18.05.1989 687J0266

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrällinen rajoitus - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 18.5.1989. The Queen vs. Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain, ex parte Association of
Pharmaceutical Importers and Others. Court of Appeal of England
and Walesin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36
artiklan tulkinnasta. Yhdistetyt tapaukset 266/87 ja 267/87.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi, että Royal Pharmaceutical
Society of Great Britain (Pharmaceutical Society) on ammattimainen
apteekkialan elin. Pharmaceutical Society pitää rekisteriä, johon
kaikkien apteekkarien on kuuluttava, jotta ne voisivat harjoittaa
toimintaa. Sillä on komitea, jolle kansallinen lainsäädäntö on
siirtänyt kurinpidollista toimivaltaa poistaa henkilö kyseisestä
rekisteristä. Ammatinharjoittajien eettisistä säännöistä päättävän
ammattimaisen apteekkialan elimen, jolla on kyseinen komitea,
toimenpiteet saattavat muodostaa ETY:n perustamissopimuksen 30
artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Jäsenvaltion kansallinen sääntö, joka velvoittaa apteekkarin
jakamaan ainoastaan lääkemääräyksessä ilmoitetulla tavaramerkillä
tai nimellä merkityn lääketuotteen, voi olla oikeutettu ETY:n
perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitetun kansanterveyden
suojelemisen perusteella, vaikka tällainen sääntö estää
apteekkaria jakamasta lääkinnällisesti vastaavaa tuotetta, joka on
EY:n tuomioistuimen tapauksessa 104/75 annetun päätöksen
mukaisesti saanut luvan toimivaltaisilta kansallisilta
viranomaisilta ja joka on valmistettu saman yrityksen tai
yritysryhmän tai tämän yrityksen lisenssinhaltijan toimesta, mutta
jolla on toisessa jäsenvaltiossa annettu tavaramerkki tai nimi,
joka eroaa tavaramerkistä tai nimestä, joka ilmenee
lääkemääräyksessä. Tällainen säännös on suhteessa asetettuun
tavoitteeseen. Säännöksen tavoitteena on vastuun potilaan hoidosta
jättäminen kokonaisuudessaan hoitavalle lääkärille, joka voi usein
määrätä tietyn lääketuotteen psykosomaattisista syistä.

RATKAISU:
(1) Pharmaceutical Society of Great Britainin tapaisen
ammattimaisen elimen, joka päättää ammatinharjoittajien eettisistä
säännöistä ja jolla on komitea, jolle kansallinen lainsäädäntö on
siirtänyt kurinpidollista toimivaltaa poistaa henkilö
ammatinharjoittamiseen valtuutettujen henkilöiden rekisteristä,
toimenpiteet saattavat muodostaa ETY:n perustamissopimuksen 30
artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.
(2) Jäsenvaltion kansallinen sääntö, joka velvoittaa apteekkarin
jakamaan ainoastaan lääkemääräyksessä ilmoitetulla tavaramerkillä
tai nimellä merkittyä lääketuotetta, voi olla oikeutettu ETY:n
perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitetun kansanterveyden
suojelemisen perusteella, vaikka tällainen sääntö estää apteekkaria
jakamasta lääkinnällisesti vastaavaa tuotetta, joka on EY:n
tuomioistuimen tapauksessa 104/75 annetun päätöksen mukaisesti
saanut luvan toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta ja
joka on valmistettu saman yrityksen tai yritysryhmän tai tämän
yrityksen lisenssinhaltijan toimesta, mutta jolla on toisessa
jäsenvaltiossa annettu tavaramerkki tai nimi, joka eroaa
tavaramerkistä tai nimestä, joka ilmenee lääkemääräyksessä.

TOSISEIKAT: Kyseisessä tapauksessa on kyse lääketuotteiden
rinnakkaistuonnista. Isossa-Britanniassa siirryttiin EY:n
tuomioistuimen de Peijper -tapauksen jälkeen tuotelisenssijärjestelmään.
Järjestelmän mukaisesti tuotelisenssi
rinnakkaistuontiin myönnetään, jos tuote maahantuodaan
jäsenvaltiosta, jossa se on jo saanut markkinointivaltuutuksen ja
jos tuote ei eroa sellaisesta tuotteesta, joka on Isossa-Britanniassa
jo saanut lisenssin sekä jos tuotteella on sama
valmistaja tai samaan yritysryhmään kuuluva valmistaja kuin
sellaisella tuotteella, jolle on myönnetty lisenssi Isossa-Britanniassa.

Association of Pharmaceutical Importers (Association) on yhteisö,
jonka jäsenet pääasiallisesti rinnakkaistuovat lääketuotteita
Isoon-Britanniaan toisista yhteisön jäsenvaltioista. Association
nosti kanteen alioikeudessa (the Divisional Court of the Queen's
Bench Division of the High Court of Justice). Kanne koski Royal
Pharmaceutical Society of Great Britainin (Pharmaceutical Society)
ja sosiaalipalvelujen ministerin toimenpiteitä. Pharmaceutical
Societyn sääntöjen mukaan apteekkarit eivät saa tarjota toista
tuotetta, jos tuotteella on toinen tavaramerkki tai nimi kuin
lääkärin määräämällä tuotteella. Sosiaalipalvelujen ministerin
puolesta toimineet viranomaiset olivat tulkinneet kansanterveyslaitoksen
apteekkareille suunnattuja samansisältöisiä
sääntöjä. Kyseiset toimenpiteet koskivat myös tuotelisenssijärjestelmän
mukaista tuotetta, jonka tavaramerkki on eri
kuin lääkärin määräämän tuotteen. Alioikeuden hylättyä kanteen
pääkäsittelyn kantaja valitti ylioikeuteen (Court of Appeal of
England and Wales). Ottaen huomioon kantajan väitteen, jonka
mukaan kyseiset toimenpiteet olivat johtaneet siihen, että
rinnakkaistuotteiden maahantuonti oli loppunut melkein kokonaan,
ylioikeus päätti, että kyseiset toimenpiteeet olivat mahdollisesti
ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaisia. Ylioikeus
pyysi ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Valtion perustaman elimen hyväksymä eettinen sääntö, jonka
seuraamatta jättäminen voi johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin,
voi olla ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu
toimenpide. Kansallinen säännös, jolla apteekkari velvoitetaan
jakamaan ainoastaan lääkemääräyksessä mainitulla tavaramerkillä
tai rekisteröidyllä nimellä merkitty lääketuote, ei ole
ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan kanssa,
vaikka tällainen sääntö estää apteekkaria jakamasta vastaavaa
tuotetta, joka on EY:n tuomioistuimen tapauksessa 104/75 annetun
päätöksen mukaisesti saanut luvan toimivaltaisilta kansallisilta
viranomaisilta ja joka on valmistettu saman yrityksen tai
yritysryhmän tai tämän yrityksen lisenssinhaltijan toimesta, mutta
jolla on toisessa jäsenvaltiossa annettu tavaramerkki tai nimi,
joka eroaa tavaramerkistä tai nimestä, joka ilmenee
lääkemääräyksessä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 art. vastaa ETA-sopimuksen 11
artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 36 art. vastaa ETA-sopimuksen 13
artiklaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030 157E036
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
674J0008 675J0104 678J0003
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOISSA TUOMIOISTUIN VIITANNUT
RATKAISUUN 266/87:
692J0292
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 4.12.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/MS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.