30.05.1989 688J0033

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Julkishalinnon palvelussuhde - Työntekijä - Yhdenvertainen kohtelu - Peitelty syrjintä - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 30.5.1989. Pilar Allué and Carmel
Mary Coonan v. Università degli studi di Venezia. Venetsian Pretura
unificatan kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan
2 ja 4 kohdan sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 3 artiklan
tulkinnasta. Asia 33/88.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyi EY:n tuomioistuimelta asiallisesti
seuraavaa:
(1) Onko yliopiston vieraan kielen assistentin toimi ETY:n perustamissopimuksen
48 artiklan 4 kohdan tarkoittama julkishallinnon
palvelusuhde, johon toisen jäsenvaltion kansalaiselta voidaan
evätä pääsy?
(2) Estääkö ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohta kansallisen
määräyksen soveltamisen, jossa asetetaan yliopiston ja
vieraan kielen assistentin välisen työsuhteen kestolle rajoituksia,
kun tällaisia rajoituksia ei periaatteessa aseteta muille
työntekijöille? Tuleeko asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä tulkita
siten, että ne estävät sellaisten ehtojen asettamisen jäsenvaltion
yliopiston vieraan kielen assistenttien työsopimuksiin, joiden
mukaan kyseiset henkilöt jäävät ilman sosiaaliturvaa, johon muilla
työntekijöillä on oikeus?

EY:n tuomioistuin totesi ensimmäisestä kysymyksestä, että se on
aiemmassa ratkaisussaan todennut, ettei opettajan virka sisällä
suoraa tai epäsuoraa osallistumista julkisoikeudellisen vallan
käyttöön ja sellaisten toimien suorittamiseen, joiden tarkoituksena
on suojata valtion tai muiden julkisten viranomaisten yleistä
etua ja joka tämän vuoksi edellyttää erityistä uskollisuutta
valtiolle niiltä henkilöiltä, jotka palkkaavat muita sekä oikeuksien
ja velvollisuuksien vastavuoroisuutta, joka muodostaa perustan
kansalaisuus siteelle. EY:n tuomioistuin on myös aiemmin
todennut, että vaikka olisi kyse työskentelystä ETY:n perustamissopimuksen
48 artiklan 4 kohdan tarkoittamassa julkishallinnon
palvelussuhteessa, ei määräys oikeuta toisen jäsenvaltion kansalaisten
syrjintää palkan ja muiden työehtojen osalta sen jälkeen,
kun heidät on hyväksytty julkishallinnon palvelussuhteeseen.

Toisesta kysymyksestä EY:n tuomioistuin totesi, että yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen mukaan, joka ilmenee mm. ETY:n perustamissopimuksen
48 artiklan 2 kohdasta, on paitsi välitön myös
välillinen kansalaisuuteen perustuva syrjintä kiellettyä. Välillinen
syrjintä johtaa erottelevia kriteerejä soveltamalla tosiasiallisesti
samaan lopputulokseen. Italian lainsäädännössä yliopiston
vieraan kielen assistenttina työskentelemiselle asetettu
aikarajoitus soveltui kansalaisuudesta riippumatta. Rajoitus
koski kuitenkin ensisijaisesti työntekijöitä, jotka olivat toisen
jäsenvaltion kansalaisia, koska Italian hallituksen tilastojen
mukaan ainoastaan 25 prosenttia vieraan kielen assistenteista oli
Italian kansalaisia. Toisen kysymyksen loppuosasta EY:n tuomioistuin
totesi, että sosiaaliturvajärjestelmien on kunnioitettava
asetuksen N:o 1408/71 3 artiklassa nimenomaisesti säädettyä yhdenvertaisen
kohtelun periaatetta. Tätä periaatetta ei ole otettu
huomioon, jos tietty pääasiallisesti ulkomaalaisista muodostuva
työntekijäryhmä on suljettu jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän
ulkopuolelle, joka on yleisesti sovellettavissa muihin jäsenvaltion
työntekijöihin.

RATKAISU:
(1) Työsuhde vieraan kielen assistenttina yliopistossa ei ole
ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 4 kohdan tarkoittamaa
työskentelyä julkishallinnon palvelussuhteessa.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohta estää soveltamasta
kansallisia määräyksiä, joilla yliopistojen ja vieraan
kielen assistenttien välisten työsuhteiden kestolle asetetaan
rajoituksia, kun tällaisia rajoituksia ei periaatteessa ole muilla
työntekijöillä.
(3) Asetuksen N:o 1408/71 3 artikla kieltää jäsenvaltion yliopistoa
asettamasta vieraan kielen assistenttien työsuhteisiin ehtoja,
joiden mukaan kyseiseltä henkilöltä viedään muille työntekijöille
mahdollinen sosiaaliturvasuoja.

TOSISEIKAT:
Tapauksessa oli kyse Espanjan kansalaisen Pilar Alluén ja Yhdistyneiden
kuningaskuntien kansalaisen Carmel Mary Coonanin Venetsian
yliopistoa (Università degli studi di Venezia) vastaan nostamista
kanteista. Kantajat olivat työskennelleet yliopistossa
vieraan kielen assistentteina vuodesta 1980 vuoteen 1986. Lukuvuoden
1986/87 alussa kantajat saivat ilmoituksen, jonka mukaan
Italian lainsäädännön mukaan heidän työsopimuksiaan ei voitu
jatkaa sen lukuvuoden yli joksi ne oli sovittu ja että ne voitiin
uudistaa joka vuosi, korkeintaan kuitenkin viiden vuoden ajan.

Kantajat valittivat päätöksestä väittäen, että kansallisen tuomioistuimen
tulisi julistaa heidän työsuhteensa yliopistoon kuuluvan
yksityisoikeuden alaan ja määrätä yliopisto maksamaan heille
erotus heidän saamansa palkan ja lehtoreille määräaikaisen sopimuksen
perusteella maksettavan palkan välillä, jossa otettiin
huomioon oikeus pakolliseen sosiaaliturvaan sekä vakuutussuojaan
työsuhteen alkamisesta lähtien. Lisäksi he vaativat, että osapuolten
välinen sopimus olisi voimassa määrittelemättömän ajan ja
näin sen päättymisajankohta tuli julistaa pätemättömäksi. He
vaativat myös yliopistoa maksamaan heille 1.11.1987 maksamattomat
palkat. Vaihtoehtoisesti he vaativat yliopistoa ottamaan heidät
takaisin virkaan 1.11.1986 lähtien. Kansallinen tuomioistuin
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
(1) Työsuhde vieraan kielen assistenttina yliopistossa ei ole
ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 4 kohdan tarkoittama julkishallinnon
palvelussuhde.
(2) ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan artiklaa on tulkittava
siten, että se estää kansallisen määräyksen, jolla asetetaan
viiden vuoden aikaraja työsuhteelle, kun muille kansallisille
työntekijöille taataan yleensä vakinainen virka.
(3) Asetuksen N:o 1408/71 3 artiklaa on tulkittava siten, että se
estää hallinnollisen käytännön, jonka mukaan edellytetään nimenomaisesti,
että vieraan kielen assistenttien työsuhteiden kohdalla
ei suoda sosiaaliturvasuojaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E048 371R1408
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
685J0066 685J0225
684J0041 679J0149
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 33/88
692J0272 691J0259
691J0027 691J0004
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 6.5.1996
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.