27.06.1989 688J0024

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Siirtotyöläinen - Sosiaaliturva - Perhe-etuus - Päällekkäisyyden estäminen - Etuuden keskeytys - Työskentelyvaltio - Perheenjäsen - Asuinvaltio - Täydentävä osa - Itsenäinen ammatinharjoittaja - Oikeus etuuteen - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 27.6.1989. Michel Georges vs. Office
national d'allocations familiales pour travailleurs salaries.
Dinantin Tribunal du travail'n kysymykset neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 73 ja 76 artiklan tulkinnasta. Tapaus 24/88.

OIKEUSKYSYMYS:
Kansallinen tuomioistuin kysyy EY:n tuomioistuimelta seuraavaa:
Belgialainen työntekijä asuu Belgiassa perheensä kanssa, johon
kuuluu perhe-etuuksiin oikeuttavia lapsia ja toimii siellä
sivutoimisena itsenäisenä ammatinharjoittajana. Samanaikaisesti
hän työskentelee toisen jäsenvaltion alueella (Ranska). Jos
itsenäisenä ammatinharjoittajana asuinvaltiosta ansaitut
perhe-etuudet ovat arvoltaan vähäisempiä kuin toisesta
jäsenvaltiosta työskentelyn perusteella saatavissa olevat
perhe-etuudet, eikö tulisi katsoa, että asetuksen N:o 1408/71 (sen
silloisessa muodossa) 73 ja 76 artiklan ensisijaisuutta ja päällekkäisyyttä
koskevat säännökset mahdollistavat:
(i) hänelle oikeuden toisesta jäsenvaltiosta maksettavissa oleviin
perhe-avustuksiin (työskentelymaa);
(ii) asuinmaasta maksettavissa olevien etuuksien etusijan;
(iii) työskentelymaasta olevan oikeuden keskeytyksen vain määrään,
joka saadaan samalta ajanjaksolta ja samojen perheenjäsenten perusteella
asuinvaltiosta?

EY:n tuomioistuin toteaa aikaisempaan oikeuskäytäntöönsä viitaten,
että siirtotyöläisten sosiaaliturvaa säänteleviä neuvoston
asetuksia tulee tulkita ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklan
tavoitteleman työntekijöiden vapaan liikkuvuuden päämäärän
valossa. On tuon päämäärän vastaista soveltaa asetuksen N:o
1408/71 76 artiklaa siten, että viedään työntekijältä edullisempi
etuus korvaamalla yhden jäsenvaltion maksama etuus toisen
jäsenvaltion maksamalla etuudella. EY:n tuomioistuin on aiemmassa
päätöksessään katsonut asetuksen N:o 1408/71 periaatteiden
vaativan, että jos asuinmaasta saatava perheavustus on tosiasiassa
pienempi kuin toisesta jäsenvaltiosta saatava etuus, niin
työntekijä on oikeutettu saamaan jälkimmäisen valtion
toimivaltaiselta laitokselta näiden kahden summan erotuksen
suuruisen täydentävän osan. Tämä tuomioistuinkäytäntö soveltuu
myös tilanteeseen, jossa työntekijä toimii samanaikaisesti
sivutoimisena itsenäisenä ammatinharjoittajana jäsenvaltiossa,
jossa hänen perheensä asuu ja työntekijänä toisen jäsenvaltion
alueella.

RATKAISU: Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 76 artiklaa täytyy
tulkita siten, että oikeus perheavustukseen, joka on maksettavissa
asetuksen 73 artiklan mukaan työskentelymaasta keskeytetään vain
samanlaisen avustuksen määrään, joka maksetaan jäsenvaltiosta,
jonka alueella työntekijän perhe asuu. Jos asuinvaltiosta
tosiasiallisesti saatavan avustuksen määrä on pienempi kuin toisen
jäsenvaltion lainsäädännön mukainen määrä, työntekijä on
oikeutettu täydentävään osaan, joka on yhtä suuri kuin näiden
kahden määrän välinen erotus. Tämän erotuksen kustantaa toisen
jäsenvaltion toimivaltainen laitos.

Belgian-, Ranskan- ja Alankomaiden hallitukset ovat toimittaneet
kirjalliset lausumat tuomioistuimelle.

TOSISEIKAT: Kantaja, Belgian kansalainen Michael Georges,
työskenteli 1.5.1977-30.6.1982 välisen ajanjakson Ranskassa. Hänen
vaimonsa ja kaksi lastaan asuivat Belgiassa. Georges sai 15.5.1982
saakka perheavustusta Belgian lainsäädännön mukaisesti asuinpaikan
laitoksen (Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salaries) maksamana Ranskan kustannuksella.
Tarkistuksessa, joka suoritettiin 1982 kävi ilmi, että Georges oli
kyseisenä ajanjaksona toiminut sivutoimisesti itsenäisenä
ammatinharjoittajana Belgiassa ja oli tämän johdosta saanut
perheavustuksia toimivaltaiselta laitokselta (Caisse d'assurances
sociales des travailleurs independants de Belgique). Ensinnä
mainittu laitos katsoi, että noiden kahden toiminnan
harjoittaminen täytti asetuksen N:o 1408/71 76 artiklan
soveltamisen edellytykset. Laitos päätti 19.5.1982 76 artiklaan
nojautuen, että perheavustukset tulisi maksaa Belgian itsenäisten
ammatinharjoittajien järjestelmästä ja, että Georgesin tulisi
maksaa takaisin hänelle perheavustuksena liikaa maksettu määrä.
Takaisin maksettava määrä vastasi työntekijöille ja itsenäisille
ammatinharjoittajille maksettavien perheavustusten välistä
erotusta. Georges valitti päätöksestä alioikeuteen (tribunal du
travail, Dinant), joka pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Asetuksen N:o 1408/71 73 ja 76 artiklaa tulee tulkita siten, että
työntekijä - joka tekee työtä muussa valtiossa kuin valtiossa,
jossa asuu perheensä kanssa ja jossa toimii itsenäisenä
ammatinharjoittajana - on oikeutettu, jos asuinvaltiosta
todellisuudessa saatavan perheavustuksen määrä on pienempi kuin
toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suoritettavien avustusten
määrä, saamaan näiden kahden määrän erotuksen sen valtion
kustannuksella, jossa hän työskentelee itsenäisenä
ammatinharjoittajana.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 51 artiklaa vastaa ETA-sopimuksen 29
artikla.
Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71 viitataan ETA-sopimuksen
liitteessä VI. Liitteeseen VI viitataan ETA-sopimuksen 29 artiklassa,
joka koskee sosiaaliturvaa.
ETA-sopimusta sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännöksiä
koskevat seuraavat mukautukset:
a) Asetuksen 1 artiklan J alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

[b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta
Sveitsin valtakunnalliseen lakiin vanhuus-, jälkeenjääneiden- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen lisäetuuksista 1 päivään tammikuuta 1996
asti]
c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 41 artiklan"
d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.
e) Asetuksen 96 artiklaa ei sovelleta.
f) Asetuksen 100 artiklaa ei sovelleta.
g) Lisäys liitteessä I olevaan osaan.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN ON TULKINNUT:
371R1408
157E051

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
684J0153

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT RATKAISUUN
24/88:
691J0119
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 23.12.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/ER

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.