13.07.1989 688J0005

Ihmisoikeudet - Perusoikeudet - Maatalous - Maito - Omaisuudensuoja - Maksu - Rajoitus - Asetus - Elintarvike - Karja - Syrjintä - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 13.7.1989. Hubert Wachauf vs. Federal
Republic of Germany. Verwaltungsgericht Frankfurt-am-Mainin
kysymykset neuvoston asetuksen (ETY) N:o 857/84 12 artiklan d
kohdan ja komission asetuksen (ETY) N:o 1371/84 5 artiklan 3
kohdan tulkinnasta. Tapaus 5/88.

OIKEUSKYSYMYS: Tapauksessa oli kyse vuokraajalle maidontuotannon
perusteella myönnetyn maidontuotantokiintiön siirtämisestä
vuokranantajalle vuokrasopimuksen päättyessä. Yhteisön säännösten
mukaan maidontuottajalle myönnettiin tuotantokiintiö tietyn
vertailuvuoden tuotannon perusteella. Asetuksen (ETY) N:o 857/84
12 artiklan d kohta sääntelee yleisellä tasolla ja asetuksen (ETY)
N:o 1371/84 5 artiklan 3 kohta yksityiskohtaisesti asetuksen (ETY)
N:o 804/68 5 c artiklassa mainitun lisämaksun täytäntöönpanoa
maito- ja maitotuotesektorilla. Kansallinen tuomioistuin oli
epävarma siitä, oliko Wachauf asetuksen (ETY) N:o 857/84 12
artiklan d kohdassa tarkoitetun "vuokratilan" viljelijä, koska
vuokranantaja ei ollut tuottanut maitoa tilalla ja Wachauf omisti
maidontuotantoon tarvittavan lypsykarjan ja tuotantolaitteet.
Kansallinen tuomioistuin halusi lisäksi tietää, soveltuuko
asetuksen (ETY) N:o 1371/84 5 artiklan 3 kohta vuokratilan
luovuttamiseen takaisin vuokranantajalle vuokrasopimuksen
päättyessä, vaikka vuokratilaan ei vuokrattaessa kuulunut
lypsykarjaa tai maidontuotantovälineitä ja vuokrasopimus ei
velvoittanut vuokraajaa maidontuotantoon.

EY:n tuomioistuimen mukaan "vuokratilan" käsite asetuksen (ETY)
N:o 857/84 asetuksen 12 artiklan d kohdassa kattaa kaikki
vuokrasopimuksen kohteena olevat maatalouden tuotantoyksiköt,
vaikka yksiköissä ei vuokraamishetkellä ole lypsykarjaa tai
maidontuotantolaitteita eikä vuokrasopimus velvoita vuokraajaa
maidontuotantoon.

Kansallisen tuomioistuimen mukaan se, että kyseisiä yhteisön
säännöksiä tulkittaisiin niin, ettei Wachauf saisi korvausta
maidontuotannon lopettamisesta, olisi kansallisessa perustuslaissa
turvattujen oikeuksien vastaista. Kuten EY:n tuomioistuin on
aikaisemmin todennut, perusoikeudet ovat kiinteä osa sen
soveltamia yleisiä oikeusperiaatteita. Näiden oikeuksien
suojaamiseksi EY:n tuomioistuin on velvollinen etsimään
vaikutteita jäsenvaltioiden yhteisistä valtiosääntöperinteistä
niin, että jäsenvaltioiden perustuslaeissa turvattujen
perusoikeuksien vastaisia toimenpiteitä ei hyväksyttäisi
yhteisössä. Vastaavasti sellaiset kansainväliset
ihmisoikeussopimukset, joiden laadintaan jäsenvaltiot ovat
osallistuneet tai jotka ne ovat allekirjoittaneet, voivat tarjota
yhteisön oikeuden puitteissa huomioon otettavia suuntaviivoja.
Tuomioistuimen tunnustamia perusoikeuksia on tarkasteltava
suhteessa niiden yhteiskunnalliseen tavoitteeseen. Näitä
perusoikeuksia voidaan näin ollen rajoittaa, erityisesti
yhteismarkkinoiden järjestämisen yhteydessä, jos rajoitukset
vastaavat yhteisön tavoittelemaa yleistä etua. Rajoitukset eivät
saa merkitä suhteetonta ja kestämätöntä puuttumista oikeuteen, jos
oikeus näin rajoitettuna menettäisi olennaisen sisältönsä.
Yhteisön säännökset, jos niitä tulkittaisiin niin, että vuokraaja
kyseisen vuokrasopimuksen päätyttyä ei saa korvausta työstään ja
sijoituksistaan vuokratilaan, olisivat ristiriidassa yhteisön
oikeusjärjestyksen perustavien periaatteiden suojelemista koskevan
vaatimuksen kanssa. Tämä vaatimus velvoittaa jäsenvaltiota niin
pitkälle kuin mahdollista, kun nämä panevat yhteisön säännöksiä
täytäntöön. Yhteisön säännökset jättävät näin ollen kansallisille
viranomaisille tarpeeksi laajan harkintavallan perusoikeuksien
vaatimusten täyttämiseksi joko niin, että Wachaufin hyväksi
luetaan hänelle kuuluva maidontuotantokiintiö tai niin, että
hänelle maksetaan korvaus maidontuotannon lopullisesta
lopettamisesta. Väite perusoikeuksien loukkauksesta on näin ollen
hylättävä.

RATKAISU:
(1) "Vuokratilan" käsite neuvoston asetuksen (ETY) N:o 857/84
12 artiklan d kohdassa koskee kaikkia vuokrattuja maatalouden
tuotantoyksiköitä, vaikka näissä yksiköissä ei ollut
vuokraamishetkellä lypsykarjaa tai maidontuotantovälineitä ja
vuokrasopimus ei velvoittanut vuokraajaa maidontuotantoon.
(2) Komission asetuksen (ETY) N:o 1371/84 5 artiklan 3 kohtaa on
tulkittava siten, että se koskee kaikkien maataloustuotantoyksiköiden
luovuttamista vuokrasopimuksen päättyessä, vaikka nämä
yksiköt eivät vuokrattaessa sisältäneet lypsykarjaa tai maidontuotantotiloja
ja vuokrasopimus ei velvoittanut vuokraajaa
maidontuotantoon.

TOSISEIKAT: Wachauf oli vuokraviljelijä. Vuokrasopimuksen
päätyttyä hän haki korvausta maidontuotannon lopullisesta
lopettamisesta maidon kiintiöjärjestelmän puitteissa.
Lopettamiskorvausta säännellään kansallisessa lainsäädännössä,
joka perustuu asetuksen (ETY) N:o 857/84 valtuutukseen. Kyseisen
asetuksen 12 artiklan d kohdan mukaan vuokraajan on liitettävä
hakemukseen vuokranantajan kirjallinen suostumus. Vuokranantajan
kieltäydyttyä antamasta suostumustaan kansallinen viranomainen ei
maksanut Wachaufille korvausta. Wachauf nosti kanteen korvauksen
saamiseksi kansallista viranomaista vastaan alioikeudessa
(Verwaltungsgericht Frankfurt-am-Main). Tuomioistuin pyysi
ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 857/84 12 artiklan d kohdan käsite
"vuokratila" kattaa sellaisen maataloustuotantoyksikön, joka on
vuokrattu ennen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 856/84 voimaantuloa,
vaikka tuotantoyksikköön ei sisältynyt lypsykarjaa tai laitteistoa
(esim. lypsämistiloja), joita olisi voinut käyttää ainoastaan
maidon tuotantoon ja vuokrasopimus ei velvoittanut vuokraajaa
maidontuotantoon.

Komission asetuksen (ETY) N:o 1371/84 5 artiklan c kohtaa on
tulkittava niin, että se koskee vuokrasopimuksen päätyttyä
tapahtuvaa sellaisen maataloustuotantoyksikön luovuttamista, joka
on vuokrattu ennen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 856/84
voimaantuloa, vaikka tuotantoyksikköön ei sisältynyt lypsykarjaa
tai laitteistoa (esim. lypsämistiloja), joita olisi voinut käyttää
ainoastaan maidon tuotantoon, ja vuokrasopimus ei velvoittanut
vuokraajaa maidontuotantoon.

ETY:n perustamissopimuksen 40 artiklan 3 kohdan mukainen
syrjintäkielto estää jäsenvaltioita vaatimasta vuokratilan
vuokranantajan suostumusta ehtona maidontuotannon lopettamisesta
maksettavan korvauksen maksamiselle, jos tämä johtaisi eri
maidontuottajien syrjimiseen.

Yhteisön oikeusjärjestyksessä turvattu omistusoikeuden periaate
edellyttää jäsenvaltiota velvoittamaan vuokranantajan maksamaan
taloudellista korvausta vuokraviljelijälle, joka vuokrasopimuksen
päätyttyä menettää oikeuden käyttää kiintiötä, jos korvauksen
maksamatta jättäminen johtaisi tapauksen yksilölliset olosuhteet
huomioon ottaen omistusoikeuden loukkaamiseen.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten
hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta, 18.5.1990,
SK:439/1990, SopS 19.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
384R0857 384R1371 385R0590
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
679J0044
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU 26.10.1994:
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.