin
Ison-Britannian rekisteriin. Alusten rekisteröintijärjestelmää
muutettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1988 uudella lailla. Uusi laki
edellytti uutta rekisteriä, johon tietyt edellytykset täyttävät
alukset tuli rekisteröidä. Yllä mainituja 95 kalastusalusta ei
rekisteröity, koska ne eivät täyttäneet em. edellytyksiä. Seurauksena
oli, että kyseiset alukset eivät saaneet kalastuslupaa. Alusten
omistajat nostivat kanteen alioikeudessa (Divisional Court of the
Queen's Bench Division) ja vaativat tuomioistuinta toteamaan, että
näitä säännöksiä ei saanut soveltaa heihin. Kantajat esittivät, että
kansallinen laki oli yhteisön oikeuden vastainen. Väliaikaistoimenpiteestä
päätettiin mutta liikenneviranomainen valitti päätöksestä
ylioikeuteen (Court of Appeal). Ylioikeus katsoi, ettei sillä ollut
oikeutta väliaikaistoimenpitein estää parlamentin antaman lain
soveltamista. Parlamentin ylähuone (House of Lords), jonka käsiteltäväksi
asia tuli, pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua EY:n
lainsäädännön tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Yhteisön oikeuden kansalliselle tuomioistuimelle asettamat velvoitteet
varmistaa yksilölle turvattujen oikeuksien tehokas suoja sisältävät
velvoitteen päättää tarpeen vaatiessa yhteisön oikeuden mukaisista
väliaikaistoimenpiteistä kiireellisten oikeuksien suojelemiseksi.
Yhdenmukaistetun EY:n lainsäädännön puuttuessa prosessuaalisten
säännösten ja väliaikaistoimenpiteiden edellytysten osalta noudatetaan
jäsenvaltioiden kansallisia määräyksiä. Kansalliset säännökset
ja edellytykset eivät kuitenkaan saa tehdä mahdottomaksi väliaikaistoimenpiteiden
käyttämistä yhteisön oikeudessa turvattujen oikeuksien
suojelemiseksi. Lisäksi edellytetään, että yhteisön oikeudessa
turvattuja oikeuksia ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia suojellaan yhdenmukaisesti.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 5 art. vastaa ETA-sopimuksen 3 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 177 artikla vastaa EFTA-valtioiden
valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen
34 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L muutoksenhausta hallintoasioissa 24.3.1950, SK:154/1950, 14§.
Ulosottolaki 3.12.1895, SK:37/1985, 3:12 ja 7:13.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E005 157E177
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
677J0106 679J0811
679J0826
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 8.3.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.