14.03.1989 688J0001

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Perheavustus - Orpo - Käsite - Puoliso - Perhe-etuus - Henkilöllinen soveltamisala - Perheenjäsen - Asuinvaltio - Eläke - Työkyvyttömyys - Asumisperuste - Lisäetuus - Täydentävä osa - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 14.3.1989. Adalino Baldi vs. Caisse
de compensation pour allocations familiales de l'Union des classes
moyennes. Namurin Tribunal du travail'n kysymys neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 78 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.
Tapaus 1/88.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
Tuleeko asetuksen N:o 1408/71 78 artiklan 2 kohtaa tulkita siten,
että kun orpo, jonka kuollut äiti ei ollut ollut työntekijän
asemassa, muuttaa toiseen jäsenvaltioon - jossa maksettavan
perheavustuksen määrä on eri kuin perheavustuksen määrä, jota
maksetaan orvolle hänen äitinsä kuoleman johdosta ensimmäisestä
jäsenvaltiosta - hän menettää ensimmäisestä jäsenvaltiosta maksettavan
perheavustuksen. Vai tuleeko artiklaa tulkita siten, että
orvolla on oikeus saada ensimmäisen jäsenvaltion toimivaltaiselta
laitokselta toisesta jäsenvaltiosta maksettavan perheavustuksen
ja aikaisemmin maksettavissa olleen orvonavustuksen erotus?

EY:n tuomioistuin toteaa, että ensimmäiseksi on huomattava, että
asetuksen N:o 1408/71 78 artiklan 2 kohdan mukaan säännös kumoaa
asumista koskevan edellytyksen ainoastaan "kuolleen työntekijän
orvon" osalta. Asetuksen N:o 1408/71 2 artiklassa, jossa määritellään
asetuksen henkilöllinen soveltamisala, tehdään selvä
ero toisaalta itse työntekijöiden ja toisaalta heidän perheenjäsentensä
ja jälkeenjääneidensä välillä. Ilmaisu "kuolleen
työntekijän orpo" ei näin voi tarkoittaa lasta, joka on jäänyt
orvoksi työntekijän perheenjäsenen kuoleman vuoksi, jos
työntekijän kuollut perheenjäsen ei itse ollut työntekijä.

EY:n tuomioistuin toteaa kuitenkin, että on tarpeen tarkastella,
voiko Baldin kaltaisen henkilön hakemus menestyä muiden asetuksen
N:o 1408/71 säännösten nojalla. Asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan
1 kohdasta seuraa, että Baldin pojan muutettua Italiaan Baldilla
oli oikeus Belgian perheavustuksiin, myös orvoille maksettavaan
lisään, niin kauan kuin hänellä oli työntekijän asema Belgian
lainsäädännön mukaan. Hänen oikeutensa Italian työkyvyttömyyseläkkeeseen
yhteydessä olevaan perheavustukseen Italiasta keskeytyi
asetuksen N:o 1408/71 79 artiklan 3 kohdan mukaan tuolta
ajalta. Baldin oikeuksia, sen jälkeen kun hän menetti työntekijän
aseman Belgian lainsäädännön mukaan, täytyy tarkastella asetuksen
N:o 1408/71 77 artiklan valossa. Asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan
2 kohdan a alakohdasta seuraa, että Baldilla oli oikeus Italian
perheavustukseen ajalta, jolloin hän sai työkyvyttömyyseläkettä
ainoastaan Italian lainsäädännön mukaan. Baldin saadessa oikeuden
Belgian työkyvyttömyyseläkkeeseen Italian työkyvyttömyyseläkkeen
lisäksi, hänellä oli edelleen oikeus perheavustukseen Italiasta,
tällä kertaa 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i kohdan mukaan.
Baldilla on oikeus, sekä 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan sääntelemältä
kaudelta (eläke oli maksettavissa ainoastaan Italian
lainsäädännön mukaan) että 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan
i kohdan sääntelemältä kaudelta (eläkkeet olivat maksettavissa
sekä Belgian että Italian lainsäädännön mukaan) Belgian laitoksen
maksamaan lisään, jos Belgiasta maksettava avustus oli suurempi
kuin Italian perheavustus. EY:n tuomioistuin viittaa aiempaan
oikeuskäytäntöönsä, jossa se on useasti todennut, että asetuksen
N:o 1408/71 säännösten tulee turvata yhteisön alueella muuttaville
työntekijöille kaikki ne etuudet, jotka ovat kertyneet heille eri
jäsenvaltioissa. Tämä oikeus rajoittuu tällaisten etuuksien
suurimpaan määrään. Näiden periaatteiden valossa ei asetuksen N:o
1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i kohtaa voida tulkita
siten, että työntekijältä voitaisiin viedä edullisin etuus
korvaamalla yhdestä jäsenvaltiosta maksettavissa oleva etuus
toisesta jäsenvaltiosta maksettavalla etuudella. Sama tulkinta
koskee 77 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

RATKAISU:
(1) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 78 artiklan 2 kohta soveltuu
ainoastaan tapaukseen, jossa orvon kuolleella isällä tai äidillä
oli henkilökohtaisesti työntekijän asema.
(2) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 73 artiklasta seuraa, että niin
kauan kuin työntekijään sovelletaan edelleen jäsenvaltion sosiaalilainsäädäntöä,
hänellä on oikeus toisessa jäsenvaltiossa asuvien
perheenjäsentensä osalta ensimmäisen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisiin perhe-etuuksiin, niin kuin perheenjäsenet asuisivat
ensimmäisessä jäsenvaltiossa.
(3) Kun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan a
alakohdan ja 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i kohdan
tarkoittamissa tapauksissa asuinvaltiosta maksettavan etuuden
määrä on pienempi kuin toisesta etuuden maksamisesta vastuussa
olevasta jäsenvaltiosta maksettavan etuuden määrä, työntekijällä
säilyy oikeus suurempaan etuuteen. Työntekijällä on tällöin oikeus
saada suuremman etuuden myöntävän jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen
maksama täydentävä osa, joka vastaa määrältään asuinvaltion
maksaman etuuden ja toisesta valtiosta, joka on vastuussa maksamisesta
työkyvyttömyyseläkkeen saajalle, maksettavissa olevan etuuden
välistä erotusta sekä lisäksi hänellä on oikeus jälkimmäisen
jäsenvaltion lainsäädännössä tällaisten eläkeläisten lasten
osalta säädettyihin lisiin.

Belgian ja Ranskan hallitukset ovat toimittaneet kirjalliset
lausumat.

TOSISEIKAT: Adalino Baldi työskenteli aluksi Italiassa, minkä
jälkeen hän työskenteli Belgiassa vuodesta 1952 lähtien. Hänellä
on poika, joka on syntynyt 6.6.1959. Baldin vaimo, jolla ei
koskaan ollut ollut työntekijän asemaa, kuoli 10.3.1961. Vaimon
kuoleman jälkeen vastaajana oleva laitos (Caisse de compensation
pour allocations familiales de l'Union des classes moyennes)
maksoi Baldille perheavustusta sekä Belgian lainsäädännön mukaista
lisää, jota maksetaan orvolle, jonka vanhemmista ainakin toisella
(joko kuollut tai elossa oleva vanhempi) on tai on ollut
työntekijän asema. Baldi lopetti työskentelyn 6.4.1977 sairauden
vuoksi. Hän muutti 1.8.1977 poikansa kanssa Italiaan. Belgialainen
laitos jatkoi kuitenkin etuuksien maksamista. Baldi sai Italiasta
työkyvyttömyyseläkettä, jota hän oli alkanut saada vuonna 1972.
Palattuaan Italiaan Baldi sai tuohon eläkkeeseen yhteydessä olevaa
perheavustusta. Italiassa maksettava perheavustus oli kuitenkin
pienempi kuin Belgiasta maksettava perheavustus ja orvolle maksettava
lisä yhteensä, joita hän edelleen sai. Baldi luokiteltiin
Belgian lain mukaan työkyvyttömäksi 6.4.1978. Tuosta päivästä
alkaen hän alkoi saada Belgiasta työkyvyttömyyseläkettä Italiasta
saamansa työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi. Useita vuosia Baldin ja
hänen poikansa Italiaan paluun jälkeen vastaajana oleva laitos
päätteli, että laitoksen olisi pitänyt lopettaa Belgian perheavustuksen
maksaminen heti, kun Baldin poika palasi Italiaan.
Belgian lainsäädännön mukaan avustusta ei voitu maksaa Belgian
ulkopuolella asuvasta lapsesta. Vastaaja lopetti avustuksen
maksamisen 31.8.1981 ja vaati Baldia maksamaan takaisin (309 202
BFR) perheavustukset, jotka hän oli saanut poikansa Italiaan
muuton jälkeen. Baldi ei maksanut summaa takaisin, vaan vaati
belgialaista laitosta maksamaan hänelle erotuksen hänen Italiasta
saamansa perheavustuksen ja sen perheavustuksen välillä, johon
hänellä olisi ollut oikeus, jos hänen poikansa olisi jäänyt
asumaan Belgiaan, takautuvasti siitä päivästä lähtien, jolloin
laitos lopetti avustuksen maksamisen. Baldi väitti, että asetuksen
N:o 1408/71 78 artiklan 2 kohta kumosi kansallisen lainsäädännön
asumista koskevat edellytykset, vaikka kuolleella äidillä tai
isällä ei ollut koskaan ollut työntekijän asemaa, sillä edellytyksellä
kuitenkin että elossaolevalla vanhemmalla oli työntekijän
asema. Belgialainen laitos ei hyväksynyt Baldin ehdotusta vaan
katsoi, että kyseinen säännös kumosi kansallisen lain asumista
koskevan edellytyksen ainoastaan, jos orvon kuolleella vanhemmalla
oli ollut työntekijän asema. Baldi valitti päätöksestä
alioikeuteen (tribunal du travail, Namur). Laitos nosti vastakanteen,
jossa se vaati käsityksensä mukaan perusteettomasti
maksamansa summan takaisinmaksua. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Pääoikeudenkäynnissä käsillä olevan kaltaiseen tilanteeseen
soveltuvaa asetuksen N:o 1408/71 77 artiklaa tulee tulkita siten,
että työkyvyttömyyseläkkeensaajan asuinvaltiosta oleva oikeus
perheavustuksiin ei aiheuta oikeuden menetystä aikaisemmin
toisessa jäsenvaltiossa ansaittuun suurempaan perheavustukseen,
vaikka ero etuuksien välillä perustuu siihen, että viimeksi
mainitun jäsenvaltion etuuden suurempi määrä nojautuu työntekijän
puolison kuolemaan. Oikeus pysyy riippumatta siitä, perustuuko se
77 artiklan 2 kohdan a alakohtaan vai 77 artiklan 2 kohdan b
alakohdan i kohtaan. Kun asuinvaltiosta saatava perheavustus on
näin tosiasiallisesti pienempi kuin toisen jäsenvaltion lainsäädännön
mukainen avustus, työntekijällä on oikeus edullisemman
avustuksen maksavan jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen
maksamaan täydentävään osaan, joka vastaa määrien erotusta.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston asetukseen N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan j alakohdan 3. alakohtaa ei sovelleta.
[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta
1996 asti.]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan".
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371R1408
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
679J0733
683J0242
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 1/88:
689J0251
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 27.7.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.