22.06.1989 688J0103

Julkinen hankinta - Rakennusurakka - Sopimuksentekomenettely - Tarjous - Alkukarsinta - Valintapäätös - Hylkääminen - Poikkeuksellisen edullinen tarjous - Direktiivi - Välitön oikeusvaikutus - Täytäntöönpano - Kansallinen viranomainen - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 22.6.1989. Fratelli Costanzo SpA vs.
Comune di Milano. Lombardian Tribunale amministrativo regionalen
kysymykset neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdan
tulkinnasta. Tapaus 103/88.

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin halusi selvittää, kielletäänkö
jäsenvaltioita direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa
ottamasta käyttöön säännöksiä, joissa säädetään tiettyjen tarjoajien
automaattisesta hylkäämisestä matemaattisen kriteerin
perusteella ilman, että hankintaviranomainen on velvollinen soveltamaan
direktiivissä säädettyä menettelyä, jossa tarjoajille annetaan
mahdollisuus antaa selvityksensä. Kansallinen tuomioistuin
kysyi, voivatko jäsenvaltiot poiketa kyseisen direktiivin 29 artiklan
5 kohdan säännösten aineellisesta sisällöstä.
EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että matemaattisen kriteerin
soveltaminen vie tarjoajalta, joka on jättänyt poikkeuksellisen
alhaisen tarjouksen, mahdollisuuden osoittaa tarjouksen
aitous. Tällaisen kriteerin soveltaminen on direktiivin 71/395/ETY
tavoitteen vastaista. Direktiivin tavoitteena on edistää tehokasta
kilpailua julkisten hankintojen alalla.

Direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa todetaan, että jos
tiettyä sopimusta varten jätetty tarjous on ilmeisesti sopimuksen
kohteeseen nähden poikkeuksellisen edullinen, hankintaviranomaisen
on tutkittava tarjouksen keskeiset kohdat, ennen kuin urakkasopimuksen
tekemisestä päätetään. Siksi hankintaviranomaisen on pyydettävä
tarpeelliset selvitykset.
Yhteisön tuomioistuin korosti, että tällä yksityiskohtaisella
menettelyllä on tarkoitus antaa tarjoajille, jotka ovat jättäneet
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, mahdollisuus osoittaa tarjouksen
aitous. Jäsenvaltio vaarantaisi tämän tarkoituksen, jos
sillä olisi mahdollisuus poiketa direktiivin 29 artiklan 5 kohdan
säännösten aineellisesta sisällöstä.

Kansallinen tuomioistuin tiedusteli, voivatko jäsenvaltiot edellyttää,
että neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa
säädettyä tutkintamenettelyä sovelletaan aina, kun tarjous
vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta, eikä ainoastaan silloin kun
tarjous on ilmeisesti poikkeuksellisen alhainen.
EY:n tuomioistuin totesi, että jäsenvaltiot voivat edellyttää,
että poikkeuksellisen edulliselta vaikuttavat tarjoukset tutkitaan.
Tämä ei koske ainoastaan tilannetta, jossa tarjous on ilmeisesti
poikkeuksellisen alhainen.

Lopuksi kansallinen tuomioistuin kysyi, onko hallintoviranomaisilla,
mukaan lukien paikallisviranomaiset, sama velvollisuus kuin
kansallisilla tuomioistuimilla soveltaa direktiivin 71/305/ETY 29
artiklan 5 kohdan säännöksiä ja jättää direktiivin kanssa ristiriidassa
oleva kansallinen lainsäädäntö soveltamatta.
EY:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut, että aina kun
direktiivin säännökset vaikuttavat soveltamisalaltaan ehdottomilta
ja riittävän täsmällisiltä, yksilö voi vedota näihin säännöksiin
valtiota vastaan, kun valtio asetetussa määräajassa laiminlyö
direktiivin muuntamisen kansalliseksi lainsäädännöksi tai laiminlyö
direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon.

Kun edellytykset, joiden mukaan yksilö voi vedota direktiivin
säännöksiin kansallisessa tuomioistuimessa täyttyvät, kaikkien
hallinnollisten viranomaisten myös paikallisviranomaisten, on
sovellettava näitä säännöksiä. EY:n tuomioistuin lausui, että sekä
kansallisilla viranomaisilla että tuomioistuimilla on yhtäläinen
velvollisuus soveltaa 29 artiklan 5 kohtaa ja jättää direktiivin
kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö soveltamatta.

RATKAISU:
(1) Neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa kielletään
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön säännöksiä, jotka edellyttävät
tiettyjen tarjoajien automaattista hylkäämistä matemaattisen
kriteerin perusteella ilman, että hankintaviranomainen on
velvollinen soveltamaan direktiivissä säädettyä tutkintamenettelyä,
jossa tarjoajille annetaan mahdollisuus antaa selvityksensä.
(2) Jäsenvaltiot eivät voi poiketa 29 artiklan 5 kohdan säännösten
sisällöstä.
(3) Neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa sallitaan,
että jäsenvaltiot edellyttävät, että tarjoukset tutkitaan
silloin, kun tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta, eikä
tämä koske ainoastaan tarjouksia, jotka ovat ilmeisesti poikkeuksellisen
alhaisia.
(4) Hallinnollisilla viranomaisilla, mukaan lukien paikallisviranomaiset,
on vastaava velvollisuus kuin kansallisilla tuomioistuimilla
soveltaa direktiivin 29 artiklan 5 kohtaa ja jättää direktiivin
kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö
soveltamatta.

TOSISEIKAT: Italian lainsäädännössä säädetään, että Italian hallituksella
on oikeus tehdä tietyt tietokoneiden ohjelmointia koskevat
sopimukset yksinomaan sellaisten yhtiöiden kanssa, joiden
koko osakekanta tai ainakin enemmistö siitä on italialaisten hallussa.

Komissio katsoi, että Italian lainsäädäntö loukkasi ETY:n perustamissopimuksen
52 ja 59 artiklaa. Komissio väitti lisäksi, että
kansallinen lainsäädäntö oli ristiriidassa neuvoston direktiivin
71/305/ETY kanssa, koska siinä sallittiin sellaiset sopimuksentekomenettelyt,
joita ei mainittu direktiivissä. Lainsäädännössä
sovellettiin järjestelmää, jossa hylättiin automaattisesti tarjoukset,
jotka alittivat tietyn prosenttimäärän annettujen tarjousten
keskiarvosta.
Italia väitti, ettei direktiiviä 71/305/ETY voitu soveltaa kyseisiin
sopimuksiin, sillä ne eivät olleet urakkasopimuksia vaan
palvelusopimuksia. Vaikka direktiivin katsottaisiin soveltuvan
käsiteltävään tapaukseen, Italian mielestä lainsäädäntöön voitiin
soveltaa direktiivissä säädettyjä poikkeuksia.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdan tutkintamenettely on
välttämätön ja se on muunnettava kansalliseen lainsäädäntöön.
Kansallisen lainsäätäjän kuuluu antaa poikkeuksellisen alhaiselle
tarjoukselle tarkka määrittely.
Jokaisella jäsenvaltiolla on periaatteessa oikeus muuttaa hyväksyttyjä
toimenpiteitä, jotta direktiiville voidaan antaa tarvittava
tehokkuus. Edellytyksenä kuitenkin on, että säännökset ovat
sisällöltään direktiivin rajoissa. Muodot ja keinot, joilla muutokset
tehdään, kuuluvat yksinomaan kansallisen lainsäädännön
alaan.
Jos kansalliset säännökset ovat ristiriidassa direktiivin kanssa,
hallinnollisilla viranomaisilla on oikeus kieltäytyä soveltamasta
kansallista lainsäädäntöä. Mikäli kansallisella viranomaisella on
epäilyksiä, sillä on vapaus pyytää selvitystä tuomioistuimilta.
Näin toimiessaan kansallinen viranomainen voi käyttää kaikkia
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä keinoja.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
Neuvoston direktiiviin 71/305/ETY viitataan ETA-sopimuksen liitteessä
XVI. Liitteeseen XVI viitataan ETA-sopimuksen 65 artiklan 1
kohdassa, joka koskee julkisia hankintoja.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L julkisista hankinnoista, 23.12.1992, SK:1505/1992 [ETA].
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
371L0305
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
681J0076 681J0008
684J0152
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 103/88:
689J0188 691J0101
689J0295 692J0236
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 20.10.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.