21.03.1990 687J0142

Valtion tuki - Uudelleenjärjestely - Ennakkoilmoitus - Laiminlyönti - Markkinat - Pääoma - Vientituki - Takaisinperintä - Komissio - Harkintavalta - Kauppapolitiikka - Tutkimus - Kilpailun vääristyminen - Asianosainen - Kuuleminen - Kumoamiskanne

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 21.3.1990. Kingdom of Belgium vs.
Commission of the European Communities. Belgia haki EY:n tuomioistuimelta
komission 4 päivänä helmikuuta 1987 tekemän päätöksen
87/507/ETY kumoamista. Tapaus C-142/87.

OIKEUSKYSYMYS: Komissio väitti, että EY:n tuomioistuimen tulee
jättää kumoamiskanne tutkimatta, sillä tukitoimenpiteet ovat ristiriidassa
ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja c
alakohdan kanssa ja ne oli lisäksi pantu täytäntöön 93 artiklan 3
kohdan vastaisesti.
EY:n tuomioistuin viittasi tapaukseen C-301/87 France vs. Commission,
jossa käsiteltiin komission oikeutta tehdä välipäätös tuen
keskeyttämisestä ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 ja 3
kohdan nojalla. EY:n tuomioistuin ei yhtynyt komission kantaan,
jonka mukaan ennen ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan
mukaisen alustavan tutkimuksen päättymistä maksettu tuki on laiton,
jolloin sen yhteensoveltuvuutta ETY:n perustamissopimuksen 92
artiklan 3 kohtaan on tarpeetonta tutkia.
Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ilmeni, että osakeyhtiön taloudellinen
tilanne oli epävakaa ja että tuotantoalalla oli ylikapasiteettia.
Lisäksi selvisi, että tilanne öljymarkkinoilla oli
johtanut siihen, että öljynporauksia oli vähennetty ja saumattomien
teräsputkien kysyntä oli laskenut. Näissä olosuhteissa yksikään
yksityinen sijoittaja ei olisi tehnyt pääomasijoitusta. Näin ollen
Belgian valtion toimenpiteissä oli kyse valtion tuesta, jota on
arvioitava ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan nojalla.
Belgian hallitus väitti, ettei kyseessä ollut valtion tuki vaan
tavanomainen osakkaan suorittama yhtiöpanos. Lisäksi hallitus
vetosi siihen, että toimenpide oli osa komission vuonna 1982 hyväksymää
investointiohjelmaa.
EY:n tuomioistuin viittasi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöönsä,
jonka mukaan julkisten viranomaisten osallistuminen missä muodossa
tahansa yrityksen pääomaan voi olla valtion tukea, kun ETY:n perustamissopimuksen
92 artiklan edellytykset täyttyvät. Se, onko
valtion osallistuminen valtion tukea, selviää siitä, olisiko yritys
voinut hankkia varoja pääomamarkkinoilta. Ottaen huomioon
yhtiön rakenteelliset ja taloudelliset ongelmat sekä markkinoilla
vallitsevat olosuhteet se olisi tuskin pystynyt hankkimaan tarvitsemansa
varat pääomamarkkinoilta. Tämän takia Belgian hallituksen
myöntämää taloudellista tukea on pidettävä valtion tukena.
Belgian hallitus väitti, että vaikka tukea pidettäisiin valtion
tukena, on kyse vientiin tarkoitetusta tuesta, joka kuuluu ETY:n
perustamissopimuksen 112 artiklan soveltamisalaan ja sulkee pois
92-94 artikloiden soveltamisen. Tubemeuse vie 90% tuotannostaan
kolmansiin maihin. EY:n tuomioistuin katsoi, että vaikka tukea
pidettäisiin vientitukena, ei 112 artikla, joka koskee kansallisen
vientituen yhdenmukaistamista yhteiseen kauppapolitiikkaan, sulje
pois 92-94 artikloiden soveltamista. Ei ole nimittäin poissuljettua,
että myös vientituet vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan. Markkinat, joilla yhteisön yritykset toimivat, ovat keskenään
riippuvaisia, joten ei ole poissuljettua, että tuki vääristää
kilpailua yhteisön sisällä myös silloin, kun tuettu yritys vie
melkein koko tuotantonsa kolmansiin maihin. Tuotteiden vienti on
ainoastaan yksi monesta tutkimuksissa huomioon otettavista seikoista.
Komissio oli päätöksessään ottanut huomioon mm. alan vaikean
tilanteen ja myös sen seikan, että Tubemeuse, jonka tuotanto
muodosti huomattavan osan yhteisön tuotannosta, aikoi irrottautua
Neuvostoliiton markkinoilta. Myönnetty tuki mahdollisti hakeutumisen
muille markkinoille. On hyvin todennäköistä, että Tubemeuse
tulee suuntaamaan toimintaansa yhteismarkkinoille. Edellä mainitut
seikat huomioon ottaen komissio oli oikein ja perustellusti harkinnut,
että Tubemeuselle myönnetty tuki saattoi vaikuttaa muiden
tällä alalla yhteisössä toimivien yritysten kilpailuasemaan ja
täten vaikuttaa kauppaan ja vääristää kilpailua ETY:n perustamissopimuksen
92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Belgian hallitus väitti, että kun ei ole olemassa sääntöä siitä,
minkä kynnyksen ylitettyään tuen katsotaan vaikuttavan yhteisön
sisäiseen kauppaan, voidaan viitata komission yleisesti käyttämään
periaatteeseen 5% markkinaosuuksista. EY:n tuomioistuin katsoi,
ettei Belgian väitettä voida hyväksyä, sillä tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaan tuen suhteellisen pieni määrä
tai tukea saavan yrityksen pieni koko ei sinänsä sulje pois mahdollisuutta,
että tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

EY:n tuomioistuin totesi, että oikeudesta tulla kuulluksi on muodostunut
yhteisön oikeusperiaate ottaen huomioon mm. tapauksessa
259/85 French Republic vs. Commission mainitut seikat, jotka on
oltava olemassa, jotta periaatteelle asetettuja edellytyksiä ei
loukata. EY:n tuomioistuin päätyi tässä tapauksessa siihen, että
huomautukset eivät sisältäneet mitään uutta tietoa komissiolle ja
Belgialle. Tästä seuraa, ettei se seikka, ettei Belgialla ollut
mahdollisuutta kommentoida huomautuksia, ollut omiaan vaikuttamaan
menettelyn tulokseen.
ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltumisen
osalta, komissio oli perustanut päätöksensä tutkimukseen
Belgian alueiden sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta,
josta ilmeni, ettei Liègen alueella, jossa Tubemeusellä oli kotipaikka,
ollut erityisen alhainen elämäntaso eikä siellä vallinnut
vakavaa alityöllisyyttä. Komissio katsoi 92 artiklan 3 kohdan c
alakohdan soveltamisesta, ettei kiistelty tuki edistäisi alueen
taloudellista kehitystä, kun Tubemeuse oli kykenemätön turvaamaan
oman elinvoimansa. Belgian väitti, että komission olisi pitänyt
soveltaa 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohtia sikäli, kuin valtion
tuki oli omiaan edistämään Liègen alueen taloudellista kehitystä.
EY:n tuomioistuin katsoi, että komissiolla on 92 artiklan 3
kohtaa soveltaessaan laaja harkintavalta, johon sisältyy mahdollisuus
tehdä taloudellisia ja sosiaalisia arviointeja yhteisön näkökulmasta.

Belgian hallitus väitti, että komission päätöksen toimeenpaneminen
oli mahdotonta, sillä takaisinperintä kuuluu kansallisen lain
alaisuuteen. Kyseisessä tapauksessa Tubemeuse oli asetettu selvitystilaan,
eikä komission päätös luonut sille tuen takaisin perinnässä
parempaa oikeutta kuin muille velkojille. Belgia voi ainoastaan
hakea saatavansa yhtiöltä etuoikeudettomana velkojana. EY:n
tuomioistuin katsoi, että periaatteessa tuen takaisinperintä toteutuu
kansallisten menettelysäännösten mukaan, mutta kansallinen
laki ei saa tehdä yhteisön oikeuden nojalla määrättyä takaisinperintää
mahdottomaksi. Tällä perusteella komissio katsoi
asianosaisten kuulemisen yhteydessä, että Belgia oli täyttänyt
sille asetetun takaisinperintävelvoitteen hakemalla saatavansa
Tubemeuseltä ja nostamalla kanteen tämän hakemuksen tultua hylätyksi.

EY:n tuomioistuin totesi, että kuten sen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä
ilmeni, on takaisinperintä looginen seuraus tuen laittomaksi
julistamisesta.

RATKAISU:
(1) Kanne hylätään.
(2) Belgia vastaa oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Öljyteollisuudelle saumattomia teräsputkia valmistavan
osakeyhtiön SA des Usines à tubes de la Meuse-Tubemeusen (Tubemeuse)
taloudellinen tilanne vaikeutui 1970-luvulla. Koska yhtiön
osakkaat eivät halunneet rahoittaa vaadittua uudelleenjärjestelyä,
Belgian hallitus hankki 72% omistusosuuden ja saksalainen teräsalalla
toimiva yritys 28% omistusosuuden yhtiöstä. Uudet osakkaat
päättivät aloittaa uudelleenjärjestelyn. Komissio antoi vuonna
1982 Belgian hallitukselle luvan tukitoimenpiteille, jotka tähtäsivät
investointiohjelman toteuttamiseen. Uudelleenjärjestely ei
kuitenkaan johtanut toivottuihin tuloksiin. Kahden osakkaan välillä
syntyi lisäksi yhtiön hallintoa koskevia mielipide-eroja,
jotka johtivat siihen, että Belgian hallitus sai haltuunsa lähes
kaikki osakkeet. Osakeyhtiö joutui selvitystilaan. Belgian hallitus
ilmoitti 19.7.1984 komissiolle aikeistaan tukea yhtiötä 2.2
miljardilla belgian frangilla ja korottamalla yhtiön pääomaa 1.8
miljardilla belgian frangilla. Komissio oli saanut tietää, että
Belgia oli myöntänyt Tubemeuselle muita tukia ilman komission
suostumusta ja täten vastoin ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan
3 kohtaa. Komissio aloitti 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
ja antoi Belgian hallitukselle mahdollisuuden huomautusten
esittämiseen. Tästä huolimatta Belgian hallitus jatkoi edellä
mainitun taloudellisen tukiohjelman toteuttamista ja ilmoitti
komissiolle, että se muuttaisi valtion takaamia luottoja pääomasijoituksiksi.
Komissio katsoi päätöksessään, että valtion tuki
oli laiton, sillä Belgia ei ollut noudattanut ETY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 3 kohdan määräyksiä ja tuki oli 92 artiklan
mukaan soveltumaton yhteismarkkinoille eivätkä 92 artiklan 3 kohdassa
mainitut poikkeukset soveltuneet tapaukseen. Komissio määräsi
Belgian perimään maksetut valtion tuet takaisin ja antoi Belgialle
kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa toteuttamistaan toimenpiteistä.
Belgian hallitus vaati EY:n tuomioistuimelta komission
päätöksen kumoamista.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Julkisasiamies ehdotti, että tuomioistuimen olisi hylättävä hakemus
ja määrättävä Belgia maksamaan oikeudenkäyntikulut.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 92 artikla vastaa ETA-sopimuksen 61
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 93 artikla vastaa ETA-sopimuksen 62
artiklaa.
ETA-sopimuksen pöytäkirja 26 EFTAn valvontaviranomaisen toimivallasta
ja tehtävistä valtion tukea koskevissa asioissa.
EFTA-valtioiden valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista
koskevan sopimuksen pöytäkirja 3 EFTAn valvontaviranomaisen
tehtävistä ja toimivallasta valtion tukea koskevissa asioissa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
VNp valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi. 2.9.1965,
SK:490/1965.
VNp Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavustuksen perusteista
12.1.1978, SK:32/1978.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E092 157E093
157E094 157E112
382D074 385D0544
387D0418

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
687J0301 687J0094
685J0310 685J0259
684J0234 682J0323
682J0296 679J0730

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN C-142/87:
691J0183 690J0354
689J0305 689J0005

------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 26.5.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/SF/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.