05.12.1989 688J0114

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Perhe-etuus - Itsenäinen ammatinharjoittaja - Perheenjäsen - Asuinvaltio - Oikeus etuuteen - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 5.12.1989. Patrick Delbar vs. Caisse
d'allocations de Roubaix-Tourcoing. Lillen Tribunal des affaires
de securite socialen kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 51
artiklan tulkinnasta. Tapaus 114/88.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
(1) Tulisiko ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklan b kohtaa
tulkita siten, että tuon artiklan mukaan perhe-etuuksien
maksamisesta ovat vastuussa sen jäsenvaltion viranomaiset, jonka
alueella työntekijä harjoittaa ammattiaan ja jonne hän maksaa
vakuutusmaksuja, vaiko sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa
lapset, joiden perusteella hänellä on oikeus avustuksiin tai
lasten vanhemmat tai molemmat asuvat?
(2) Kun jäsenvaltion kansalainen harjoittaa ammatillista toimintaa
ja maksaa vakuutusmaksunsa yhdessä jäsenvaltiossa, mutta asuu
(lastensa kanssa) toisessa jäsenvaltiossa, onko perheavustusten
maksamisesta vastuussa ensinnä mainittu vai jälkimmäinen
jäsenvaltio?
(3) Ammatteihin sovellettavan perheavustusten koskevan yhteisön
direktiivin puuttuessa, onko mahdollista, että yksilö vetoaa
suoraan ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklan suomiin oikeuksiin?

EY:n tuomioistuin toteaa, että kansallinen tuomioistuin haluaa
esittämillään kysymyksillään selvittää, asettaako ETY:n
perustamissopimuksen 51 artikla jäsenvaltiolle, jonka alueella
itsenäinen ammatinharjoittaja toimii, velvollisuuden maksaa
asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan u kohdan ii alakohdan mukaisia
perheavustuksia, vaikka kyseisen henkilön perheenjäsenet asuvat
toisessa jäsenvaltiossa. EY:n tuomioistuin toteaa, että ETY:n
perustamissopimuksen 51 artikla soveltuu sanamuotonsa mukaan
ainoastaan työntekijöihin. ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklaan
perustuvan asetuksen N:o 1408/71 soveltamisalaa
laajennettiin neuvoston asetuksella N:o 1390/81 koskemaan myös
itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tämä asetus säädettiin puolestaan
ETY:n perustamissopimuksen 51 ja 235 artiklan pohjalta.
Asetuksella N:o 1390/81 ei laajennettu asetuksen N:o 1408/71 73
artiklan soveltamisalaa. Asetusta N:o 1408/71 muutettiin edelleen
30.10.1989 ETY:n perustamissopimuksen 51 ja 235 artiklan pohjalta
neuvoston asetuksella N:o 3427/89, jonka mukaan itsenäisellä
ammatinharjoittajalla, johon sovelletaan jäsenvaltion
lainsäädäntöä, on toisessa jäsenvaltiossa asuvien perheenjäsenten
osalta oikeus ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisiin perhe-etuuksiin, niin kuin he asuisivat tässä valtiossa,
jollei liitteen VI säännöksistä muuta johdu. Liitteessä VI ei
säännellä Ranskan perheavustuksia. Asetuksen N:o 3427/89 3
artiklan mukaan asetusta sovelletaan 15.1.1986 alkaen.

RATKAISU: ETY:n perustamissopimuksen 51 artikla oikein tulkittuna,
ei vaadi jäsenvaltiota, jonka alueella itsenäinen
ammatinharjoittaja työskentelee, maksamaan asetuksen N:o 1408/71 1
artiklan u kohdan ii alakohdan tarkoittamia perheavustuksia, jos
henkilön perheenjäsenet asuvat toisessa jäsenvaltiossa. Kuitenkin
15.1.1986 lähtien asetuksen N:o 1408/71 73 artiklan mukaan,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 3427/89,
itsenäisellä ammatinharjoittajalla, johon sovelletaan jäsenvaltion
lainsäädäntöä, on toisessa jäsenvaltiossa asuvien
perheenjäsentensä osalta oikeus ensiksi mainitun jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisiin perhe-etuuksiin.

Ranskan hallitus on toimittanut tuomioistuimelle kirjallisen
lausuman.

TOSISEIKAT: Kantaja on lakimies Patrick Delbar, joka on Belgian
kansalainen. Hän harjoittaa ammattiaan Ranskassa, mutta asuu
perheensä kanssa Belgiassa. Delbar on maksanut vakuutusmaksuja
ranskalaiselle laitokselle (Caisse d'allocations familiales de
Roubaix-Tourcoing) vuodesta 1976. Hänen vaimonsa sai huhtikuuhun
1984 saakka, jolloin hän lopetti työnteon, lastensa perusteella
perheavustuksia asianomaiselta belgialaiselta laitokselta (Caisse
de compensation des allocations familiales). Hra Delbar haki tämän
jälkeen ranskalaiselta laitokselta (Caisse d'allocations
familiales de Roubaix-Tourcoing) perheavustuksia lastensa
perusteella, jotka asuivat edelleen Belgiassa. Ranskalainen laitos
kieltäytyi myöntämästä hänelle perheavustuksia Ranskan
sosiaaliturvalainsäädäntöön (L 512.1 et seq. code de la sécurité
sociale) nojautuen, jonka mukaan edellytyksenä vanhempien
oikeudelle saada perheavustuksia on, että lapset asuvat Ranskassa.
Hra Delbar valitti päätöksestä valitusviranomaiselle (commision de
recours gracieux), joka hylkäsi valituksen. Hra Delbar valitti
edelleen alioikeuteen (tribunal des affaires de sécurité sociale,
Lille) väittäen, että kansalliset säännökset olivat ristiriidassa
ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklan erityisesti sen b kohdan
kanssa. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
ETY:n perustamissopimuksen 51 artikla ei vaadi jäsenvaltioita
maksamaan perheavustuksia silloin, kun itsenäisen
ammatinharjoittajan perheenjäsenet asuvat toisessa valtiossa kuin
siinä, jossa hän harjoittaa ammattiaan.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklaa vastaa ETA-sopimuksen 29
artikla.
Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen
liitteessä VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta 1996
asti]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan"
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN ON TULKINNUT:
157E051
371R1408
389R3427
-----------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 28.12.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.